DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:08

nowi; co jeśliby tak było, aby nullitas tej przedaży była, a temu zabiegać,
aby to na potem nie było.

19. J. Mci p. Hetmanowi Koronnemu dziękować za wszytkie prace,
a prosić, aby w tym ustawać nie raczył z łaski swej i miłości Rzpltej
i nam wszytkiem.

20. J. Mci Panu Lwowskiemu ^) za te prace i zniesienie dzielnością
swą nieprzyjaciela głównego koronnego podziękować i prosić Króla J.
Mci, aby te prace jego przyjąwszy, wdzięczne miał na zasługi jego ba-
czenie ex occasione.

21. Za JMcią p. Starostą Kamienieckim*) prosić, ukazawszy jego
posługi częste a znaczne i wielkie Rzpltej, aby wzgląd miał Król J. Mć.
na nie; a to co pobudował swym kosztem: zamek w Latyczowie nowy,
w Sraotryczu i oprawę Kamieńca nagrodzieć, także i o jurgielt prosić.

22. Za p. Podkomorzym Halickiem') prosić, aby wzgląd miał J. K.
Mć tak na zasługi jako i za szkody wielkie, które podjął przez wojsko
albo obóz, iż nie mogło być inaczej z potrzeby Rzpltej, że tam musiał
obóz leżeć.

23. Za p. Krajczem Królowej J. Mci Daniłowiczem, który toga et ar-
mis ustawicznie służy J. K. Mci i Rzpltej, prosić, aby był wzgląd służb
i utrat jego.

24. Za p. Podsedkiem Halickiem *) prosić, aby Król JMć kazał zapłacić
sumę, którą wydał na potrzebę Rzpltej za upewnieniem p. Podskarbiego.

25. Za p. Sczuckiem prosić, aby według obietnicy swej Król J.
Mć. miał wzgląd na posługi jego.

26. Za p. Stanisławskiem Rotmistrzem J. K. Mci prosić, aby był
wzgląd utrat i posług jego.

27. Za p. Chrzistofem Broniewskiem, którego majętność zawiódł
brat jego już umarły na posłudze Rzpltej i sam sine intermissione służy,
prosić, aby mógł mieć ratunek na wyswobodzenie majętności.

28. Za pany Miękicskiemi, Wilkowskiemi i Kazanowskiemi prosić,
aby nieodwłocznie Król J. Mć raczył sądzić o zamordowanie głów braci ich.

29. Za p. Zygmuntem Dubrawskim prosić, który wiele razów z nie-
przyjacielem koronnym krew swą przelewał i teraz służy.

30. Za Haliczany prosić J. K. Mci, aby na ich utrapienie przez
nieprzyjaciela dla naprawy obrony miasta mogli mieć jakie poratowanie.

31. Pro hac vice tantum, aby Sędzia nowoobrany Halicki mógł in
possessione actorum na przypadły czas przysiądz dla ekstraktów spraw
szlacheckich.

1) Stanisław Żółkiewski. •) Jan Potocki, pisarz polny kor. •) Prokop Raszko.
*) Tomasz Dubrawski. A. Castr. Halic. t. 104. str. 712.39417.Instmkcya na sejm walny koronny w Warszawie pro die 10 Febmarii anno

1597, dana z sejmiku Chełmskiego pp. posłom J. Mciom, J. Mci Pawłowi

Orzechowskiemu Podkomorzemu Chełmskiemu Staroście Suraskiemu i J. Mci

p. Mikołajowi Uhrowieczkiemu Staroście Chełmskiemu O*

Mając to i z uprzejmej chęci ku osobie J. K. Mci, Panu naszemu
i starodawnego zwyczaju przodków naszych, chętnie to radzi czyniemy
i zlecamy pp. posłom naszym, aby na zaczęciu sejmu podziękowali J. K.
Mci naszemu Mciwemu Panu, że J. K. Mć o potrzebach i niebezpieczeń-
stwach ojczyzny naszej radzić i obmyślawać zaniechywać nie raczy; za
czym jesteśmy pewni tego, że ten sejm za laską Pana Boga Wszech-
mogącego i za milościwem staraniem J. K. Mci na pociechę Rzpltej z bez-
pieczeństwem jej wynijdzie. A iż na Rzpltę to nagwaltowniejsze upatru-
jemy niebezpieczeństwo sąsiedztwo Tureckie od ziemi Węgierskiej, za-
czem za czasem zdrowej rady potrzeba, zarazem pp. posłowie wysłu-
chawszy sentencyi I. Mci pp. Senatorów, przystąpić do namów mają
o opatrzeniu tak wielkiego niebezpieczeństwa koronnego i bez wszelakiej
zwłoki, albo poselstwa dla odnowienia przymierza, albo gruntowną wojnę
uchwalić i postanowić mają, nie zostawując tymczasem Rzpltej bez na-
mówienia potężności i obrony; co ich wierze, pilności i miłości ku oj-
czyźnie cale poruczamy.

A iż ci, którzy są różni od wiary Rzymskiej, potrzebują upewnie-
nia, aby nabożeństwa swego spokojem używać mogli i krzywdy swoje
przekładają, mają im posłowie naszy i do opatrzenia wnętrznego pokoju
i do odniesienia sprawiedliwości dopomódz, tak jakoby nieodwłoczne na
tym sejmie warowne o tym postanowienie było, stojąc mocnie przy kon-
federacyi warszawskiej inter dissidentes de religione uczynionej i przy
konstytucyach o procesie contra violatores *) ich uczynionych. Iż slyszemy,
że między ludźmi Greckiej religiej jest jakieś rozerwanie, żeby stąd za-
waśnienia żadne nie rosły i nie szerzyły się, poruczamy pp. posłom na-
szym, aby się zniósłszy z I. Mciami pp. radami prosili J. K. Mci, aby
J. K. Mć do zgody one przywodzić raczył, zostawując w cale wszytkie
prawa o tym uczynione, a osobliwie spiski uniej.

To też za potrzebne uznajemy, aby tak na obywatela koronnego,
jako na ludzie cudzoziemskie, którzyby z pogany. albo z /^kimkolwiek ')
obcym nieprzyjacielem koronnym porozumienia jakie przez pisania mie-
wali ku szkodzie Rzpltej, surowe karanie ustawione było. a ci, któ-
rzyby w tym poślakowani albo przyjęci byli, aby zarazem na tym sejmie

») RP. Biblioteki Ord. Zamoyskich nr. 1771; kopia współczesna.
«) W RP.: contra i yiolatores. ") W RP.; kimkolwiek.395

stawić je przed stany koronne K. J. Mć rozkazać raczył i pokarać we-
dle prawa, aby sie takie rzeczy hamowały.

Za każdą niemal uchwalą i wybieraniem poborów ociera sie to
o uszy nasze, że poborcowie wybrawszy pieniądze w Województwach
swoich, onych póki chcą używają i sprawom Rzpltej omieszkiwa ją ; prze-
to domówić się mają pp. posłowie, aby którzyby sie takowemi być po-
kazali, skarani byli i poena in futurum na nie żeby ustanowiona była.
A iż niektórzy się wymawiają nieoddaniem poborów od Braciej naszej
w drugich Województwach, prosić będą, aby nas, którzyśmy bliżsi
niebezpieczeństwa od pogan, jako bracia nie odstępowali, gdyż wzajem
powinniśmy się wszyscy ratować, a pobór zatrzymany aby oddali.

A iż też jest^) wiele innych spraw i potrzeb Rzpltej, które wypisać
trudno, tedy w innych wszelkich sprawach Rzpltej dajemy zupełną moc
pp. posłom naszym stanowić to, co by było z dobrem i bezpiecznem
Rzpltej, stojąc przy starych prawach i zwyczajach ojczyzny naszej

A iż stąd wielka pobudka w ludziach roście do służb Rzpltej,
gdyż wdzięczne przyjmowanie od nas służb swoich uznawają, będą dzię-
kować J. Mci p. Hetmanowi koronnemu *), iż nie szanując zdrowia swego,
w czujności a zabieganiu niebezpieczeństwom koronnym nie ustawa;
więc też i J. Mci Panu Lwowskiemu Hetmanowi polnemu *) za posługę
pohamowania swowoleństwa ugranicznego; a że J. Mci p. Starostę Ka-
mienieckiego*) i służby jego ustawiczne i Wołoską posługę zalecić pilnie
J. K. Mci i stanom wszytkim.

Aby wżdy też już pewny jaki sposób (gdyż go w prawie nic masz)
do postanowienia w sprawach prawnych opisany był, zalecamy pp po-
słom naszym, aby się starali, żeby koniecznie na tem sejmie proces jaki
krótki namówiony i postanowiony był, któregoby prokuratorowie szpecić
i to tam. to sam ciągnąć nie mogli.

Widząc, że więcej jest ludzi zasłużonych niźli sposobów do nagro-
dzenia zasługi i za rozrodzeniem siła szlachciców braciej naszej, którzyby
mogli się zejść służyć ojczyźnie, upadają, przetoż ponieważ jest konsty-
tucya, iż wiecznością grunty ukrainne mają być rozdawane, star.ić się
mają, aby na tem sejmie do efektu przywiedziona była; a to coby ktoś^)
nullo iure posiadał i przywłaszczył sobie, aby Rzpltej wrócić, gdyż snąć
zawadza się tego nie mało między ukrainnemi.

Zwyczaj też jest jakiś nowy i nie dobry, że na ostatni dzień sejmu
konkluzyę odkładają i przy lanych świecach w nocy prawa piszą; co*) Niema w Rl\ *) Jan Zamoyski. ■) Staniblaw Żółkiewski. *) Jan Potocki.
^) Niema w RP.39^

aby więcej nie było, opatrzą pilnie, a na takowe, coby się ważyli sejmy
i uchwały ich wzruszać, aby surowa poena umówiona byJa.

Są też Bojarowie w Starostwach pogranicznych, którzy żadnej snąć
powinności i posługi J. K. Mci i Rzpltej nie oddawają, ale ich Starosto-
wie do innych potrzeb używają; dlaczego poruczamy to pp. posłom na-
szym, aby tak na Starosty, jeśliby do posługi J. K. Mci i Korony po-
syłać ich nie chcieli, poena ustawiona była, jako i na same Bojary,
gdyby też posłuszeństwa nie czynili.

Przyczynić się mają pilnie za panem Lepszeniem, człowiekiem ry-
cerskiem i dobrze tej Rzpltej zasłużonym, aby za takowe wierne posługi
swoje, które ojczyźnie naszej nie jako cudzoziemiec, ale jako inny syn
koronny z odważeniem zdrowia swego oddawał i dotąd oddawać nie
zaniechywa, za obywatela koronnego stanu szlacheckiego przyjęty był.

Żal i krzywdę pp. Miękiczkich i pp. Wilkoczkich Braciej naszej
jako najpilniej odnieść mają J. K. Mci i prosić, aby J. K. Mć sądzić te
sprawy raczył, a dekretem swoim pańskim ukrzywdzonym ludziom aby
sprawiedliwość uczynić raczył.

Mają też prosić pp. posłowie J. K. Mci, aby te sprawy między miesz-
czany Krasnostawskiemi strony^) nabożeństwa katolickiego i Greckiego
rozsądził raczył, żeby "się dłużej prawując. o tak wielką utratę z obu stron
nie przywodzili, o jaką już przyszli; a mają dać pp. posłowie naszy to
świadectwo nabożeństwa Greckiego ludziom, że z pośrodku ich zawżdy
dwa bywało w siedzącej radzie, a dwa w starej, czego wiele jest między
n^mi *) którzy pewną o tem wiadomość mamy.

Zlecieliśmy też to pp. posłom, aby J. K. Mci prosili, żeby remisye,
które są teraz z trybunału na sejm odesłane, odsądzić raczył, a potym
aby tego ostrzegano, żeby więcej remisye nie bywały na sejm, ale na
drugi trybunał, a tam żeby decydowane były.

18.

Instmkcya sejmiku Łuckiego w roku 1697 stycznia dnia trzynastego, Ich Mciom
pp. posłom X. Joachimowi Koreckiemu, X. Czarthoriskiemu, p. Adamowi Bobo-
witinowi z Kozierad Podkomorzemu Krzemienieckiemu, p. Hawrilowi Woyskie-
mu, p. Aleksandrowi Zaborowskiemu a p. Demianu Hulewiczowi, z mocą zawie-
rzoną od nas z wolnem i szerszem deklarowaniem artykułów tu opisanych ').

Naprzód po pocałowaniu ręki J. K. Mci Pana naszego Mciwego, służby
nasze uniżone z wiernością poddaną swą pp. posłowie naszy zalecić ]. K.
Mci mają. Potem do zaczęcia sprawy sejmowej nie przystępować, aż się

1) Niema w RP. «) W RP.: niemi.

■) Archiwum XX. Radziwiłłów w Nieświeżu, Akta publiczne, Teka III. nr. 271. Pismo
współczesne; instmkcya zaadresowana: Mojemu Miłościwemu Panu Panu JE. Xi9iccej Mci397 _

pactom coiwentom wszytkiem we wszytkiem od JKMci dosyć dosta-
tecznie stanie, w czem się pp. posłowie naszy z inszemi pp. posłami tejże
intencyi będących zgadzać i porozumiewać jako napilniej mają, a to:
w nieprzywiedzieniu do kłótni (I) generalnej konfederacyej, wopprimowa-
niu i ciśnieniu do obcej zwierzchności i odmienienia religiej naród nasz
Ruski; o obronie miasta, które wielką oppressyą i zniewolenie od żołnie-
rzów cierpiemy ^); w rozdawaniu majętności szlacheckiej i turbo waniu po-
zwy za dworem; w oddaniu podymnego w ziemi Kijewskiej, które per
abusum dawno upadło i już ich niemało^). Mają się tedy pp. posłowie
naszy potężnie oprzeć i do żadnej sprawy sejmowej nie przystępować,
aż się to wszystko naprawi, co się wyż poleciło i w rezę swą wprowadzi.

Władykowie obcy aby byli^) z urzędów zruceni, a inszy religiej

Greckiej starożytnej aby nastawieni byli; czego jeśliby uprosić nie mogli,
serio się upommać i z przypomnieniem ^ro^ić^) JKMci mają, czego jeśliby
nie odzierzeli, protestować się tak w kole wielkim jako i w dolnem
i w grodziech powinni będą.

A gdy, jako mamy nadzieję w łasce Pana Wszechmogącego
i w łasce |KMci Pana naszego Mciwego, iż te gravamina u nas
zniesione, exorbitancye w rezę swą wprawione będą, tedy co się tknie
propozycyej na sejm teraźniejszy od jKMci Pana naszego Mciwego
podana**), a naprzód o niebezpieczeństwie wielkiem od nieprzyjaciela
Krzyża Św., Cesarza Tureckiego i Chana Tatarskiego, które nam J. K.
Mć przed oczy przekładać raczył, jakoż i my pewni będ^^®) rozumie-
my, iż') JKMć Pan nasz Mciwy od nas wiernych swych poddanych
w tem namów i rad potrzebować raczy, jeśli ligę z Cesarzem JMcią
postanowić, a za tem przymierze Cesarzowi Tureckiemu i Tatarskiemu
Chanowi wypowiadać, albo też przymierza dawnego z temi państwy po-
twierdzić, zdanie tedy przez pp. posły nasze takie na sejmie opowiadano
być ma: Zgody i ligi między pany Chrześcijańskiemi życzemy. która aby
była zezwoleniem i zgodą wszego Chrześcijaństwa, o czem z inszymi pp.
posły namawiać się będą. Jednak żeby też i do takiej ligi przyszło, obwa-
rować to mają usilnem staraniem pp. posłowie naszy i przełożyć to tak
JKMci jako i wszej Rzpltej, aby nastąpieniem żołnierza w kraje nasze,

a Wojewodzie Wileńskiemu, Hetmanowi Najwyższemu W. X. Lit. (Mikołajowi Krzysztofowi
Radziwiłłowi). Obok adnotacya: List od Kędzierskiego do Słonima przyniesiony i instrukcya
sejmiku Łuckiego w roku 1597.

^) Zdaje się tekst popsuty. ») Tekst widocznie popsuty, nie umiem poprawić.

') Tu w RP. (według odpisu nam dostarczonego) jest: Władykowie oyce sie tego do-
myszlili z urzendow zruceni . . ., a więc oczywista korrupcya. *) W RP. : prosząc.

*) W RP.: podane. «) W RP.: będziemy i rozumiemy. ') W RP.: a ii.398

majętności nasze penitus zniszczone i opustoszone nie były; co aby hylo
prawem jako namocniej obwarowano.

Co sie dotyczę opatrzen/a^) zamków i armaty wielkiej, mają IMć
pp. posłowie przywieść na pamięć powinności JKMci, iż to przodkowie
JKMci z prowentów dóbr Rzpltej stołowych odprawowali i JKMci pro-
sić, aby to JKMć przykładem ich opatrować raczył.

Także i upominki Tatarskie, jeśli jest rzecz powinna ich dać, odtąd
skąd ich pierwiej wybierano, i teraz obmyślone i odprawione aby były.

Kozacy z Ukrainy według żądania Cara Przekopskiego aby zwie-
dzieni byli. takie żądanie od Tatar zawsze i za przodków Króla J. Mci
bywało, a nigdy odzierzeć tego nie mogli dla przyczyn słusznych i wielu,
a osobliwie to, że między pactami jako Królów Ich Mci, tak i Carów
Perekopskich za tysiąc Kozaków ukrainnych sobie nie ślubują; ale aby
Kozacy w posłuszeństwo i dyscyplinę wprawieni byli, tego sobie życzemy.

A iż panów żołnierzów zapłata nie dochodzi, jako nam JKMć oznaj-
niować raczy, u nas to jest w wielkiem podziwieniu, gdyż tak częste po-
bory a mało nie rokowe poddani naszy dając, tak są zniszczeni, że i nam
powinności pełnić nie mogą; ale je.śli sie to za tem dzieje, iż niektóre
Województwa tego poboru nie wydali, tedy pp. posłowie naszy «*) Ich
Mci upominać się mają, aby z nami i inszemi równo pociągnąwszy, te
pobory oddali, z czego by się zapłata pp. żołnierzom stać mogła.

Ktemu mają Ich Mć pp. posłowie dowiedzieć się, gdzie się obró-
ciły skarby po Królowej JMci zostałe, które iż Rzpltej należały, aby do
rąk p. Podskarbiego koronnego oddane i na potrzeby Rzpltej obrócone
były; a z dóbr przez Króla JMci dzierżonych, żeby od tego czasu kwarta
do Rawy dawana była.

Jeśliby do tego przychodziło, iżby stany innych Województw pobory
jakie na obronę teraźniejszą pozwolili, tedy pp. posłowie naszy tego sie
domyślać nie mają, ażby wszytkie kraje Koronne i W. Ks. Litewskiego
jednostajnie na to pozwoliły.

To też nas zachodzi, iż cudzoziemcy na dworze JKMci sprawy
urzędnikom koronnem należące odprawują i w rzeczy sobie nie należące
wdają się, co jest przeciw prawom i zwyczajom i z wielkiem niebezpie-
czeństwem koronnem; aby się to pozahamować mogło.

Mają się też pp. posłowie naszy starać, aby artykuły w prawie
trybunału Wołyńskiego w sprawach duchownych opisane ni w czem nie-
naruszenie we wszystkich trybunalech chowane i dzierzane były.

A /^fienie ^) ksiąg ziemskich aby w Województwach naszych, choćby
się roki nie sądziły, przez trzy dni w powieciech bywało.

») W RP.: opatrzenie. ») Niema w RP. ») W RP. zamazane.399

Pp. posłowie bez konstytucyej choć pisanych odjeżdżać wszyscy
nie mają. ale zgodnie wota wszytkie terminować i potem przy pisaniu
konstytucyej deputata swego rnieć, aby nad postanowienie wszytkich zgo-
dne nic przyczyniono ani ujęto było.

Ziemie wszytkie, jako w Województwach Ruskim i Podlaskim, aby
w wieczność obróbone były i tu w Województwie naszym Wolyńskiem.

A iż od początku roków i roczków aż do wywołania ich w regestr
sie wpisują i spraw swych popierają, widząc w tern wielkie niebezpie-
czeństwo, starać się mają, aby dalej trzeciego dnia od zaczęcia roków
i roczków nie wpisywali.

Iż też do tego czasu wielkie zatrudnienie i niebezpieczeństwo w ma-
jętnościach swych sita osób ponosiło, a to dla mebranów i zapisów ręcz-
nych, przez to zabiegając temu, aby już od tego czasu takowe membrany i za-
pisy ręczne mocy żadnej nie miały, tylko zapis według prawa sprawiony
na wszelką rzecz ma' zara.". ten, kto daje. do ksiąg ziemskich abo grodz-
kich oczewisto zeznać i wpisać dać; a te wszytkie zapisy i membrany,
które do tego czasu ktokolwiek na którą rzecz u siebie ma, do roku
i sześci niedziel powinien będzie do nich spożywać i prawo uczynić, abo
do tego czasu ma do ksiąg dać wpisać.

Petita.

Mają się Ich Mć pp. posłowie przyczynić się za JMcią Ks. Wiśnio-
wieckim, aby sprawa jego z p. Starostą Czyrwonogrodzkim, która jest
z remissyej. na tem sejmie sądzona była \

Dana nam sprawa od Horodniczego Kiewskiego, iż zamek tame-
szny, na którem Rzptej wiele barzo należy i jest wrotami od dawnych
nieprzyjaciół, prawie do gruntu upadł; starać się tedy pp. posłowie mają,
aby sposób taki wynajdzion był, czem by się ten zamek zabudować mógł,
także i insze zamki, zwłaszcza Łucki i Wołodzimirzski.

Za p. Wiśniowską pp. posłowie przyczynić się mają, która wielkie
ukrzywdzenie swoje nad prawo od p. Florjana Oleszka Pisarza i Sekre-
tarza Króla J. Mci być powiada.

Za p. Matwiejem Malinskiem prosić, iż od kilkudziesiąt lat, począwszy
od Łomżelskiej wojny aż do ostatniej teraźniejszej z Kozakami po wszyt-
kie czasy i w interregna był Rotmistrzem, stracił majętność wszytką,
w nagrodzie miał od^") ś. p. Króla Stefana w ziemi Zmódzkiej śiółko we
włości Poligowskiej Hrotudy (1) na które przywilej w Dubnie zgorzał; prosić
za nim o nagrodę i o daninę na to wieczną.

') Niema w RP. ») Niema w PP.400

Starać się też pp. posłowie mają, aby w konstytucyą włożono,
iżby chowanie ksiąg we wszytkich trzech powiatach w Województwie
Woiyńskiem sądom tamesznym bez zabronienia urzędników grodzkich
według zwyczaju starożytnego wolne było, to jest Łuckim i Włodzimir-
skim w cerkwiach murowanych, w Krzemienieckim sklepie zamkowym,
gdzie i teraz jest na to Krzemieńczanom pozwolono budować dom w zamku
dla odprawowania sądów; a Łuckie sądy aby zwykłym obyczajem w domu
władyczem w zamku odprawowane były.

Pisań w kościele Łuckiem. Konstanty Ostrożsky r. s., CzapUc Szpa-
nowsky Kasztelan Kijewsky r. s., Czaplic Sędzia ziemski Łucki r. s., Iwan
Chrynicky Podsędek Łucki, Tomasz 2^bokrzicky Sędzia ziemski, M. H.
Woiutinsky Pisarz ziemski Łucki, Fedor Ursuł Rudocky Krzemieniecki
Cześnik J. K. Mci, Zdań Borowicky r. s., Janusz Kozinsky r. w., Wasiley
Babiński w. r., Michayło Wasilewicz, Iwan Krasiński, Stanisław Bohusz^
Traczewsky r. s., Jerzy Puzyna, Fedor Hulewicz, Mikołaj Jałowicky, Mi-
chał Kędziersky r. w., Kondrat Chrebtowicz, Matwiej Słowik z Malina,
Iwan Słowik z Bukowinky r. s.. Roman Kozinsky, Iwan Czernecky Ho-
rodniczy Łucki, Demian Pawłowicz Sędzia grodzki Wołodzimirski, Wasilej
Bolhas, Jarochwiej Hoysky, Andrzej Hulewicz. Jacko Hulewicz ziemski
Thiwun, Mikołaj Kałuszowsky, Andrzej Kraszewsky, Bogdan Boreyko,.
Iwan Chomik.

19.

Instmkcya na Sejm walny koronny w Warszawie na dzień dziesiąty Februarii
w roku niniejszym tysiąc pięćset dziewiędziesiąt siódmym przypadający, z sej-
miku Łuckiego Województwa Wołyńskiego w roku tymże dziewiędziesiąt
siódmym dnia trzynastego Januarii odprawowanego, Ich Mć pp. Jana Char-
lińskiemu Podkomorzemu Łuckiemu, p. Krzysztofti Paluczkiemu Podczaszemu
Wołyńskiemu, p. Hrichoru Rolmo wskiemu, p. Januszowi ze Zbaraża Poriczkiemu,
Janowi Łahodowskiemu, a p. Mikołajowi Siemaskowi Klucznikowi Łuckiemu,
posłom z tego sejmiku obranym dana').

Naprzód Ich Mć pp. posłowie naszy po odd?miu i oświadczeniu służb
i chęci naszych do posług J. K. Mci Pana naszego Mciwego i Rzpltej, a przod-
kom po uczynieniu dzięk Panu Bogu Wszechmogącemu, który z łaski
i miłosierdzia swego świętego w tak wielkich i przyległych państw i na-
rodów niebezpieczeństwiech, a ledwie nie ostatnych upadkach tę Rzpltą

^) Rękopis Bibl. Ord. Zamoyskich Nr. 177 1; kopia współczesna, niezupetna, brak Jej
bowiem końca. Jest to dragie laudum sejmiku Łuckiego; pierwsze wydrukowano powyiej pod
nr. 18. Jak wykazuje się z słów dyaryusza sejmowego (por. powyżej str. 4) » posłowie wo-
jewództwa Wołyńskiego, których tei było nad zwyczaj więcej.... i t. d.€ na sejmiku tym
nastąpiło rozdwojenie i oba stronnictwa osobno obrały posłów i osobne uchwaliły instrukcye.40I

ojczyznę nasze w całości, pokoju zachować i czasu nam do obmyśliwania
o sobie użyczyć raczył; JKMci Panu naszemu Mciwemu pilnie i uniżenie
podziękować mają za tę laskę i ojcowskie prawie staranie, że upatrując
z powinności swojej Pańskiej niebezpieczeństwa, które pod ten czas Rzpltę
naszą zachodzą, s ^) chęci i miłości swojej przeciwko Rzpltej sejm ten przy-
szły dla zabiegania tym wszytkim niebezpieczeństwom złożyć raczył, winszu-
jąc przy tym JKMci Panu naszemu Mciwemu i potomstwu JKMci, iż wolnie
na panowanie obranemu, długiego szczęśliwego nad nami i potomkami na-
szymi panowania *), a ciesząc się też z dobrego i sposobnego zdrowia JKMci
Pana naszego, rozumiejąc to, że zdrowie JKMci zdrowie jest Rzpltej.

Co się tycze niebezpieczeństwa nam od JKMci przełożonego od
mocy Tureckiej, uważając i rozbierając sobie na obie stronie wielkość
i niepewność tej rzeczy, bądź do odparcia temu tak wiecznemu i potęż-
nemu nieprzyjacielowi, bądź też do pokoju z nim skłonić byśmy się chcieli-
widząc, że już ostatnią twierdzą tu od państwa JKMci i owszem od stołe-.
cznego miasta Krakowa posiadł, tak że już i tej ściany, która nas od
mocy Tureckiej tu przedzieliła, niemasz. Bacząc z przeszłych spraw jego,
że dotąd przymierze zwykł trzymać, póki mu tego potrzeba ukazuje, a na
koniec, że samo sąsiedztwo z nim tak nie tylko podejrzane ale i ciężki ^)
jest, i o przymierze z nim potrzeba zawżdy w obronie i w wielkiej go-
towości stać, nic tu jednak w Województwie swoim jedno w tej mierze
zawrzeć nie mogąc, tak jako się to i na przeszłe sejmy w tejże sprawie
czyniło, dajem i pozwalamy pomienionym pp. posłom naszym całą i zu-
pełną i niezamierzoną moc do znoszenia, porozumienia się i postanowienia
w tym z IMć pp. posłami inszych Województw koronnych tego, coby
z pożytkiem i z całością Rzpltej naszej, a bez obrazy praw, swobód
i wolności naszych było: bądź to przez złączenie się obrony z Cesarzem
JMcią Chrześcijańskim, bądź w obronie samej tylko ojczyzny Rzpltej na-
szej i granic do niej należących, albo którymkolwiek inszym sposobem
było; wszakże miasto stołeczne Kraków żeby ludem służebnym według
potrzeby opatrzone było.

Przyjaźń albo nieprzyjaźń Tatarska, acz po wielkiej części z przy-
jaźni albo z nieprzyjaźni Tureckiej zawisła, jednak iż ten poganin upo-
minki swoje roczne zdawna według zwyczaju swego miewał, rozumiemy,
aby raczej^) zwykłe upominki jego oddane jemu byli, wziąwszy stąd,
gdzie się zdawna brać zwykli, niżby się tamten tak prędki do krajów
naszych przyległy nieprzyjaciel drażnić miał. Wszakże iż się zniesienia
gruntownego Kozaków z Niżu upomina, co nie jest i do końca w mocy
naszej i z pożytkiem Rzpltej i konstytucya o dzierżeniu tamtych ludzi

») i «) Niema w RP. ») W RR.: ciężka. *) W RP.: nec»y.

Dywryusz B<>jmu warsz. r. 1597. 20402

w onych iniejscach, tylko żeby w dobrym porządku i powinnym posłu-
szeństwie, świei^ ^) już za panowania JKMci Pana naszego teraźniejszego
zakroczyla*); przeto gdzieby ten poganiec porządnym tam tych ludzi
zadzierżeniem i sprawą kontentować się nie chciał, także zupełną i nie-
zamierzoną moc pp. posłom naszym dajem znoszenia się w tej mierze
z Ich Mć inszymi pp. posłami koronnymi.

A iż te rzeczy, gdzieby do zaciągania się w nieprzyjaźni z tymi
nieprzyjacioły albo którymkolwiek z nich przyszło, przez nakładu pienięż-
nego być nie mogą, pozwalamy także pp. posłom naszym porozumienia
się i postanowienia z inszymi pp. posłami koronnymi, wszakże tak, żeby
to bez obciążenia naszego i poddanych naszych było, z pilnym przeło-
żeniem tego JKMci Panu naszemu i Ich Mciom pp. Radom, także i pp*
posłom, jako to Województwo nasze tak przez częste wtargnięcia Tatar-
skie jakoteż łupiezstwa kozackie ludzi swo wolny eh i leże też żołnierza
JKMci ledwie nie do końca spustoszona i zniszczona') jest. Przyczym pro-
sić i upomnieć się mają JKMci i wszytkiej Rzpltej, aby prawa i wolności
Województwa tutejszego strony rozdawania leż żołnierskich i nie wycią-
gania stacyi i żywności, także i nie brania podwód w imieniach duchow-
nych i szlacheckich, nie na samej tylko karcie, ale w samem skutku były,
mianowicie żeby pieniądze Rotmistrzom w tych mieściech i miejscach, gdzie
leże mają albo świeżo mieli, ażeby im dawane nie były, a iżby żywność
wziętą popłacili wedle targu; a jeśli nie tak, tedy Rotmistrz ze swego
zapłacić ma, pozwany wedle konstytucyi na trybunał inter causas officii.

Przekładać też JKMć raczy, że się takowe ludzie najdują, które się
uchwał i stanowienia sejmowych zruszać i one do wątpliwości przywodzić
ważą; od czego acz z łaski Bożej Województwo nasze wolne jest, jednak
widząc by^ Jtąd *) złe sekwelle, gdzieby się to dziać miało, — gdyż na uchwa-
łach sejmowych wszytkie prawa, swobody, wolności i prerogatywy nasze
zawisły i wrócenie się nasze do korony także niczym inszym jedno sej-
mową uchwałą obwarowano jest, — przeto i w tym zleciliśmy pomienionym
pp. posłom naszym, zmówiwszy i porozumiawszy się z inszymi Woje-
wództwy, tak to opatrzyć i utwierdzić, aby się każdy srogością i suro-
wością karania od tego hamował i powściągał: gdyż to nie tylko jest nie kon-
tentować się prawem pospolitem, ile je z gruntu wywracać i wyniszczać.

Ostatnie JKMć przypominać raczy zwrócenie się posłów z dziedzi-
cznego państwa JKMci Królestwa Szwedzkiego, które relacyą poselstwa
swego na blisko przyszłym sejmie uczynić mają; w czym iż JKMć rady
naszej potrzebować raczy, z uprzejmej chęci, z życzliwości i szczerości

») W RP.: świeże.

*) Konstytucya r. 1590: Porządek z strony Nizowców y Ukrainy. Vol. leg. t. II. str. 1329.

•) W RP.: spustoszona i zniszczona, ') W RP. bez sensu: by te odt^d.403

naszej przeciw JKMci Panu naszemu i państwu JKMci bacząc, zlecamy
pp. posłom naszym namówić się z inszymi Województwy, jakoby JKMć
tego tam państwa swego dodzierżyć i ono w używaniu posesyej i pod
regimentem swoim statecznie bez przekory czyjejkolwiek mieć mógł.

A iż konstytucya sejmu przeszłego i propozycya JKMci i sama tak
ważna ^) i wielka deliberacya to nas wyciąga, aby sie o inszych potrze-
bach pospolitych z inszych miar jakożkolwiek Rzpltej zachodzących,
a zwłaszcza któreby wszytkie sprawy sejmowe trudn^^ mia/y*), nic na
ten sejm nie wnosiło, pp. posłowie nasi nie mają się w żadną takową
rzecz wdawać i zaciągać się, i owszem przeciwko temu wszytkiemu świad-
czyć się, bo acz o zniszczenie albo strzeż Boże o zgubę wszytkiej Rzpltej
idzie, ale pogotowiu ten^) prędzej nas i kraje nasze zasięgnąć może.

Iż przystojna rzecz jest, aby zjazdy pospolite pokojem pospolitem
warowane byli i żeby odprawa ich porządnie i bez oppressyi, a nie
z przymuszenia albo gwoli komu się działa, zwłaszcza iż do dobrej i ła-
twiejszej odprawy walnych sejmów porządne odprawowanie sejmików powia-
towych wiele pomocne być może, widząc w*) Województwie naszem wielką
oppressyą wolnych głosów szlacheckich gwardyami niektórych osób, co
się i na teraźniejszym sejmiku znacznie stało, mają prosić^) pp. posłowie
nasi, aby to prawem pospolitym warowane było, żeby się nichto z haj-
dukami i z rucznicami (1) i z żadną gwardyą na sejmik przyjeżdżać nie wa-
żył i gdyby się co gwałtownego komukolwiek pod ten czas stało, aby
to tak karane było, jakoby się to na sejmie walnym przy osobie JKMci
działo; sądy także podkomorskie i komisarskie, ziemskie, grodzkie aby
tymże pokojem obwarowane były.

Używał też nas prośbami swoimi Wielebny JMć Ociec Exarcha
i Episkop Łucki i wielu inszych obywatelów tutesznych religiej Greckiej,
aby jako z łaski Bożej ^).

20.
(Artykuły na sejmiku Wileńskim dnia 30 grudnia t596 uchwalone^).

Naprzód Ich Mć pp. posłowie naszy pozdrowiwszy JKMć, z uniże-
niem wierne poddaństwo od nas JKMci oddać mają, dziękując JKMci
Panu naszemu Mciwemu za takie staranie i czułość w oddalaniu niebez-
pieczeństw od nieprzyjaciela tak potężnego, poganina Cesarza Tyreckiego,
który przysądziwszy się bliskim sąsiedztwem pod ojczyznę nasze, pań-
stwo JKMci, o tym przemyśla, jakoby omni arte et dolo animus swój

») W RP.: samej tak ważnej. «) W RP.: trudne miał. ») W RP.: ten onego.
*) Niema w RP. ») W RP. błędnie: przynosić. *) Tu się urywa rękopis.
^) Rp. bibl. Czartoryskich. Nr. 2243, str. 319 — 24; kopia współczesna.

26*404

zly z Szkodą a strzeż Boże z wielkim upadkiem Rzpltej naszej wykonać
mógł. Niźli (1) to się JKMci P. N. Mciwemu przełożyć ma, że w rzeczach
tak ważnych non suo ordifie teraz na ten sejmik instrukcyą Króla JMci
przyniesiono, bo ledwo dzień trzeci przed odprawowaniem sejmiku do
urzędu J. Ks. Mci p. Wojewody Wileńskiego instrukcya jest przynie-
siona i na urzędzie zostawiona; a gdy przypadł dzień sejmiku 30 decem-
briSy za zebraniem się Ich Mci pp. rad, urzędników ziemskich, dwomych-
i wiela obywatelów powiatu Wileńskiego do zamku Króla JMci w Wilnie
instrukcya JKMci jedno przez urząd grodzki Wileński była podana: zaczym
iż nie przybył poseł na ten sejmik JKMci, postrzegając, aby w tak waż-
nych sprawach omieszkanie żadne się nie stało, instrukcya Króla JMci
w fascykule zapieczętowaną otworzyliśmy i onej z uczciwością wysłu-
chawszy, uczyniwszy na nię konsultacye, jako czas i potrzeba wyciskała-
artykuły namówiwszy in publicis negotiis, na sejm teraźniejszy walny ad
10 februarii Warszawie złożony, pp. posłom swym podali i poruczyli.

Iż nieprzyjaciel potężny Cesarz Turecki za dopuszczeniem Bożym
niemałe depopulacye tego roku w Chrześcijaństwie uczynił z rozlaniem
krwie ludzkiej niemałym, i bliskie barzo granice z Koroną Polską, pań-
stwem JKMci założył, skąd prawie pendentia pericula każdy baczny uwa-
żyć może, tedy Ich Mć pp. posłom naszym do zawarcia i stanowienia
z pany Chrześcijańskimi ligi i wynajdowania napożyteczniejszych sposobów
ku postanowieniu obrony przeciw tak potężnemu nieprzyjacielowi moc
zupełną niezamierzoną dajemy i poruczamy, w tym tylko adhortując Ich
Mci, aby antę omnia w stanowieniu ligi, jeśliby do tego przyszło, Kniazia
Moskiewskiego do wiecznego przymierza wzywać starali się i bez niego
ligi nie zawierali; która choćby nie doszła, tedy przecie według listów
przymierza, nim wynidzie czas przymierza, z Kniaziem Moskiewskim się
znaszać i o wieczny pokój starać trzeba, a to dla tego, aby Rzplta nasza
mając ubezpieczone granice domowe za taką przyjaźnią z Kniaziem Mo-
skiewskim, snadniej o tym poganinie radzić i incursion^w *) jego, jeśliby
czego Boże uchowaj zamyślił, potężniej odeprzeć mogła, nie spodziewa-
jąc się z tyłu żadnego niebezpieczeństwa: jednak^) także i inszych
wszelakich circumstancyj, któreby tranąuillitatem et decorum Rzpltej oj-
czyźnie naszej przynieść mogli, nie zaniechali. A jeśliby inszy panowie
i Królowie Chrześcijańscy, a osobliwie Rzesza Niemiecka do ligi przystą-
pić nie chcieli, tedy z samym domem Rakuskim i panem Wojewodą
Siedmigrodzkim non est tutum Rzpltej naszej w ligę wstępować, panom
posłom ^ naszym nie pozwalamy w taką niebezpieczność wdawać się.

Z strony Tatar, że się upominają podarków, te skarb koronny obmyślać

») W RP.: incursioni. ») W RP.: bez sensu: nasze. ») Niema w RP.^ 405

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:09

powinien i Tatary podarkami kontentować, bo gdy Wołyń i Podiasze przy
Litwie- było, tedy z tych prowentów takowe kontentacye odprawow^no.

Że też swowoleństwo kozackie jeszcze latet na niektórych miejscach,
te tak konstytucyą roku ispo^) nante uczynioną, jako żołnierzem »), który in fi*
nibus być ma % Ich Mó pp. Hetmany obojga narodu hamować i karać mają.

Relacya Ich Mć panów, którzy do Szwecyej jeździli, gdy będzie na
sejmie czyniona, p^^.posłaune*) naazy ż Ich Mć pp. Radami i pp. posly koron-
nemi onej wysłuchać i do tego, co by dignitati Króla JMci Pana naszego
Mciwego a utilitati Rzpltej naszej służyło, radą swą przychylać się mają.

Ukazować JKMć nasz Mci wy Pan raczy, że sua łiberalitate Regia j
człowiekowi narodu naszego primariam dignitatem w Koronie Polskiej 1
dać raczył, Biskupstwo Krakowskie, ex conyerso żądać raczy, abychmy \
też przyjęli człowieka narodu Polskiego na Biskupstwo Wileńskie, i przy- '
pominąć to raczy JKMć, że nie chcąc puszczać in dis^/l»'/ionem *) prawa
naszego, napomnieniem raczej pańskim to między Koronnemi i Księstwa
Litewskiego stany komponować chce; za co JKMci Panu naszemu Mciwemu
uniżenie dziękujemy, ale iżby to było nietylko urazem, ale własnym gwał-
tem prawom i wolnościam naszym, tedy Ich Mć pp. posłowie^) naszy
w tym JKMci uniżenie prosić mają, aby już JKMć z tego sejmu to Bi-
skupstwo człowiekowi narodu naszego Litewskiego conferować raczył,
w czym serio pp. posły nasze upominamy i zlecamy, aby zwykłej i po-
winnej wiary swej ku ojczyźnie strzegąc, mocno się zastawiali o to, aby
prawa i wolności, w których wszytko uczciwe i pożyteczne obywatelów
Rzpltej naszej zawiera się, według spisów uniej i przywilejów nadanych
i od JKMci poprzysiężonych cało zostawały; także pralatury, kationie,
aby post decessum tych, którzy teraz dzierżą, nie były dawane ludziom
obcego narodu, jedno indigenis.

Podatek półzłotowy, jako się przedtym JKMci nie z*) żadnej po-
winności, ale z dobrej chęci naszej pozwolił, oświadczając tynri chęć i po*
wolność nasze ku JKMci naszemu Mciwemu Panu, tedychmy go teraz do
Poborcę naszego oddali, który do rąk JMci p. Podskarbiego W. Ks. Li-
tewskiego oddać ma.

Konfederacya, której urazy gravitate negotiorum przeszłych sejmów
aż do tego czasu odkładali się, a ludzie różnego nabożeństwa ukrzyw-
dzeni aż do tego czasu sprawiedliwości nie mieli, i owszem, nie odnosząc
żadnej sprawiedliwości, wiątsze pericula i onera conscientiis inferuntur, —
bo nie tylko że się zbory od przeciwnej strony burzą i słudzy słowa
Bożego lżą, ale teraz manifeste z kancelaryej Króla JMci listy wydają,

*) w RP. woln« miejsce; jest to konslytucya 1590 r. Vol. leg. t. II. str. 1329.
») W RP.: żołnierzem. ») i ♦) Niema w RP. ») W RP. błędnie: diiii inficiónem.Ą06

przymuszając ludzie religiej Greckiej pod posłuszeństwo zwierzchności Rzym-
skiej, łamiąc im przy wileja ich od przodków JKMci nadane i JKMci naszego
Mciwego Pana potwierdzone i nowo na sejmie karanacyej^) utwierdzając
dawne przy wileja, z łaski JKMci nadane; — co iż prawa i wolności nas wszyt-
kich uraża, zlecamy pp. naszym, aby się statecznie przy prawiech i wol-
nościach naszych zastawiali, postrzegając tego jako napilniej, aby przy-
wileja od przodków JKMci i JKMci naszego Mciwego Pana jakiejżkolwiek
religiej i kondycyej ludziom nadane, niczem się •) nie naruszali i w żadną
wątpliwość przywodzone nie były.

Przywilej na koronacyej Króla JMci Pana naszego teraźniejszego
w Krakowie dany strony zadzierzenia ^) w całości dóbr do stołu Króla
JMci naznaczonych, aby in suo robore zostawał, a to co się uprosiło od
kogo przeciw onemu, aby tego przywileju autoritate recuperowano było;
o co na sprzeciwiające się forum do trybunału, egzekucyą od tegoż sądu
ukazać, czego J. Mć p. Podskarbi sub poena damni restituendi serio po-
strzegać ma; także Ich Mć pp. pieczętarze aby takich przywilejów nie
wydawali pod takąż poeną; aby skarb pospolity mógł być założony ta-
kim sposobem, żeby post decessum modernorum posessorum już dóbr
Rzpltej nikomu bez lidzby Król JMć dawać nie raczył, ale aby ten, kto
zostanie dzierżawcą dóbr jakich, dawał część JKMci, drugą do skarbu
Rzpltej, a sam na trzeciej przestawał, wyjąwszy dobra Króla JMci przy-
wilejem zawarowane % Dobra zawiedzione przed unią i po uniej, na któ-
rych by dożywocia czyje nie zakraczali, temi pieniędzmi które są wzięte
u deputatów, okupić i oswobodzić z sum nowych i starych, z których
jedne część dawać do skarbu Rzpltej komu tego Rzplta na sejmie tak
w Polskim jako w naszym narodzie Litewskim powierzy, drugą Królowi
JMci, a trzecią Staroście.

Iż też zdawna na to jest konstytucya w uniej uczyniona, że Król
JMĆ pewny czas w^) Wielkim Ks. Litewskim mieszkać ma. tedy dla
dogadzania wczasowi JKMci prowenta z dóbr JKMci na potrzeby JKMci
p. Podskarbi wydawać ma w ten czas, gdy JKMć w Litwie mieszkać
będzie raczył; czemu zabiegając, aby prowenta z W. Ks. Litewskiego do
Korony wysyłane nie były z zubożeniem®) skarbu W. Ks. Litewskiego,
mają pp. naszy na zjeździe Słonimskim porozumieć się z inszymi pp. posły
W. Ks. Litewskiego, jakimby kształtem nawarowniej temu się zabieżed
n^og^<^» g^yź radzibychmy się cieszyli z bytności JKMci naszego Pana
Mciwego w W. Ks. Litewskim, w którym nie będzie się chciało nigdy
JKMci być, kiedy w skarbie JKMci pieniądze nie będą.«) W RP.: tym nawiccei. ») Niema w RP. •) W RP.: zadziereenie.
*) W RP.: nieczytelne. *) Niema w RP. ") W RP.: z uboienicm.407

Inflanska ordynacya iż też jest rozszarpana, starać się o to, aby ri-
gidius zadzierzeć porządek i pożytek skarbu KJMci; a to coby commo-
dius być mogło, aby o to in delinąuentes forum szło do trybunału, także
i egzekucya od tego sądu, do tego rewizya z tego sejmu aby tam była
naznaczona. Jakoż i teraz przeciwko przywilejom i daninę Króla JMci
poupraszawszy dobra ^) od zamków KJMci ludzie zacne i zasłużone pozwy
zadwornemi pociągają; drudzy dożywocia swe sine consensu Króla JMci
i z^) Rzpltej szkodą, a za czasem i niebezpieczeństwem ludziom Nie*
mieckiego narodu przedają.

O Estonią pp. naszy ze wszytkiemi na sejmie stany conferować
i zgadzać się mają, postrzegając, aby się we wszytkim dosyć stało pactis
conventis; także i kaduki od Królowej JMci ciotki JKMci naszego Mci-
wego Pana świętej pamięci Paniej naszej zmarłej.

Okazowanie powiatom raz w rok jednego dnia, wszytkim na jednym
miescu w Województwach, a nie z osobna w każdym powiecie sejmowa konsty-
tucya warować »«tf'), bo za takim postanowieniem czułość więtsza w Rzpltej
będzie, a za czułością gotowość przeciw każdemu nieprzyjacielowi.

Pozwy zadwornemi aby nie był naród szlachecki za granice pocią-
gany, pp. naszy porozumiawszy się z wszytkiemi stany na sejmie starać
się o to mają, aby ta angaria zniesiona była, ale coby wtenczas, gdy
KrólJMć w^Litwie mieszkać będzie raczył, Litewskie kauzy sądzono, a kiedy
w PolscĘ^.tedy-Potskie.

' Komisya rozgraniczenia między Województwem Brzesckim i Wo-
jewództwem Podliaskim już to od kilku sejmów za uczynionemi warunki
egzekucyej nie bierze, a zatym z traktu powiatu Brzesckiego obywatele
bywają wyzywani w powiat Mielnicki i bannicye na onych z koronnego
trybunału wydają, co jest -sr*) wielkim zamieszaniem i niebezpieczeństwem
sławy i majętności person takich; starać się pp. na tym sejmie mają,
aby ta komisya już z tego sejmu koniec wzięła, także między Woje-
wództwem Kijowskim i^) powiatem Mozyrskim.

Zamki Ukrain«^®) iż są opuściałe, pp. niebezpieczeństwo to na sej-
mie przełożyć mają, sposób opatrzenia onych, porozumiawszy się ze wszyt-
kiemi stany sejmowe mi, obmyślać mają.

Hetmana polnego prosić «^) Króla JMci, nie derogując ni w. czym
przywilejów JMci p. Hetmana Wielkiego.

Wybrance z dóbr Króla JMci wedle konstytucyej Krakowskiej roku
15958) aby byli z dóbr króla JMci stanowiony i okazowanie onych w ty

*) Zdftje się korrupcya — nie umiem poprawić. *) Niema w RP.
') W RP. bez sensu: warowaj§. *) Niema w RP. *) Niema w RP.
•) W RP.: Ukrainie. ') W RP.: i. ^) Vol. leg. t. II. str. 1426.4o8

czasy aby było, jako powiatów; a forum na pany Starosty i dzierżawce,
którzyby temu dosyć nie czynili, do trybunału a nie za dworem aby było,
jeśli na to będą chcieli pozwolić Ich Mć pp. senatorowie i wszyscy po-
słowie W. Ks. Litewskiego na zjeździe głównym Słonimskim.

Jarmarki w Brześciu, w Grodnie, w Nowogródku, w Mińsku aby
były na składy kupieckie i kupowanie koni sejmem warowane.

O monopolią jako Rzpitej szkodliwą, a zwłaszcza do wojny potrze-
bny rynsztunek, aby pp. na sejmie poparli i onę znieśli.

Nawigacya w ziemi Pruskiej zawsze szkodhwa obywatelom W. Ks.
Litewskiego aby przez Książę Pruskie z dawnej powinności naprawiona
była i pp. komisarze wysłani byli.

Prośba za p. Piotrem Haraburdą, aby sprawiedliwość jemu była
uczyniona z mieszczany i succollectory miasta Wileńskiego o niewydanie
i niedobranie czopowego za rok 78, o co się nie raz i nie drugi na sejm
włóczy; także też i suma. która jest jemu w skarbie JKMci winna, co
się w sprawiedliwości pokaże.

Wolności, dawne prawa i przywileje miasta Wileńskiego z dawna nadane
i poprzysiężone, uniżenie prosi miasto Wileńskie, aby w cale zostawały.

Trybunał do sądów sobie nie należących miasta aby nie przymuszał.

Cech mularski i ciesielski jako szkodliwy, drogość czyniący i ludzi
ubogich niszczący, aby zniesion był, a po staremu aby było.

Pożyczka dość wielka dla potrzeb Królów Ich Mci i Rzpitej dana,
aby miastu Wileńskiemu zapłacona była, gdyż i stąd ludzie są uciążeni.

Te wszytkie artykuły zgodnie na tym sejmiku namówiwszy i za-
warszy, poruczyliśmy je naszym przyszłym Ich Mć pp. posłom naszym.
Dan w Wilnie roku 1596 dnia 30 decembris.

Instrakcya od nas senatorów, urzędników ziemskich i grodzkich i wszystkich in-
nych stanów obywatelów powiatu Oszmiańskiego, którzychmy się ta do Oszmia-
ny teraz na sejmik powiatowy za listem Króla JMci Pana naszego Mciwego
na dzień dzisiejszy miesiąca decembra 30-ty w roku teraźniejszym 1596 przy-
padły a^ achali, Ich Mciom pp. posłom z pośrodka nas z tego sejmiku obranym
i posianym, pierwiej na ^azd główny do Slonima na dzień 27 januarii, a potem
1 na sejm walny do Warszawy na dzień 10 febmarii w roku przy szljrm 1597
złożony, to jest JMci p. Janowi Namszewiczowi Łowczemu Króla JMci, p.
Ueliaszowi Pielgrzymowskiemu Pisarzowi JKMci W. Ks. Litewskiego 0.

Naprzód pp. posłowie wespół z IMć pp. posły koronnemi z naj-
więtszą uczciwością przystąpiwszy do pocałowania ręki JKMci, uniżone

') Archiwam XX. Radziwiłłów w Nieświeżu, Akta publiczne teka 3, nr. 368, kopia
współczesna.409

służby i wierne poddaństwo nasze z winszowaniem długiego zdrowia i for-
tunnego panowania z nieśmiertelną sławą JKMci naszemu Mciwemu Panu
zalecić mają. Jako to jest przyrodzona na świecie, że nie tylko monarcho-
wie, królowie, przełożeni, ale i namniejszej kondycyej ludzie starać się
o to zwykli, jakoby przy chwale Bożej, napierwszej i naprzedniejszej powin-
ności swej, przymnożenia sławy swej i wszelakich ozdób dzielnością spraw
a staraniem czujnem nabyć mogli, wtedy wielkiej pochwały godne jest
przedsięwzięcie Króla JMci Pana naszego Mciwego, że porozumieniem
się wszech stanów w państwie swym o dobrem, spokojnem i pożytecz-
nem ojczyzny naszej obmyśli wać raczy.

1. Strony obmyśliwania ojczyzny naszej obrony od tego poganina
Cesarza Tureckiego, który jest najwiętszym prześladownikiem imienia
Zbawiciela naszego, także i strony ligi z pany Monarchami Chrześcijan-
skiemi przeciw temu poganinowi, bacząc być to oboje wielce potrzebne
i pożyteczne ojczyźnie naszej, jakoby nas ten zapalony w państwach po-
stronnych ogień pożarem nie doszedł, IMć pp. posłowie tak pierwej w Sło-
nimie, jako i potem w Warszawie z innemi stany sejmu należącymi na-
mawiać a obmyśla wać mają. wszakoż z tym dokładem, jakoby i Kniaź
Wielki Moskiewski, który jest najprzyleglejszym nieprzyjacielem ojczyzny
naszej, z które m już kres przymierza niedaleko wychodzi, wziąwszy i po-
stanowiwszy ^) z onym wieczne przymierze, do tej ligi był przyłączony.

2. Strony podaczu Tatafom, iż to onym zawsze z Podola i Woły-
nia dawano prosto, i teraz aby to onym stamtąd dochodziło; za czym
z oncmi przymierze w cale zostawić, nie zwodząc Kozaków Niżowych
z Niżu, bo by się tym temu pogaństwu wrota do ojczyzny prawie odwarli.

3. O sprawie zamków Ukrainnych pp. posłowie w Słonimie i w War-
szawie obmyśliwać, namawiać się i starać się pilno mają.

4. Strony konfederacyi, za której, czego Boże uchowaj, wzruszeniem
iż baczemy, że w ojczyźnie naszej jako i w innych postronnych pań-
stwach do wielkiego rozerwania i rozruchów przyjśby musiało, którą iż
nam jako przodkowie JKMci, tak i JKMć juramentem swym, przyjmując
praw i wolności naszych, stwierdzić raczył, upomniawszy ■) się juramentu
JKMci prosić, aby w swej klubie cała została; zaczym aby i gniew Boży
jako przeciw JKMci, tak i przeciw nas poddanych JKMci nie był poruszony.

5. O Biskupstwo Wileńskie, upomniawszy się JKMci iuramenti, JKMci
uniżenie prosić, aby pfawa, przywileja i wolności nasze w cale zacho-
wawszy, na to Biskupstwo Biskupa z narodu naszego Litewskiego dać
raczył; w czym IMciom pp. posłom moc zamierzoną dajemy i poruczamy.

6. Sto tysięcy złotych, które od nas JKMci są obiecane, iż już

*) w RP.: wziąwszy i zastanowiwszy się. ') W RP.: upewniwszy.410

większa cześć z powiatu naszego do Poborcę jest oddana, przeto i ostatek
na takiej sumie do mięsopust wydać obiecujemy; którą |KMci wziąć
zawsze będzie wolno.

7. Postów z Szwecyej zwróconych pp. posłom swym z Ich Mć
pp. posly koronnemi wysłuchać pozwalamy, i przyszloliby o tem poseł-
stwie namawiać, pp. posłowie tak w tem postępować mają, jakoby było
z nalepszym i napożyteczniejszym pod ten czas ojczyźnie naszej.

8. Strony komisyi Województwa Brzeskiego, powiatu Grodzieńskiego
i Prus, aby do skutku swego była przywiedziona, posłowie tak w Sło-
nimie, jako i na sejmie namawiać mają.

9. Dekreta JKMci, także i trybunalskie aby byli do egzekucyej
przywodzone, nie przywodząc ich *) w żadną wątpliwość; i ku temu aby
w Wilnie jednym samym kromiu Nowogródka a Mińska sądy wszytkie
trybunalskie odprawowane były\ konstytucyą warować.

10. Konstytucye o ziemią Iflianską na sej miech przeszłych uczynione
aby byli do egzekucyej przywodzone, także co sobie w tejże ziemi
Iflianskiej przeciwko prawu pospolitemu upraszali inne ludzie narodu Pol-
skiego i Litewskiego, aby ustąpić powinni byli.

11. Okazywanie szlachty aby było raz w rok po po wieciech jednego
czasu i dnia, na pewnych miejscach i przed pewnymi osobami, pod pe*
wną, jako nieposłusznych, tak i na dozorcę tego popisu karą, pp. posłowie
konstytucyą warować mają; za czym będzie maior securitas Rzpltej naszej.

12. Że też często mandatami w kauzach zadwornych ludzi naszego
jiarodu za dworem wyciągają z^) zniszczeniem wielkim ubogich ludzi,

prosić JKMci. aby sprawy takowe w W. Ks. Litewskiem odprawować
raczył ad causas ad fiscum pertinentes; a chociaż i w Litwie te sądy
odprawowane będą, aby wszystkie razem jednym w limitacyą, a nie wy-
mując żadnej z nich, wpisali.

13. Provocatio do Korony z Księstwa Litewskiego obywatelów
iż często zatrudnia ludzie niewinnie, także się o to pp. posłowie starać
mają, aby się to uspokoiło przez komisarze, i konstytucyą warować, żeby
się za negligencyą komisarzów to rozgraniczenie nie od włączało i poena
znaczna aby była na komisarze włożona. A dekreta, procesy i banicye,
które się stali w Polszczę przeciwko tych, których do Korony wyz)rwali,
aby byli abrogowane.

14. Jarmarki w Brześciu, Grodnie, w Nowogródku, w Mieńsku dla
wszelakich handlów i przywożenia koni aby byli wolne bez cła, co konr>
stytucyą aby utwierdzono było; także składy na pogranicznych miejscach
towarów postronnych, a zwłaszcza w Mohilewie i indziej.

») w RP.: nie przywodzonych. «) Niema w kP. ») Niema w RP.411

15* Port Pruski, navigatio periculosa i szkoda stąd Rzpltej niemała;
starać się Ich Mć pp. posłowie naszy mają o komisarze, aby z Ksiąicciera
Pruskim positia była pewna i nieodwłóczna.

1 6. O erekcyę prawa JKMci prosić, aby była do skutku swego
przywiedziona.

17. Konstytucye aby na sejmie przy poślecli, a nie po sejmie byli
pisane, pp. posłowie JKMci serio prosić o to mają. i aby to konstytucyą
na potomne czasy warowane było.

18. Doniesiona też do nas prośba za p. Sebastjanem Ciszkiewiczem
o zabranie gruntów wieczystych do imienia JKMci Białowieskiego; prosić,
aby JKMć komisarze wysłać i odmianę dać rozkazać raczył.

W których tych wszytkich wyżej mienionych paragrafach, kromia
jednego paragrafu o Biskupstwo Wileńskie, namawiać i stanowić jedno-
stajnie z Ich Mć pp. Senatory i Ich Mć pp. posly tak na zjeździe głó-
wnym w Słonimie, jako i na sejmie w Warszawie Ich Mciom pp. posłom
dajem moc niezamierzoną, powierzając tego wierze i kr wie Ich Mciów,
że Ich Mć tego wszytkiego tak postrzegać będą, jakoby było z nalepszym
i pożytecznym Rzpltej. Na co Ich Mć pp. posłom JMci p. Janu Narusze-
wiczowi Łowczemu JKMci a p. Heliaszu Pielgrzymów skiemu Pisarzowi
JKMci W. Ks. Litewskiego daliśmy instrukcyą z podpisem rąk naszych,
zapieczętowawszy pieczęciami naszemi. Działo się w Oszmianie roku 1 596
miesiąca decembra 30 dnia.

22.

Instrnkcya od nas obywatelów powiatu Lidzkiego, na sejmik 30 dnia decem-
bris roku 1596 do zamka Lidzkiego zgromadzonych za listy JKMci, dana
pp. posłom naszym z posrzodku nas wysłanym na sejm walny Warszawski,
w roku przyszłym 1597 dnia 10 februarii przypadający. Ich Mć pp. Filipowi
Limontowi dworzaninowi JKMci, p. Szczęsnemu Bohumatce Pisarzowi Grodz-
kiemu Wileńskiemu, zgodnie od wszytkich obranym >).

Naprzód pp. posłowie naszy JKMci naszemu Mciwemu Panu wierne
poddaństwo i najniższe służby nasze oddawszy, jako naprzystojniej po«
dziękowanie uczynić mają, iż za staraniem swym Pańskim obmyślawać
raczy o tej Rzpltej ojczyźnie naszej w tem wielkim niebezpieczeństwie
zachodzącym od Cesarza Tureckiego. Za tym pp. posłowie naszy wprzód
to przedsięwziąć mają, aby do namów niżej opisanych w zgodzie a w mi-
łości i w pokoju ze wszytkimi stany przystępowali, a rozerwania i nie-
nawiści między natni wszytkimi stany nie było.

1] Archiwum XX. Radziwiłłów w Nieświe/.u. Akta publiczne. Teka III, nr. 269; kopia
współczesna.412

Przełożyć mają JKMci, naszemu Mciwemu Panu, prawa, wolności,
swobody i przywileja nasze, nam wolnemu narodowi zdawna od Królów
Panów naszych przodków JKMci i przez JICHć samego poprzysiężone
i konstytucyami sejmowemi utwierdzone, z których się weselimy, iż nam
niektóre są po niemałej części naruszone, a ku wielkiemu żalu naszemu
z niebezpieczeństwem zdrowia, majetnpści i uczciwości naszych pomie-
szane, za czym niesnaski i niepokój domowy szkodliwy do upadku Rzpltej
naszej miedzy stany nasze wszczyna się, aby się to wprzód przez JKMć
Pana naszego Mciwego naprawiło i do uspokojenia przywiodło, a to jest
mianowicie: Aby konfederacya w swej mocy zostawała, pokój między
wszytkiemi rozróżnionymi w wierze poprzysiężony utwierdzon był, a każdy
ten, który tej konfederacyi sprzeciwia się i onę wzrusza, karan był; stan
wszelaki aby w swojej władzy, w powołaniu, w prawach i w swobodach
zostawał, a mianowicie świeżę i żałosne zatrząśnienie religii Greckiej i ewa-
nielickiej, wielkie uciski, które w pośrzodku nas wnoszone byli, aby się
uspokoili; pozwy dziwne do kasowania przywilejów wydane i banicye
niesłuszne aby zniesione byli. To tedy naprzód wszytko naprawić, dó
pokoju i zgody przywieść i te rozruchy uspokoić, ukrzywdzonym spra-
wiedliwość uczynić i każdy stan w jego wolnościach i prawach Król JMć
według przysięgi swej zachować i zostawić ma, a rozróżnionym w wierze
i wszytkim łaskę swą Pańską jednaką okazować, i obronę a pokój nad
nimi trzymać niech raczy i od ucisków rozmaitych ochrania; a na miejsce
duchownych tych Greckiej religiej, którzy swej zwierzchności własnej
Patryarchów odstąpili, aby drugich dać raczył, tych, kogo obiorą porząd-
kiem swym, a ci, którzy do inszej zwierzchności przystąpili, dóbr dawno
nadanych aby zaraz ustąpili. Jako około tego wszytkiego szeroce dosta-
tecznie wposrzód nas się mówiło, tego tedy wprzód pp. posłowie naszy,
do żadnych inszych namów nie przystępując, postrzedz i do swego pe-
wnego pokoju i naprawy przywieść mają, prosząc wszytkich stanów sej-
mowi należących, aby tego pomogli i aby wszytkie prawa, przywileja,
konstytucye, przysięgi Królów Panów naszych bez wszelakich wykładów
i deklaracyi w mocy swej zostawali.

Biskupstwo Wileńskie według prawa żadnemu innemu jedno Litwi-
nowi aby było dano, gdyż nie chcemy, aby prawo jasne, które nie potrze-
buje poprawy, warowaniem jakim wątlone było.

Po naprawie rzeczy wyżej pisanych pp. posłowie naszy ze wszyt-
kimi stany sejmowi należącemi zgodnie przystąpiwszy do namów o nie-
bezpieczeństwie tej Rzpltej od Turka zachodzą^^/ff ^), nam od JKMci prze-
łożonym*), albo w ligę wstąpić z pp. Chrześcijańskimi, jeśli tam co wa-

i; w RP.: zachodzącej. ») W RP.: przełożonej.4'3

równego od nich się okaże, albo przymierze z Turkiem umocnić, to mą-
dremu baczeniu według najwyższego rozumu z miłości przeciw ojczyźnie
przychodzącemu pp. postom naszym ze wszytkiemi zgodnie stanowić zle-
camy. Jednakże widząc być potrzebniej pokój wprzód teraz z nim utwier-
dzić, o który sam żąda, niż do ligi z pp. Chrześcijańskimi tak z prędka
wstępować, a w pokoju o obronie przeciwko niemu radzić i gotować
się i to miasto stołeczne Kraków i granice tamte obwarować; a to ro-
zumiemy tym sposobem: z Kniaziem Wielkim Moskiewskim o pokój
wieczny zaczęty, nim to przymierze wynidzie, starać się skończyć, zaczym
ze wszytkiego pogranicza Moskiewskiego lud służebny na obronę granic,
także i armata obróci się przeciw obronie tamtych krajów od Turka i sa-
mego miasta Krakowa.

A iż Król JMć wstępując na te państwa obiecać i przysiądz raczył
sumptem swym kilka zamków na miescach potrzebnych zbudować, teraz
temu niech dosyć czyni; działa, kule, prochy ze Szwecyi, które miał da-
wać, niech teraz tam obróci na tę obronę.

Estonią jako poprzysiągł, niech inkorporuje, co i Ich Mć pp. Senatoro-
wie za Królem JMcią na kilku sejmiech obiecali, niech się temu dosyć dzieje.

Królowej JMci zmarłej obietnice, obligacye niech wykonane będą,
które za Króla JMci Pana naszego uczyniła, gdzieby temu z strony Estonii
dosyć się nie stało, własne swe dobra na Rzpltą opisała, to jest: sumy
gotowe, rzeczy ruchome, klejnoty, sumy na oprawach, nadto i z Króle-
stwa Neapolitańskiego z Baru suma niech na Rzpltą idzie, dlaczego o te-
stamencie się Królowej JMci pytać; i tak, gdy to wszytko wypełniono
będzie, co się wyżej pomieniło, niemała potężność obrony i miastu Kra-
kowowi i tamtym granicom uczynić się może bez ociążania nas poborami.

A ku więtszej czujności w obronie kwarta z dóbr Królewskich,
z tych z których do skarbu nie expendują, niech będzie uchwalona.

Okazy w powieciech niech będą, tak stan szlachecki i duchowny
z dóbr swych, jako wszyscy dzierzawc)^ dóbr Królewskich, leśniczowie,
którzy niemałe pożytki stąd mają, aby do tej obrony w powieciech się
stanowili i okazowali; senatorowie także swe powinne poczty aby w po-
wieciech stanowili, jedne z ojczystych majętności, a drugie osobliwie
z dzierżaw, ze 20 włók koń, a z 10 pieszy. Wybrańcy z dóbr Królew-
skich aby byli okazowa ni.

Na pobór teraźniejszy po złotemu wydany, aby się ninacz inszego
jedno na obronę obracał, pilno to pp. posłowie opatrzyć mają. A co
się JKMć upominać raczy o pobór po pół złotego, ten jako nie na sej-
mie, ale z dobrej woli był JKMci za pewnemi kondycyami obiecany,
czemu się iż dosyć nie stało, czas minął i na sejmie nań nie pozwolono
i protestowano się, i teraz go dać nie pozwalamy; a jeśliby na sejmie4'4

terainiejszem zp^odnie wszyscy wydać go pozwolili, tedy ninacz inszego,
jedno na obronę tego niebezpieczeństwa Tureckiego niech się obraca
i na lud służebny.

O skarbie W. Ks. Litewskiego pp. posłowie mają się dowiedzieć,
który już ma być bardzo niemały za tak długim niebyciem Króla JMci
w Litwie i za przybyciem wiele dóbr do stołu, o czymeśmy już nieraz
zlecali; a mianowicie, aby pewne osoby byli deputowani, z senatorów
dwaj, a z koła rycerskiego dwanaście, miesce w Wilnie na słuchanie
liczby p. Podskarbiego.

O upominki Tatarskie, o które zawsze bywa na sejmiku propono-
wano, czym próżno nas trudnią, bo są pewne sposoby, skąd to bywało
opatrywano, i teraz stamtąd niech się odprawują, gdyż Wołyń, Podlasze,
Kijów, Podole z naszego Litewskiego spółku jest wzięte.

Kozackie swowoleństwo jako już z łaski Bożej jest poskromione,
tak i do końca według konstytucyi niech się hamuje, i jako nalepiej
o uspokojenia^) tym zlecamy pp. postom radzić.

To też nie mniejszą ujmę praw i wolności być baczemy, iż czasu
odprawowania sejmów cosiękolwiek przez niedziel sześć stanowię i con-
cluduje, a w kilka dni z druku różne rzeczy wychodzą i pp. posłowie
naszy tego postrzedz mają, aby się to nie działo i starać się mają, w kan-
celaryi wedle prawa aby autentykiem konstytucyą z pieczęcią do powia-
tów zarazem przez nasze posły dawano.

Pozwy zadworne, które wiele złego, trudności, szkody, płaczu czynią,
aby nie byli wydawane, o co aby z kancelaryą w trybunale forum uchwa-
lono o szkody i o winę czynić.

A dla postrzeżenia tego wszytkiego senatorowie alternatim przy
Królu według konstytucyej niech mieszkają.

Sądy trybunalskie aby na jednym miescu w Wilnie odprawowane byli.

Jeśliby też dla potężnej obrony pogłówne stanowić chcieli, tego
po7walać nie mają, ale wszelakim innym sposobem jako napotężniej obrona
niech się zgodnie stanowi, oprócz pogłównego.

A iż ustawiczne trudności przy wysyłaniu posłów cierpiemy o stra-
wne pieniądze, aby już o to na potomne czasy pokój był.

Pp. posłowie naszy konstytucyą utwierdzić mają, abyśmy przykła-
dem braci naszej pp. Polaków poradlnego w każdy rok z włóki albo
z służby osiadłej, z bojarzyna po groszy 2, a z ogrodnika po groszy i da-
wali wszyscy spoinie, z senatorskich dóbr i z duchownych do swego po-
wiatowego skarbu.

Insze wszytkie exorbitancye, excessy nahamować i dawne petycye

*) W RP.; uspokojenie.4»5

pp. posłowie naszy wnosić mają, postrzegając, aby w wszytkiem prawa,
wolności i swobody nasze nienaruszenie — owszem ich ^) przyczynić —
zostawali. A na pewność tego te instrukcyą z pieczęciami i z podpisami
rąk naszych pp. posZom naszym dajemy. Datum w Lidzie roku 1596
decembra 31 dnia.

23.
(Artykaly Województwa Brzeskolitewskiego na sejmiku w Brześciu uchwalone').

My rady, urzędnicy ziemscy, rycerstwo, szlachta i wszyscy obywa-
tele Województwa Brzesckiego, którzyśmy się tu do Brześcia na sejmik
powiatowy, od Króla J. Mci na dzień dzisiejszy trzydziesty miesiąca gru-
dnia złożony zjachaii, wysłuchawszy poselstwa do nas Króla J. Mci przez
posła JKMci, wyrozumieliśmy wielkie obmyślawanie a prawie ojcowskie
staranie JKMci Pana naszego Mciwego o nas i o ojczyźnie naszej i Rzpltej
wszystkiej, za co Królu J. Mci Panu naszemu Mciwemu uniżenie dzięku-
jemy i Pana Boga prosimy, aby Pan Bóg Wszechmogący sprawy Króla
JMci szczęścić i błogosławić raczył, chowając Jego Sacram Maiestatem
w dobrem zdrowiu i szczęśliwem nad nami panowaniu na czasy długie,
a wszytkie nieprzyjacioły JKMci i nasze podnóżkiem pod nogi Majestatu
JKMci podłożyć raczył.

A iż Król JMć przekładać nam raczy niebezpieczeństwo wielkie,
które wszytkę Rzpltę zachodzi za podemknieniem się z wojskiem wielkim
Cesarza Tureckiego pod państwa Króla J. Mci, który już od Węgier
ostatnią twierdzą od granic koronnych mocą wielką wziąwszy i tamże
i na miejscach inszych praesidia postawiwszy, położył sie z wojskiem
u granic korony Węgierskiej i przysiadł się prawie tuż pod bok pań-
stwa JKMci, za czym nie tylko ziemie Węgierskiej ostatek blisko
upadku, ale i wszytka Rzplta nasza w wielkiej trwodze i niebezpieczeń-
stwie być musi, abyśmy o tern radzili, jakoby temu niebezpieczeństwu
zabieżeć, a Korona i Rzplta wszytka cale ugruntowana i opatrzona była,
aby za temże pożarem tenże ogień ścian naszych, (czego Boże uchowaj)
nas samych co i sąsiad naszych nie doszedł: jeśli przeciw tak wielkiemu
a głównemu nieprzyjacielowi ligę z pp. Chrześcijańskimi wziąć i z niemi
spólnemi silami przeciw nieprzyjacielowi temu przestawać, czyli mu też,
pokój niepewny z nim mając, pacta trzymać a przymierza i dawnego
pokoju z nim ponowić. My tedy dobrze to uważywszy i upatrując, iż

1) Niema w RP.

') Archiwam centralne w Wilnie księga 1. 7347. (AKTOsaa KHiira BpecTCKaro aesi-
CKaro cjA^- ^S^^ — 1648) str. 319 — 26. Oblatowane »HapoKaxb cy^osus^b 8eMCKnx'B o TpexT»
Kpo^Hx^c.4i6

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:09

pokój z Cesarzem Tureckim nie jest pewny, którego on każdemu poty
trzyma, póki sam chce, albo póki mu się okazya do posiągnienia pań-
stwa którego nie poda, zatem i my pokoju i przyjaźń stateczną po niem
trudno sobie obiecować mamy; rozumiemy tedy być rzeczą sluszniejszą
i przystojniejszą i pożyteczniejszą z pp. Chrześcijańskimi ligę wziąć i spoi-
nie się tego otrząsnąć, a za cudzą jeszcze ścianą bronić się i odpór czy-
nić, i zwłaszcza, jeśli pp. Chrześcijańscy kondycye słuszne i warowne,
na których by Król JMć i Rzplta nasza bezpiecznie przestać mogła, po-
dali i one zawsze, póki by wojna trwała, bez wszelakich chytrości i wy-
mówek dosyć czynić chcieli. A gdzieby więc niepewność jaka Ugi być
miała i bezpiecznego warunku i kondycyj nie było, tedy raczej o pokój
z Cesarzem Tureckim, jako najwarowniejszy być może, a to jako naj-
rychlej z sejmu starać się przyjdzie; o czem pp. postom naszym radzić
się na zjeńdzie^) głównem Słonimskim z IMciami Radami, posły Woje-
wództw i powiatów W. Ks. L. bracią naszą znosić się i na sejmie walnym
w Warszawie z stany koronnymi namawiać i stanowić poruczamy i onym
zupełną i niezamierzoną moc w tem dajemy, aby naprzód i przed wszyt-
kiemi innemi sprawami bezpieczeństwo Rzpltej od pogan i od wszytkich
postronnych nieprzyjaciół, jako najlepiej być może, obmyślili i opatrzyli,
toż potem do inszych spraw domowych przystępowali.

Raczy też nam JKMć nasz Mci wy Pan przekładać niebezpieczeń-
stwo od Tatarzyna, który mając lud gotowy na polach •) Białogrodzkich
z wojskiem koczuje i posłów do JKMci przysłał, żądając upominków i znie-
sienia Kozaków Niżowych z Zadnieprza: a gdzie by się tym dwiema kon-
dycyom dość nie stało, zaraz pokój przymierza wypowiada. Co się tycze
upominków, tedy pod ten czas lepiej jest, aby mu zwykłe upominki po-
zwolić a pokój z nim zatrzymać dotąd, póki się obrona przeciw niemu
stateczna obmyśli i postanowi; a Kozaków Niżowych zniesienie jako
trudne jest i niebezpieczne, próżno mu tego pozwalać i obiecować; le-
piej inszą jaką wymówkę w tem uczynić, a Kozacy aby zachowani byli^
jedno w jakim dobrym porządku i w posłuszeństwie, gdyż tam będą
pożyteczni i potrzebni Rzpltej, kiedy in officio sub disciplina trzymani będą.

Przypominać też JKMć raczy, iż sprawy i stanowienia sejmowe
uważności, która im z prawa należy, nie mają; tedy, iż na tem JKMci
i Rzpltej wszytkiej należy, aby sprawy sejmowe, które za zezwoleniem
wszytkich stanów na sejmie się stanowią, nie byli potem od osób pry-
watnych wzruszane, zlecamy pp. posłom naszym sposoby i warunek jaki
wynaleźć, postanowić, aby się tego prywatni ludzie wzruszać nie ważyli^
co na sejmie wszyscy zgodnie uchwalą i postanowią.

») Niema w RP. «) W RP. nieczytelnie.4^7

Żąda też Król JMć, abyśmy to poruc2yli posłom naszym, żeby wy-
słuchali na sejmie poselstwa posłów z sejmu przeszłego do Szwecyi po-
słanych, którzy się już zwrócili ; poruczamy tedy to postom naszym, aby
poselstwa ich na sejmie przyszłym przysłuchali i spoinie z stany koron-
nemi o zatrzymaniu Królestwa tamtego radzili i obmyśliwali, bez za-
trwożenia a zatrudnienia jednak jakiego Rzpltej naszej, i owszem bezpie-
czeństwo jej pi er wiej pilnie opatrzywszy.

Pobór, któryśmy Królu J Mci zgodnie pozwolili, już mało nie wszyscy
wydali; napominamy Poborcę powiatu naszego ziemi Brzeskiej, aby od tycb^
którzy by jeszcze pobora takowego nie wydałi. wyciągać, a wybrawszy
do skarbu Króla JMci W. Ks. Litewskiego, do rąk Podskarbiego ziem
skiego, Wielmożnego Demetra Chalickiego, oddał, jako najprędzej być może

A iż też komisya granic Księstwa Litewskiego Województwa Brzesc-
kiego z Koroną Polską nie doszła za niewyjechaniem komisarzów koron-
nych już samiż dwakroć komisyą zwłoczą z wielką *) ubli-
żeniem naszem, i bracią nasze, obywatele Województwa Brzesckiego z wła-
snego ich Województwa i powiatu do inszych powiatów i jurysdykcyi,
zwłaszcza do Mielnika i na trybunał koronny wyzywają i sądzą szlachciców
prawu i jurysdykcyi swojej nie podległych, skąd ich zaś i na sejm wy-
ciągają; mają tedy tego poprzeć pp. posłowie, aby się temu koniec stał.
a Województwo nasze Brzesckie w swych granicach dawnych było za-
chowane i bracia nasze ad alienos districtus nie byli wyzywani i sądzeni
od sędziów nienależnych, i dekreta te, jako non competentibiis iudicibus,
byli annih^lowane i z braci naszej zniesione na tem sejmie.

Co się prośby JKMci dotyczę, abyśmy pozwolili Królu JMci Bi-
skupstwo Wileńskie na czas jedno dać Polakowi, iż to jest też niebez-
pieczne i bardzo jsdradiiwe^) pozwalać, co przeciwko dawnym prawom,
przywilejom i zwyczajom, które przodkowie Króla JMci Pana naszego,
świętej i wiecznej pamięci Królowie Polscy i W. Ks. Litewskiego nie
jedno przodkom naszym szczodrobliwie nadali, ale je też zawsze wiecznie
i nienaruszenie chowali i trzymali, tedy raczej poruczamy to posłom na-
szym, iżby uniżenie i pokornie prośby nasze donieśli do JKMci, aby JKMc
przykładem świątobliwych przodków swoich nic przeciwko prawom i przy-
wilejom od nich nadanym nie czynił, i owszem, nas przy nich, jakośmy
ich do tego czasu w spokojnem używaniu zawsze byli, spokojnie zachować
raczył, abyśmy tak z większą chęcią za JKMć Pana naszego Mciwego
Pana Boga prosić nie przestawali. Wszakoż jeśliby się to Ich Mciom pp.
Radom i pp. posłom Województw i powiatów W. Ks. Litewskiego, bra-
ci ej naszej zdało co, odkładamy to na zjazd główny Słonimski, gdzie to

1) Nieczytelne. *) W RP.: straszliwie.
Dyatyusc lejmu warsz. r. 1597. 274i8

nie jedno nas samych, ale i wszytko Księstwo Litewskie zachodzi; któ-
rym jeśli się to będzie zdało pozwolić tego Królu J. Mci na czas za ja-
kim dobrym i pewnym warunkiem, naszy posłowie przeczyć temu nie
mają; ale gdzieby się to Ich Mciom pp. Radom i pp. postom drugim
nie zdato, tedy pp. posłowie nasi mają się w tern z Ich Mciami wszytkiemi
zgadzać, nie różniąc się od starszych.

Które sprawy poruczamy wierze, cnocie i sumieniu postów naszych
Ich Mciom pp. Janowi Szumbarskiemu Bogowitinowi, a Janowi Teliaty-
ckiemu, który cheśmy z pośrodku siebie na ten sejm wszyscy zgodnie
i jednostajnie obrali i posyłamy ich, dając im moc zupełną i niezamie-
rzoną o tych rzeczach wyżej pomienionych, pierwej na zjeździe głównym
w Slonimie z Ich Mciami pp. Radami i z pp. posły wszytkiemi W. Ks.
Litewskiego bracią naszą znosić się, a potem na sejmie walnem koron-
nem w Warszawie namawiać i stanowić, coby jedno było z największym
bezpieczeństwem Rzpltej wszystkiej, a z zatrzymaniem praw i wolności
i też swobód naszych szlacheckich; w czem wiarę i sumienie Ich Mci
obowiązujemy.

Petita.

1. A iż też tu p. Bohowityn Szumbarski, poseł nasz, przełożył nam
żałosną sprawę o zamordowaniu nieboszczyka p. Bohowityna Kozerackiego,
stryja swego, od własnych synów jego, mają ciż pp. posłowie prosić
Króla JMci i postrzedz tego, aby Król JMć pilnie w tę sprawę wejrzeć
raczył, a złość tak wielką srogością pokarać i pohamować raczył, aby
się drudzy tym ukarali, a Pan Bóg był ubłagany, a nie karał nas za
takowe grzechy i złości występków.

2. Także o żałosne i okrutne prawie pomordowanie niewinnych ludzi
szlachciców uczciwych, nieboszczyka Kniazia Aleksandra Żyżemskiego, Jana
Szuszka Liepiesowickiego a Jana Olizarowskiego i przy nich sług dwu: Zalie-
skiego i Sieniawskiego. których to sług dwóch ciała i do tego czasu nie
wiedzą gdzie podziano, a to od p. Stanisława Warszickiego, Starosty Czer-
skiego i Kobryńskiego; prosić tedy mają pp. posłowie, aby Król JMć nie
zwłócząc tej sprawy, na tem sejmie sądzić ją raczył bez wszelakiej zwłoki,,
tak żeby z P. Warszickiego Starostwo Kobryńskie ^) według praw i wol-
ności naszych zniesione było, Króla JMci pp. posłowie prosić mają.

3. Za p. Wojewodą Witebskim *) pp. posłowie Króla JMci prosić mają,
aby JKMć komisarze naznaczyć raczył do granicy dóbr jego od dóbr
Króla J. Mci, włości W kiej ^) i Winnickiej i Rzeczickiej.

*) W RP.: żeby z Icna Warszickiego Starostwa Kobrzyńskiego.
*) Mikołaj Pawłowicz Sapieha. ') Nieczytelne.419

4- Za p. Janem Grekiem z uczęsnikami jego prosić mają o komisy ą.
aby pp. komisarze wyjechawszy oglądali, jako wiele gruntów odeszło od
imienia ich Dobrzińskiego do dóbr Króla JMci sioła Małaszewicz, do
Starostwa Brzesckiego należącego; za temże panem Grekiem prosić
mają, aby za część jego imienia Pożezińskiego była odmiana dana od
Króla JMci w siele Dobrynie, abo w Matasze wicach, gdyż i list Króla
JMci ma na to.

5. Za p. Janem Tiszkiewiczem, Wojewodzicem Brzesckim prosić
że za żywota nieboszczyka JMci pana Wojewody Brzesckiego, ojca jego,
rewizorowie Starostwa Brzesckiego zabrali gruntów nie mało od imienia
Wiślickiego do gruntów włości dworu Rzecickiego, a odmień y za to nie
dano; w tym czasie ociec JMci zmarł, a oni potomkowie w młodości
lat byli zostali; a tak prosić Króla JMci o komisarze i o odmianę.

6. Prosić mają Króla JMci pp. posłowie, aby Trybunał W. Ks. Li-
tewskiego był wszystek odprawowany w mieście stołecznem w Wilnie,

7. Jarmarki w Brześciu aby Król JM ć pozwolić raczył, pilnie JKMc
prosić mają.

8. Mają się też pp. posłowie nasi pilnie domagać na zjeździe głó
wnym Słonimskim, aby dla lepszej potężności i wszyscy IMć pp. Sena-
torowie W. Ks. Litewskiego jechali na sejm, nie wymawiając się pry-
watami żadnemi. Pisań w Brześciu dnia trzydziestego miesiąca grudnia
roku tysiąc pięćset dziewiędziesiąt szóstego. Na którą instrukcyą naszą
od nas IMci pp. posłom, braciej naszej, rękami swemi własnemi podpi-
saliśmy się i pieczęci swe przycisnęli. Hipatius Episcopus Władimiriensis.
Mikołaj Sapieha, Wojewoda Witebski, r. s.; Leo Sapieha, Kanclerz W. Ks.
Litewskiego; Piotr Litwinowski, Marszałek Króla J. Mci; Bacii.iin BjKpaóa
Xopy»ciH EepecTCHCKifi. Fiodor Pociey, ziemski Brzescki Sędzia; Bohdan
Tumiński Podsędek; Liew Pociey r. s.; Jan Mielieszko w. r.; Ostafi Jan
Tyszkiewicz, r. s.; Bieniaż Buchowiecki, r. s.; Jan Kamieński r. s.; Boh-
dan Czerniewski; Iwan Brzozowski r. w; 0.iexHo PoÓHHHt; Jan Turzu-
backi r. s.; Wasili Lwowicz Hornowski, r.; Krzysztof Zwierz; Józef Ko-
telnicki.

24.

Wota ^azdn głównego Słonimskiego anno 1697 1).

Roku 1 597 złożony był zjazd główny w Słonimie na 27-go Januarii,
na który zjechali się pp. senatorowie i pp. posłowie, a tegoż dnia obra-

*) RP. sztabu generalnego w Petersburgu N* 37541. (sygn. 8~i— 8) str. 318— 26.
Jest to szereg urywkowych notatek, nieraz nie ujętych nawet w zdania, widocznie podczas
samego zjazdu dorywczo spisywanych.

27*420

wszy z pośrzodku siebie Marszalkiem P. Heliasza Pielgrzymowskiego,
posła z Oszipiany, nazajutrz, to jest:

28-go Januarii, we wtorek

zszedszy się, poselstwa od J. K. Mci słuchali, które sprawował J. Mć
p. Aleksander Chodkiewicz.

A potem wotowali na to: Naprzód J. Mć p. Wojewoda Wi-
leński*):

1. O niebezpieczeństwie i o lidze, iż posłowie z Województwa Wi-
leńskiego mają moc niezamierzoną o tern wotować z drugiemi Ich Mciami.

2. O posły ze Szwecyi i o sprawach Szweckich.

3. O Biskupstwo Wileńskie.

4. O Kozaki.

5. O Konfederacyą.

6. Upominki Tatarom.

7. O pokoju z Moskiewskim.

Pan Wileński*) przydał o poprawie trybunału i statutu.
Władykom co za przywilej dano w Krakowie, niemasz przeciw
prawu *) ....

29 Januarii we środę wotowali pp posłowie:

Z Województwa Wileńskiego p. Ciwun Wileński*^):
Ukazać*') diferencyą p. p. rad od posłów, że panowie jako przysięgli
mówią pro conscientia, a p. p. posłowie muszą to mówić, co im powie-
rzono od braci.

Wszytkie pcricula domowe i postronne nie mogą być uleczone

jedno potężnością, a potężność zkąd '') przetóż lepiej pozwolić

pobór, a na początku sejmu, aby tern się lepiej insze rzeczy ucie-
rały; jednak trzeba o wszytkich potrzebach Rzpltej mówić, nie o jednej.

Prosić usilnie Króla J. Mci o okazowanie, bo do potężności idzie
o okazowanie, bo nie psuje się Nowogródek, Miensk od trybunału, ani
Słonim od zjazdu, chocia co rok bywa: nie zepsujemy się też okazowa-
niem, a też potrzeba gotowości. Minęły te czasy, kiedy miecze kowano
na lemiesze, ale kraj musi dać pokój oraniu, trzeba okazowania, bo pręd-
szej obrony niemasz nad okazowanie.

O Władyki niemam zlecenia, aby degradowano Władyków, ale o to,
aby Król J. Mć wejrzał w te sprawę.

») Krzysztof Mikołaj Radziwil. ^) Hieronim Chodkiewicz.

*) Następują nieczytelne urywki kilku zdań.

*) Jan Dominikowicz Pac. Cfr. Wolff. Senatorowie str. 26. «) W RP.: ukazawszy.

') W RP. próżne miejsce.421

Tegoż dnia P. Limont z Lidy: O obronie i o inszych rzeczach
do sejmu się odkłada, aż ^) się będziem znosić z pany Polaki.

O niewoli Litewskiej niepotrzebnie sita mówił.

O okazowanie prosić.

ZWilkomirza P. Szuszko (?): o proces konfederacyi prosić
i dalej nie postępować, aż go dadzą na sejmie.

Biskupa Wileńskiego mocno prosić.

Okazowania prosić.

Z Trok P. Rajecki: na proces pozwolić pari modo, abo utriąue
parti servientem.

Okazowanie.

Z Grodna P. Kuncewicz Chorąży: Kwartę z dóbr Króla J. Mci
pozwolić.

O pobory przeszłe, w co się obróciły, dowiedzieć się.

Pobór gdzieby teraz przyszło postąpić, musielibyśmy krwawe łzy
poddanych ^) w poborze dawać.

O Biskupa do środków udać się ku lepszemu.

O konfederacyi niemam na instrukcyi.

Pany Pieczętarze, proponował, aby nie ustępowali przywilejów pa-
nom Polakom.

O zamianę za grunty stawami zalane.

O rozgraniczenie powiatów.

30 Jan u arii

Z Wołkowyskiego P. Tryzna: Biskupstwa Polakowi nie po-
zwalać.

Władyków nie degradować, bo by to przeciw prawu było

Z Witebskiego X. Jerzy Sokoliński: Do poratowania skarbu
i do obrony nie wiedzą bracia łatwiejszego i lepszego sposobu nad
kwartę, o którą prosić kazali, a to z dóbr wszytkich J. K. Mci.

O Biskupa prosić, aby Litwinowi dano.

Konfederacya aby każdemu narodowi w cale zachowana była.

Poprawy trybunału.

O poprawę zamku Witebskiego.

Rozgraniczenie Województw Potockiego z Witebskim.

O Mitropolita, jeśli błądzi, wolno błądzić, jeśli nie błądzi, ja mu tego
życzę (!)

Tegoż dnia z OrszyX. Janusz Sokolieński: O konfederacya
prosić, a o inszych potrzebach Rzpltej wotować.

») W RP. luka. «) W RP. wyrazy nieczytelne.422

Z tegoż powiatu p. Woderacki: O konfederacyą mówić.

Z Brześcia p. Teliatycki: Do poboru nowego przyjdzie nam,
nie postąpić, aż pierwiej będziem wiedzieć o przeszłych; trzeba liczby
słuchać P. Podskarbiego z poborów i z prowentów.

Z Mienska p. Kawęczyński: Mitropolita i Władyków złożyć.

Ligę namawiać.

O okazowanie prosić.

O Biskupa prosić Litwina.

O pozwy zadworne.

Z tegoż p. BuJharyn toż powtórzył wszytko.

Tegoż dnia p. Radzimiński ze Zmoidzi: prosić Króla o Bi-
skupa Litwina, o konfederacyą, o przemierzę z Moskwą.

Pobór Królowi obiecany wydać i którzy nie chcą, napomnieć ich.

Rozgraniczenie od Kurlandyi.

O mince, którą brakują Ryżanie.

Z Połocka P. Siemaszko: Pacta, Estonia i wsĄ^tko, aby Król
wypełnił, Moskiewskiego do ligi wezwał, abo z nim pokój uczynił, póki
przemierzę nie wynijdzie.

Biskupa Litwina nie odstąpić.

O konfederacyą zaraz i Metropolita i Władyki.

C) rozgraniczenie Województwa Połockiego z Witebskim.

Skarga na Jezuity Połockie i że pozwów na nich dawać nie chcą;
na Władykę Połockiego, że srebro pobrał z cerki Połockiej i na swą
potrzebę obrócił.

( ' elekcyą po p. Wojewodzie ^) Połockim.

Tegoż dnia z Nowogródka p. Chrebtowicz, Podkomorzy:
O reteiita poborów przeszłych, także o okazowanie.

Pobór Królowi postępują.

O Biskupa Litwina prosić.

Pacta conventa gdzie się ^) Estonią, proces konfederacyi i insze

rzeczy domagać się u Króla.

Władykom prawa dawać nie godzi się i bronić tego chcę.

Z Słoni ma p. Stabrowski: Rzplta porządkiem, prawem i cnotą
była ugruntowana.

Synod Brzeski stał się na oppressyą sumnienia ludzkiego.

Ekscesy w rozdawaniu dygnitarstw, urzędów.

O elekcyą na p. Wojewodę Połockiego.

O pozwy zadworne.

O degradacyą Władyków.

^) w l<P. : »po pa. W.c, co oczywiście oznacza Wojewodę, gdyż właśnie w styczniu
zmarł Wojewoda Potocki Mikołaj Dorohostajski. *) W RP. nieczytelne.423

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:09

Tegoż dnia z Mozyra p. Jundzil: O konfederacyą naprzód prosić.

Także o Biskupstwo Wileńskie.

Z Rzeczycy Kniaź Ż y ż e m s k i ^)

P. Pielgrzymowski postem z Oszmiany, a obrany za Mar-
szalka: Pierwsze impedimentum confederacya: tę naprawić, abyśmy wspól-
nie w zgodzie i w miłości o obronie radzili ®).IV.

RECESSUS ODER YIELMEHR DIARIA DESSEN WAS PUBLICE

AUF DEM ALLOEMEINEM REICHSTAO ZU WARSCHAU, SO WOL

IN DER RAT, WIE AUCH LANDTBOTEN STUBEN TEOLICHEN

OEHANDELT WORDEN IM 1597 JAHRE^)

Den 10 Februarii*).

In der Landtboten stuben nach gehaltener messę Sancti Spiritus
sindt die H. Landtboten an ihren gewónltchen ort in kleiner antzaal z war
;Łusammenkhommen; so viel derselben aber gewesen, haben sich nicht
einigen khonnen, ob sie stracks zu der election ihres Marschalks schrei-
ten, oder zu mehrer freąuentz ihrer coUegen dieselbe ankhommen lassen
sollten. Unangesehen, das ihrer viel der vohrigen meinung gewest, so ist
es doch darhin gebracht, das sie den Brodowski *^) aus Grosspolen pro
tempore zum Marschalk gekhorren, die vota zur election eines reśidirendes
Marschalks auszutheilen. Wie er auch dem vorgestanden, viel zwischpalt
hat man sich in der sachen befaret, es ist aber auf keinen mer, dan

1) Tu w Rp piema nic.

*) Potem następuje jeszcze urywkowe słowa: »W liśoie od bractwa Wileńskiegoc i na
tern notatki urywają się. Tu wspomnieć naleiy także o liście Konstantego Ostrog*kiego
do Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła z dnia 13 lutego 1597 (RP. Bibl. Publicznej w Peters-
burgu: KojiJi. aBTorpa(|)OB'B t. 240. str. 181) w którym dziękuje za to, £e na sejmiku Wi.
leńskim i głównym zjeździe Słonimskim za jego inscancyą włożono w instrukcye sprawę re-
ligii Greckiej.

') Kelacye te przez agentów gdańskich w czasie sejmu do Gdańska wysyłane, znajdują
się w Archiwum państwo wem w Gdańsku Abt XXIX Nr. 60 (Recessus de anno 1596,
1597)1 ^- 403—4971 zob. w Przedmowie. Pierwsza relacya obejmuje dni 10—13 lutego
(karta 403 —6), nadto wiadomości tu opuszczone podaje druga relacya (k. 442). Dla ułatwie-
nia oryentacyi, wiadomości w tej dodatkowej relacyi podane rozmieszczamy według dni
pod odpowiednimi datami, odznaczając je w uwadze.

*) Por. powyżej: str. 3, 126, 166; dla lepszej oryentacyi w porównaniu oznaczać bę-
dziemy strony, na których te dni w trzech wyiej wydrukowanych dyaryuszach się. znajdują.

*) W RP. błędnie: Brzozdowski.424

ihrer zween gevotiret, ais nemlich H. Piotr Miskowski Starosta Oswien-
czimski und Podsendek Sendomirski ^): weil dieser nicht mehr ais zehen
stimmen an seiner seiten gehabt hat, jehnen die steli gunnen mussen-

Untcr dem votiren sindt zwar zween partheihen Landtboten,
ais dieaus dem Wissnischen alias Reisicher und Kiowischer Waywodschaften
aufstessig worden, und einer dem andern beiderseits forgeworfen,
sie kónten ihre Stelle nicht besitzen, weillen sie nichl ordentlich gewelet
und gekorren. In dieser faction aus Reissen ist der Stanisław Stadniczki
von Landtshut, und Ozga wieder einander gewesen; aus der Kiowischer,
die so der Pabstlicher Kirchen zugefallen, und die Schismatici, wie sie
alhier genennet werden: sind aber erbeten worden, dass bey der khier
stiell geschwiegen. Ober das, ais der Plemenski I. Mt. Secretarius votiren
sollen, ist ime der Paul Dzialinski in die redę gefallen und gesagt, er
nheme ime sehr wunder, das er auch seins hier zu legen dorfft, da er
doch, so viell nachrichtung er hette, kein landtbot wehre. Dieser, des
Dzialinskis so ais einer privatperson, eindrang hat ihr viel commoviret:
so ist ihme doch tzu gutte gehalten, und dem Plemenski zu votiren gestattet.

Nachdem nun der Marschalk seine Stelle eingenohmen und ein
wenig stille worden, hat er nebenst viel(altiger erinnerung und erwegung
der gefahr, so an die Kron hart stossen, gebeten und vermhanet
die zwischtigen Landtboten, sie wolten sich selbst unter einander aus
angeborner lieb gegen ihres vaterlandt und briiderlicher lieb gegen ein-
ander, ungewartet ihres vortheils, unter sich in der giite abfinden und
schlichten; damit sie nun es desto beąucmer thun móchten, hat ihnen
vier personen aus ihrem mittel zu guten mennern genennet und zuge-
ordnet. Wan aber noch nicht alle aldar vorhanden, haben sie es zu der
anderen ankunft aufgeschoben und seindt darmit autgestanden, mit den
schluglock 7 taglich, sich zu haus verfiigen.

Friie *) ist der Herr Grosscantzler *) etwan mit 300 personen alles
in alles khommen; demselben war der Herr Cronmarschalk*) entgegen
geritten; weil er sich aber lang bey I. Mt. in der kirchen geseumet,
denselben in der brlickhengassen empfangen muessen.

Zwischen 3 und 4 nachmittag ist der Don Francesco Conte de
Mendosa, Spanische Gesante durch den H. Bischofe von Ploczko*) und
Way woden aus Pomerellen % mit beystandt des gantzen I. Mt. wie auch
etlicher herren hofgesindes, auf I. Mt. leibpfardt eingeholet worden gar
stattlich, wie auch die zuberaytung in seinem losament bey H. Sczalapski

>) Marcin Suskrajowski.

') Odtąd ai do końca dnia 10 lutego wzięte z drugiej, dodatkowej relacyi. Por. uwagę
3, na str. 423. ') Jan Zamoyski. *) Mikołaj Zebrzydowski. ^) Albert Baranowski.
•) Ludwik Mortęski.4^5

und Gisen von zier und profflant I. Mt nicht ringer anstellen lasscn.
Vor diesem ist alhier die redę gangeti, das er in 120 personen starek
sey zu Crackau ankhommen; aber so viel ich in 2 stundcn ungefahr ab-
sehen khonnen, es seindt ihrer iiber 50 nicht gewesen, reisigen etwa 20,
die gewaltig ellendt und wehrlos aufgezogen, die andern auf den wegen,
derer er in gleicher ntiit den beladenen mauleseln 6 gehabt.

11 FebniariiO-

Den morgen hat I. Mt. relationes richten woUen, aber sie haben
es bis zu morgen anstehen und ausrufen lassen, und aber in beysein der
von Crackaw*), Koy*), Luczk^), Ploczko^) und Wenden*) Bischofe, zween
Waywoden: von Posen ^) und Pommerellen ^, etlicher Castellan und
Gross*) wie auch der bayden Untercantzeler ^®) de tranquillitate
comitiorum per vota z u handeln angefangen. Ob nu zwar alle mit
einander auf den grossen mutwillen, so unter dieser zeit ungestraft ge-
schieht, iiber die massen geklaget, so bat doch in sonderheit der H. Gross-
cantzeler mit grossen eyfer drauf invehiret und gedrungen, das man auf
die trunckenheit, draus all unraht entstehet, leges sanciren solte; der
Herr Haliczki^^) Littawsche Schatzmeister aber furnemlich auf die grosse
menge volcks gescholten, die nicht allein alles haders, sondern auch der
thewrung merckliche ursach ist. Dieses gantzen ratsschlus ist gewe-
sen: der H. Marschalck solte die constitutiones de securitate comitiorum
ohne ansehen der personen praemisso edicto et publicatione certorum
ordinationis articulorum gebiirlich exequiren und achteruolgen.

Ais diess volendet, ist der H. Grosscantzeler aufgestanden und nach
der kirchen hinzugangen. In seinem Abwesen hat I. Mt. den H. Wolowicz
Littawischen Schreiber zu den Landtboten geschicket; was er
da zu werben gehabt, weil ime heimlich bevolen war, ist nichts tzu er-
fragen, doch abtzunemen aus I. Mt. frage, die von dem H. Marschalck
wiessen wollen, was die Landtboten theten, die zwar bis zur stund sich
nicht allein nicht geeinigt ttber den zwischtigen, besondern auch iiber
das die Mazuren haben ein schweren stein eingeworfen, dann sie wollen
vor der proposition, das I. Mt. wollen dieselben giiter, so sie nach der
seligen alten Kónigin tot in ihre hande genohmen und auch weggeben,
in cominune Rpcae commodum conferiren und restituiren.

') Por. str. 5 — 8; 127; 166. >) Jerzy Radziwiłł. ') Hieronim Rozraiewski.
*) Bernard Maciejowski. *) Albert Baranowski. ') Otto Schengink.
^ Hieronim Gostomski. ^) I^udwik Mortęski. ^ Jan Zamoyski*
") Jan Tarnowski i Gabryel Wojna. >») Dymitr Chalecki.426

Der Spanische Gesandte^) ist zu der Khónigin durch ir hofleutt al-
lein eingeholet, dieselbe zu salutiren; wie dan er mehrertheils aus Spanien
zu dem ende ausgeschiecket sein soli, das er das gantze haus zu Óster-
reich wegen seines Khónigs begruessen und besuechen soUt, inmassen er
hiemit fast 7 mohnat zugebracht, unterwegen aber ist ime auch der beuelch
nachgeschieckt, das er der kindtauff alhier beywohnen und benebens
den angefangenem und meist durch des Pabsts abgesanten abgerameten
korncontract zu Dantzigk in nhanien seines Khoniges mit I. Mt. gantzlich
schliessen und befestigen thete.

Diesen nachmittag ist der H. Litauische Marśchalk ^) von hinnen zogen,
seinem H. vatern Waywoden von Poloczko') zur erden zu bestetigen,
der neylich gestorben und grosse reichtumb dem einigen sohn verlassen.

12. Februaril*).

Diesen gantzen tag haben die zwischtigen Landtboten aus der
Waywodschaft Reisen alterciret vermóge dem gestrigen ihrer col-
legen abscheitt, der gelautet: nachdem sie sich untereinander in beysein
der ausgesetzten guten menner nicht khónten einigen, alss solte ein jede
parthey ihre rationes beybringen; wessen dan fur wichtiger und bewerter
befunden, dieselbe solte die stelle besitzen, die ander aber solte reumen.

Bey I. K. Mt. ist nichts forgewesen, und wirdt gezweifelt, ob man
noch morgendes tages wegen der Landtboten uneinickeit zu der propo-
sition wirdt schreiten konnen; das es nun nicht geschieht, man will sa-
gcn, der Spanische Gesante wirdt audientz haben, demnach er sich
eilendts wieder auf den weg nach Spanien riistet.

Nach mittage haben die H. Landtboten angefangen zu votiren,
die zwischtigen collegen zu decidiren, und ist, wie mir glaub-
wirdig gesaget, pluralitas votorum nebenst den H. Stadniczki und seiner
gesellen, in erwegung, das er von der ritterschaft gewelet, da dargegen
sein wiederpart von den senatoribus zu oppression der adelichen freiheit
allher geschicket sei.

Ist mir^j fUr gewiss gesagt worden, das der Cardinal Caietanus
innerhalb etlich tagen alher khommen wirdt, zu was ende, ich weiss
nicht, weil man von Kayserlichen Gesanten nichts horet; will glauben,
das es liga halben schwerlich geschehen wirdt.

>) Od tych słów począwszy, ai do końca dnia li-go wzięte z owej dodatkowej rela-
cyi (por. str. 423 uwaga 3). Tam brzmi początek tego zdania: »Den II ist er zu der Khdni-
gin....€, co tu dla zrozumiałości zdania zmieniamy.

*) Krzysztof Dorohostajski. ') Mikołaj Dorohostajski. *) Por. wyicj str. 8 — 10.

*) Od tych sidw ai do końca tego dnia wzięte z relacyi dodatkowej. Por. str. 423
uwaga 3.427

Den 13 Febrnarii >)•

Diesen tag haben die Landtboten ihre vota super decisione
dissidentium continuiret, und aber nach dem schluss derselbigen in
betrachtung, das bayderseits fiirnehme und ansehenliche personen wehren,
die welche die abschaffung ihrer ohne sondern zweifel fiir ein spott an-
ziehen und sich gegen die andern, so besietzen blieben, rechen inochten,
alss haben sie es fiir rathsamste befunden und beschlossen, dies mittel
den zwischtigen forzuschlagen und bittlich anzusprechen: sie wolten sich
also einigen, das bayderseits dreye bleyben, und dreye zu haus ziehen
solten; was aber dieser vorschlag bey ihnen ferschlagen wirdt, der mor-
gende tag wirdt es ausweisen. Sie werden noch morgen, wie ir viel der
meinung sindt, zu I. Mt. handt treten; ich aber sambt dem meisten hau-
fen zweifle drań.

Dan ais die H. Landtboten aufgestanden waren, gieng ich in ir
stueben, da ich gefunden dem H. Marschalk sambt etlichen von seinen
collegen, die auf zween partheyen, unser und Grichischer religioii genos-
sene, zufriedenstellen wollen, damit sie fiir dissmahl der confoederation
process ruhen, und die consultationes, darumb der reichstag angestellet,
for die handt nemen wolten. Ich khan nun nicht wiessen, ob etwas du-
rante sessione davon geredet, sondern aber hab gehort, das der Sta-
browski*) ein Litauer des Potoczki^). Starosten von Kamień iecz
und anderer umbstehender wortt belegt, das er kuntte und woltę nicht
in kraft seiner instruction zu kheinen rathschlegen schreyten noch willi-
gen, es sey dan der process fur erste beschrieben und laudo comniuni
beliebet wiirde; man hat inen schon sovielmahl das maul aufgesperret,
da sie aber damach gegrieflfen, ist ihnen weggerriickt und mit ihnen also
gespielt, das sie nuhmehr nicht khonten trawen. In massen es dem ver-
gangenem reichstage geschehen, man hat die nemliche sachen bis zum
ende des reichstages geschleppet, wie es darzu kham, man hat sie mit
einer constitution abgewiesen*): die auch wie hat man gehalten? Stracks
nach dem reichstage ist das evangelische haus zu Posen gesturmet, stracks
nach dem reichstag sindt die Reissen bey dem nackhen genhomen und
gezwungen. sie solten der Romischen kirche ihren gehorsamb ablegen.

Wie das der Stabrowski ausgesagt, er hat stracks einen von den
Reissen an seine seiten beckhommen. der die sachen geeifert; aber
wie ihnen kheiner das wiederpart hielt, vielmehr sich alle sie da z u zu
befórdern erboten hetten, giengen sie hienaus. Der Marschalk

*) Por. wyżej str. 10—14; 133; 167. ^) Poseł Słonimski. ') Jan.
*) Miał oczywiście na myśli konstytucy^ roku 1596: O tumulcicch — Vol. leg. t. II.
str. I449f por. niiej w mowie Marszalka.428

aber biieb noch da und hat sich mit den bayden Goraiski ^), auch in
den nemlichen sachen, uberworfen; nach allerley wechselreden hat er die
Evangelischen beschuldet, das sie selbst an dem krebsgang der confoe-
deration ursacher wehren, indem sie die constitution de tumultibus *) nicht
hetten angenhomen perpetuis temporibus: nu sie aber diess verseumet,
hat inen zugesagt, er woltę morgen etwas in formam constitutionis aulTs
papier entwerfen, und darin methodum temporaneam et perpetuam halten.
Was er mit diesen zween worten gemeinet, weil sie darueber łortgan-
gen, nicht khonnen yernhemen: das hab ich zwar gehort, das der H. Adam
Goraiski drein consentiret.

Des morgens ^) glock 9. ist der Spaniśche Gesante durch dem
H. Bischof von Luczko*) und Littauer Grosscantzler **) solenniter auf I. Mt.
carrozza zuraudientz eingeholet, und hat in I. Mt. innerster pockoy
oder gemach nur in beysein des von Crackau *), Koy '), Ploczko ®), Luczko ^
und Wendischem 1®) Bischofe, H. Way woden von Posen ^^), Syradz 1*) und
Smolenszko ^^j. N. N. Castellan, beyder Cantzler ^*), Cron Marschalcks ^%
bayder Untercantzler ^<^), und Littauer Schatzmeisters^') sein gewerb
spanisch abgelegt, das der Wadowski seh*ger alten Konigin gewester
kiichllmeister vertohnetscht, es ist aber noch nicht bewusst, was gewe-
sen ist.

Den 14 Febniarii »*).

Diesen tag hat 1. Mt. ein heimlich raht gehalten, worvon aber,
noch nicht am tag.

Die Landtboten auch haben sich eintrechtig iiber den zwi"
schtigen co Ile gen aus der Waywodtschaft Reissen zu vorhuten
eines ansehenlichen bludtbads also geeinigt, dass, dennach ihnen der
gesterigen ihr forschlag der sónh'cher halbierung nicht angenehmb gewescn,
ais solten sie alle miteinander sich der landtbotenstuben und ratschle-
ge enthalten und zu haus ziehen; beuolhen dannoch benebens den H. Peter
Goraiski, er solte die Herren Stadniczki publice excusiren gegen I. Mt.>
bey der sie also angeben. ais wann sie turbatores conventuum wercn^

') Jeden z nich Piotr, drugi Adam. *} Por. powyżej uwaga 4 na str. 427.

■) Wzięte z dodatkowej relacyi (por. str. 423 uwaga 3.). *) Bernard Maciejowski.

^) Lew Sapieha. •) Kardynał Radziwiłł. ') Hieronim Rozraicwski.

*) Albert Baranowski. *) Bernard Maciejowski. 1°) Otto Schengink.

*') Hieronim Gostomski. ") Olbrycht Łaski. *«) Jan Abrahamowicz.

'*) Jan Zamoyski i Lew Sapieha. »*) Mikołaj Zebrzydowski.

•«) Jan Tarnowski i Gabryel Woyna. »') Dymitr Chalecki.

^^) W rękopisie karta 407 — 412 obejmaj§ drugą relacyą, z dni 14—15 lutego.

*") Por. wyżej na str. 15; 128.429

daran doch nichts ist. vielmehr von ihnen zu halten, was von erlichen
wolverdienten vom adel zu halten, die noch hinfort I. Mt. und dem
allgenieinen nutz mit leib und blut zu dienen erbietig sein. Diese ihre
erorterungr haben sie durch I. G. dem H. Bischofe von Plotzk. H. Cron
und Littawischen Unter-Cantzeler, die welche von I. Mt. an ihr mittel
einer schleiniger decision halber abgeschickt waren, 1. Mt. wissen las-
sen. nebenst antzeigung, dass sich al die anderen selbst untereinander
per divisionem sónlich abgefunden hetten, also dass sie nicht mehr fiir
diessmal wtisten zu thun, dann allein in namen Gottes morgendes tages
zu I. Mt. hancJtkuss zu erscheinen und sich einzustellen.

Den 14 ist der Spanische Gesanłe ^) bey der Khonigin durch I. G.
den H. Wendischen Way woden *-^), aus Litewski Breschcz') und etlichen
I. Mt. hofjunckern eingeholet, da er gar generalia salutationis et gratu-
lationis wie ein patt zu dem jftnsten freyhen soli eingebracht und zum
patenpfennig zwe gehenge verehret haben, in welchen einem ein schma-
racktafelchen und in dem andern ein rubin von zimllcher grósse zwar.
aber soli nicht klar gewesen sein; dieselben kleinodien zu sehen ist I.
Mt. also begierig gewest, das sie auch die schachtlen, darin sie gelegen,
noch in beysein des abgesantens geoffnet. Wie ich von einem, der zwar
gewiss, aber boss spanisch berichtt, sollen ungefahr iiber 2500 ducaten
nicht wert sein; der Wandische Bischoffe aber hat es gesagt, das er
schónern und grossern schmaragd nie gesehen, in gleichem in dem an-
dern pendent sollen 70 grosse dement gewesen, diese bayde sollen noch
zur Stell auf 30000 ducaten geschetzt sein.

Nachmittag ist er bey dem Malaspina gewest; was sie miteinan-
dern handeln, bey E. Erb statt wirdt es nicht verborgen bleyben.

Diesen morgen sindt die 300 Hungersche hayduckhen, so die zeit
iiber auf den grantzen gelegen, und aber jetzo von I. Mt. hergefordert
sein, die auch an der Waychsel in ihren hiitten liegen miissen; was die
ursach. nicht gewiss: ich lasse mich bedtincken, das es des H. Waywo-
woden von Kiow*) starcker ankunft halber geschiecht.

Den 15 Februarii^).

Des morgens, ais die H. Landtboten das gestrige decret den
zwistigen gesprochen, mit welchem sich die eine partey ais: H. Dfoio-1) Od tych sZów aż do końca tego dnia wzięte z dodatkowej relacyi (por. str. 423.
uwaga 3); tam zaczyna się ten ustęp: „Den 14 ist er bey der Khonigin**, tu więc dla zro-
zumiałości odpowiednio zmieniamy „er** na „der Spanische Gesante". *) Jerzy Farensbach,

') Krzysztof Zienowicz. *) Konstanty Ostrogski.

*) Por. wyiej str. 15—19; 128 — 132; 167—168.43Q

wski Croiireferendarius, Ozga Podsedek Lwosky, Krasziczki Woiewodczicż
Sendomierski etc. contentiret, haben die bayden Stadniczky von Oziemel
und Landtshut, H. Woiewodczicz Ruski Sieni^^ski i), Scęsni Herburt
N. N. publice und solenniter wieder alle H. Landtboten, wie auch contra
totunn comitialem actum protestiret, mit diesem appens, dass alle das
jenige, was sie in abwesen ihrer beramen und concludtren theten. zu al-
len zeiten kraft und machtlos sein und bleiben muste.

Uber dieser protestation hetten die Landboten noch den tag zu-
gebracht, wie dan die erste session der sachen wegen noch nicht ruhig
sein kann; nachdem sie aber I. Mt, die schon auf sie gewarte, abermalL
durch den H. Czieklinsky ihrer zusag erinnern lassen, aiss hatte es ihnen
nicht gebiiren wollen lenger auszubleiben, haben sich dennnach f ii r I. M t.
zwischen ii und 12 gestellet, da dann der H. Landtboten Mar-
s cha lek in nhamen der ritterschaft seiner H. collegen Gott gedancket^
der ihnen die oft begerte zeit erreichen lassen, und dasselbe, was sie Yon
denselben gewiinschet, mehrertheils ohne ihren yerdienst gelietert. darin
dass sie I. Mt. bey guter gesundtheit und allen wolstandt sehen, auch
mit Ihr nicht von ihrer privathaushaltung, sondern des allgemeinen nutzes-
bestendiger wolfart halber conferiren und ratschlagen kondten, woriiber
dann zu frolocken sie hatten ursach genug, indem der allmechtige Gott
die gantze zeit Uber Ihrer glucklicher regierung deromassen die Cron ge-
segnet, dass nicht auszusagen sey: die grantzen sein unversehrt, es sey
gut fried im lande, die gerechtikeit wirdt gepfleget. In summa man sehe
die geistlichen und wetlichen Herren Senatoren an, man sehe an die rit-
terschaft, die welche nicht allein ornamentum, sondern auch firmamen-
tum dieser Cron ist; man sehe an I. Mt. hoihaltung, das kriegswesen^
die stadte, ja alle winckel, es wirdt sich befunden, das sie bliehen, re-
spectu der andern herschaften und konigreichen, die da tag und nacht
auf nichts mehr trachten, dan wie sie ihre heuser und stadte fest machen.
wie sie bey ihren unterthanen geltt aufbringen móchten, und konnei>
dannoch keinen bestendigenn friede finden: ja schon etwas wiederwerti-
ges an die Cron stosset, die ritterschaft ist bereidt pro patria heben und
legen, die burger und pauren eissern sich nicht gelthilfe zue derselben
schutz zu suppeditiren. Also hat Gott diese Cron vor andern sonderlich
ausersehen und begnadet; der es auch fortuito casu beymessen soltt.
er miiste seiner sinnen beraubet sein: dan wie kontte man sonst so vieler
kopfif meinung in eins bringen und schliessen, wen es nicht durch I. Mt.
und aller stande reifen und hohen verstandt geregiret wurde? Ist das
casus, das der mechtige und grausame feindt, der Tiircke der Cron nicht

') Jakób Sienieński, w RP. blednie: Seniawski.43'

allein fried anbeutt, sondern selbst suchet? kan auch der Kosakhen nie-
derlag casus genennet werden, derer macht nicht allein durch der K. jMt.
rat, durch geschicklickheit der Haubtlcutt und manheit der kriegsleutt zer-
streyet, sondern auch die selbst in die ordnung und zu gehorsam ge-
bracht worden wieder aller verhoffen, die schon der Cron zum untergang
prognostica gestellet und driiben gefrolocket, in hoffnung, sie konte sich
ihrer nicht mehr erwehrenf Was auch in der Wallachey vor diesem vor-
richt, bey jederman ist bewust.

Nach diesen und andern mehr benevolentiae captationibus und danck-
sagung der Kon. Mt fur die auschreibung des reichstages zu dieser ge-
ferlicher zeit, die sie fiir ein vatterliche sorg und lieb von I. Mt. erken-
neten, nebenst wiinschung eines gedeylichen fortganges und góttlichen
segens zu allen forgenohmmen ratschlegen, I. Mt. gebeten, sie wolten
bey diesem gegen der Cron wolgeneigten willen beharren, ihn anmerckung
der propension, welche alle stande nach eines jeden condition und ver-
mógen gegen sie tragen tehten, hoffende, so wie sie I. Mt. alberaydt
zu etlichen unterschiedlichen malen in bestendiger unterthenickeit und
trey erkennet und bewert hett, sie werdens auch ihnen dasselbe geniis-
sen lassen, und nicht allein bey ihren indulten und freyheiten erhalten
und dieselbige vermehren. sondern auch auf das hayl des allgemeinen
yaterlandes nebenst ihnen also bedacht sein, dass sie es ihren nachkom-
lingen so gantz, wie sie es empfangen, lieweren und iiberantworten kont-
ten; dessen sie sich kegen I. Mt. gantz und gar versehen und verlasscn
theten. Ais er dies und der regratification clausel weitlefftig zum beschluss
angehangen hett, hat gebeten, I. Mt. wolle sie zu bestetigung solcher
geschepfter und erkenter zuversicht zu ir handtkuss gestatten.

Darauf sindt nun etlicbe von den H. Reten zu I. Mt. getreten, aus
derer nfittel nach geschehener consultation, thatderH. Untercantze-
ler das wordt wegen I. Mt. fast also:

Es erfreyet sich I. Mt. liber solcher freąuentz seiner ritterschaft,
die sich auf Ihr. convocation aus so viel provincien ihres konigreichs wil-
lig eingestellet, ihres algemeines yaterlandes bestendiger wolfart halben
sich mit Ihr zu beratschlagen. Gott der allmechtige wolle dieselben mit
seinem góttlichen segen, nicht allein dieser Cron, besondern auch der
gantzer Christenheit zu gut und hail werden und gedeyen lassen. Es nehme
I. Mt. benebenst in aller genaden auf, das die ritterschaft derselben ge.
habte mtthe und sorge danckbarlich betrachten und riihmen thete; was
sie auch hinfort bey erhaltung in guter rhue und friede des allgemeinen
vatetlandes wissen und thun móchte, were sie erbietig, mit leib, gut
und blut zu jeder frist dasselbe zu beuestigen, in gewiesser zuversicht, sie
werden sich derselben proposition gebiirlichen zu accommodiren und432

also zu verhalten wiessen, damit in so kurtzer zeit die grossen und wi-
cbtigen hendel, an denen der gantzer Cron woifart hanget, zu gewiinsch-
tern ende geraichen móchten. Nun aber solte inen frey sein, zu I. Mt.
handt zutreten; inmassen es auch geschehen.

Ais sie nun die gebfeuchlichen sołennitet 'mit handtkuss der Kon.
Mt. vorrichtet, hat I. Mt. publice durch den Herrn Untercantze-
ler^) allen standen proponiren lassen fast mit den worten wie
Yolget :

So wie I. Kon. Mt je und alletzeit darob gewesen, damit dieser
Cron woifart bestendigk erhalten wiirde. also hat sie auch diesen reichs-
tag angestellet, fiirnemlich wegen der gefarlichen nachbarschaft des un-
treyen und grausamen tyrannes, welcher was fiir abbruch das yergangene
jar in Hungern dem Keyser gethan, und welchermassen er in der ersten
ausflucht behertzt worden durch einnehmung Erlaw und erhałtener feltt-
schlacht, weitlefftig ertzelet; wan dan er auch sein volck in gewisse ort-
ter vertheilet, also miiste man fiir gewiess halten , er wirdt nicht lange
feyern wollen, sondern stracks im forjahr sein heil versuchen an den
iibrigen theil Hungern. Da nu er dessen, dauor Gott sey, mocht habhaft
werden, was fttr gefahr hieraus der Cron entstehen khontt, menigUch
kiintte es bey sich abnehmen, die sich auch desto mehr, auch bey die-
sem winther zu befahren hat, indem er zween Tatersche Czarowicz bey
sich behalten, die welche auch bey wintherzeiten zu kriegen ir art nach
gewont sindt.

Was auch óer^) Tatersche Tschar mit der ernstlichen einmahnung
der vorhaltener jahrlichen praesent meinet und griiblt, man darf nicht
weit nachdenken: welcher seine sachen desto verdachter macht, je sehrer
er auf die abschaiTung der Kosacken aus der Niż drenget, das doch zu
thun nicht ratsamb, unangesehen, dass man eben so wol sich vor die-
sen Yorzusehen hat, jedoch die sein besser bey ihrcm ambt zu erhalten.

Hernacher hat er der liga zustandt, vermóge den gantzen lengst
tiberschickten act der Crakauischen commission ertzelet

Da er abermal an die Kosaken kommen, ist bey der vorigen mei-
nung geblieben und nichts mer tzugethan, dann allein, dass man diesen
reichstag una vice pro semper mit einer constitution ihr mutwillen be-
bamen und certis legibus ihren freywillen circumscribiren oder begren-
tzen kónte, wie auch, dass man in genere de salute Rpcae consultiren
woltt wieder alle fcirfallende gewalt, und dasselbe oder durch die liga*),
oder foedus cum Turca forstellen; zwar weil der fried mit diesen feindt
unbestendigk ^ man muss sich zweymahl bedencken, ehe man einmahl

») Jan Tarnowski. «) W RP. die. ■) W RP. ligam.433

etwas mit ime schlissen thett. indem er unter einem beschwornen stiel-
standt an die er mit seinem fortheil kommen konnen , stattliche provin-
cien eingenhommen und sich also veruntreyet, dass alletzeit, wan er ins
feldt oder see rtickt, seine confoederati in voller ausriistung sein miis-
sen; welches auch diese Cron, da es zum friede mit ime keme, thun und
die grantzen immerfort mit krigsvolck besetzet miiste haben: worzu was
vor unkosten erfordert werden, es khan leichtlich berechnet werden. Auf
diesem faal miiste man die grantzheuser fortificiren und mit allerley nod-
turft von yictualien und munition versehen, wie auch in contrario eventu,
nicht allein der grantzen, sondern auch der statt Crackau erbawung: alss
nótig L Mt. woli wunschen thut, und dasselbe auch , weil man zeit und
frist hat; den solte der Tiirke den rest der Oberhungern besitzen, es were
schon zu spat.

Mit dieser gelegenheit ist geraten auf die verachtung comitialium
decretorum, die vor diesem pro sacrosanctiś von jedermann gehalten,
nun aber in grosse verkleinerung khommen, indem noch zur stundt etli-
che Waywodschaften omnium ordinum consensu aufgerichtete contribu-
tion, welche zur unterhaltung der krigsleute auf den grantzen ge wendet
sollen werden und gewendet ist, nicht ausgeben, zu mercklichen nach-
theil der aiidern, so es gutwillig entrichtet; welcher ungleicher zug un-
einickeit zu generiren pflegt: was aber durch uneinickeit der fiirnehmen
Cron Hungern wiederfahren, dass man eltere historien nicht darf wieder-
holen, bey jederman ist es, leider Gott, wissendlich.

Schliesslich hat er sie vermanet, sie wollen heimlich mit ihren sa-
chen umbgehen und posthabitis privatis negotiis publica vor die handt
nehmen.

Von den Schwedischen gesandten hat auch diess angehangen, dass
dieselbe numehr wiederkommen wehren; was ihre vorrichtung aldort ge-
wesen, aus ihrer relation werden sie es zuvernehmen haben. I. Mt. thet
benebens hoflfen, sie werden sich in der sachen also beąuemen, dass es
bayden Konigreichen erspriesslich und heilsam sein mochtt.

Ais nun die proposition ihr ende genhommen, hat der H. Piotr
Goraiski aus beuelch und in namen der Herren Landtboten ihre zwi-
schtigen collegen aus der Waywodschaft Reischen mit diesen wor-
ten fast zu excusiren angefangen:

Dass nehmlich eines jeden guten mitbttrgers ambt sey, dass er alle
zwischt, so unter den seinigen entstehen , zum besten lenkę und khere.
Nachdem nu auch ihre mitbrueder in der Waywodschaft in solche unge-
legenheit geraten, das sie zweyerley boten gewehlet und alher, da alles
friedlich und ruhig zugehen soli, geschickt; dass dan die H. Landtboten
mit grossen schmertzen vernhomen, was hat ihnen anders geeygnen

Dyaryusz sejmu warsz. r. 1597. 2o434

wollen, dan dass sie ihr authoritatem zu schlichiung derselben interpo-
niret, wormit sie auch etliche tag liederłich zugebracht; wan aber diesel-
ben noch sie selbst unter sich, noch durch andere von ihnen vorgeschla-
gene mitiel in der giite nicht konnen versonen, bis dass man sie alle
miteinander durch ein decret aus ihrer stueben gantz und gar abge-
schaffet. alss ist ime, unangesehen, dass er der einfeltigste unter inen
jsey, von seiner H. collegen aufferlegt worden, dieselbe parthey, so vicl-
leieht bey I. Mt. anderst. ais in der that zu befunden wchre, also zu
entschuldigen , dass nemlich keiner derselbigen sich zu dem dinst ge-
drungen. sondern so wie sie von den ihrigen dartzu erbeten . also auch
zelo commodi patriae hieher sich eingestellet auf den platz. darauf alle
excess, so wieder der ritterschaft freyheiten und privilegien committiret,
khonnen geklaget und corrigiret werden; darumb den woltę I. Mt. die-
selben nicht verdencken, viel wenig andern fremden relationibus glauben
stellen, sie wehren diejenigen, die aus ihrer angeerbter tugendt von ihren
forfahren der Kon. Mt. und dem gantzen vaterlandt treylich bishero ge-
dienet und noch hinfort dasselbe mit leib und blut zu bezeugen ehrbietig.

Auf diesen sermon seindt alle H. Senatores zu I. Mt. aufgestanden
und per vota im ring, den sie fiir I. Mt. geschlossen hatten, eme raume
weil geratschlaget auf das respons, so hernach durch den H. unter-
cantzeler gegeben worden:

Der zwischt unter den H. Lnndboten, die iibel angelegte zeit, so
liber derselben schlichtung gewendet und die grossc gefahr, so der Cron
sich nahet. haben I. Mt. permoviret und verursachet, dass sie gesterigen
tages etliche von den H. senatoribus in ihr mittel abgesendet, weilln auch
derselben ambts und pflichts were, alle dissensiones zu componieren.
I Mt. miiste woli bekennen, dass sie an solcher mueterey, wan sie es
erfahren, vielmehr, wan sie es selbst anhóren, kheinen gefallen trage; da
auch etwas bene merendi studio erga patriam von einem oder dem an-
dern forgenohmen wirdt, wan es ordentlich und ohne ergernuss geschiecht,
sie miiste es nicht allein billigen, sondern auch rhiimen. So wie aber
eines jeden baums giite aus den frtichten geschmecket, also eines jeden
gemiith und intentioii per efiectum khan dignosciret und erkennet wer-
den, sie zwar 1. Mt. woltę allen zwischtigen von hertzen gonnen, dass
sie dahin zieleń und trachten sollten, damit durch ihre unnótige hader
und zancken , die sich aus verachtung eines des andern fiirnemlich erre-
gen, diese Cron an ihren guten nhamen und ruhigen zustandt nicht ge-
faren theten, woltę auch von Gott dasselbe ir wttnschen, das alle inwoh-
ner des reichs, so wie ein haupt dasselbe regiret, mit einhelligen mundt
und eintrechtigen hertzen Gott loben und preisen móchten. Nachdem
aber Gott der allmechtige unserer sttnde hal ber diese napascz oder pe-435

stilentzseuche iiber die Cron verhancket, alss muste sie es seinera gottli-
chen gericht haimbstellen, nehme auch vor diessnaahl die gethane ent-
schuldigung in genaden an, hoffende, so wie sie ihr lieb gegen ihr va-
terlandt óffentlich abkundigen lassen, sie werden sich der gemess in hin-
reisen nach haus zu verhalteu und zu beąuemen wissen; lest es auch
bei dem decreto der H. Landtboten, damit sie auf ein andermal, wan sie
per factionem gewehlet worden, zu haus bleyben solten, gantz und gar
beruhen, unangesehen, dass dannoch ein theil ordentlich gewelet und be-
fugt were ihre gewónliche Stelle zu voftreten und zu besietzen. Wan aber
beyde partey zugleich abgeschafft, alss mochten sie auch zu hause ziehen;
wie sich nu einer oder der ander in seiner grantzen wird verhalteny also
soli von I. Mt. sentiret und geiudiciret werden.

Dieser Session haben beygewohnet: die bayden Ertzbischofe, der
von Crackau ^), Koy*), Ploczk"), Luczko*) und Wenden^) Bischoffe; der
von Posen**), Schiracz'), Smolenszk®), Litewski Breschcz^ Waywoden;
der von PremszU ^% Podlasz ^^ und N. Castellanen , alle Cron- und Fiir-
stenthumb Lithauen Cantzeleyofficialen und der Lithauische Schatz-
meister ^'^).

15. Februarii** sindt Zipser anhero khommen, die bringen mit, das
der aus Siebenbiirgen heut 14 tag vergangen durch die Leutsch nach
dem Keyser geraiset, wie auch, das jetzo die Hungern zu Prespurg einem
landtag halten; dan, das Deutsche volck von reisigen zeuge und fuss^
knechten nach Hungern wieder im anzug ist.

So ist mir auch fiir gewiss gesagt worden, das I. G. der H. Way-
wod von Breschcz ^*) mit der Frawen von Throckhen hochzeit gehalten,
ist aber der vohriger zeytung zuwiedern von einem Evangelischen prae-
dicanten und nicht Pabstlichen pfaffen getreyet worden.

Den 16 Febmarii'*.

Hab ich mit dem Taterschen tolmetsch geredet und gefragt, was
die jetzige botschałt, so nur in zaal 10 pfardt eilendts mit I. G. dem

1) Kardynat Jerzy RadziwiU. ') Hieronim Rozraiewski.

*) Albert Baranowski. "*) Bernard Maciejowski. *) Otto Schengink.

®) Hieronim Gostomski. ') Olbrycht Łaski. ®} Jan Abrahamowicz.

®) Krzysztof Zenowicz. ^^) Stanisław Krasicki, ") Jan Wodyński.

'*) Dymitr Chalecki. Tu kończy się druga główna relacya, obejmująca dnie 14 i 15
lutego (Rp. karta 407—412]; dnie następne, w których nie było sesyi, zbywa tymi sło-
wami: >Den 17 und t8 haben allzumal gefeyret den leydegen fastelabentc. Natomiast dnie
15 — 18 obejmuje dodatkowa relacya (Rp. karta 444 — 5).

^^) Począwszy stąd, ai do końca dnia 18 lutego wzięte z relacyi dodatkowej (Rp.
k. 444—5). ") Jędrzej Leszczyński z Teodorą Sanguszkówną, wdową po Alcx. Prońskim.

") Por. wyiej str. 19; 169.

28*436

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:10

H. Grosscantzler zugleich anckhommen, begehren thett; derselbe berich-
tet, das der Tschar von Przekop umb kheine praesent, besondern hilf
wieder seinem bruedern Galga anhalten Hess, welchem der Tiirckische
Keyser, seines in Ober Hungern neyliches woUyerhalteiis wegen das Key-
serthumb gegeben und er es nun mit des Tiirckhen beystandt einzu-
nehmen und ime zu vertreyben forgenhomen.

Diese frue malczeit ist der Spanische Gesanter nebenst dem Nun-
cio Malaspina bey 1. Mt. zu gast gewesen, da er solenniter tractiret wor-
den, und ihme zu ehren nebenst dem eltisten Freyhen, die an der tafel
mitgesessen, der jungę Printz in polnischer kleydiing zur tafel bey der
letzten tracht gebracht worden. Nach der malzeit stracks sind sie I. Mt.
in ihr pokoy geuolget, da sie ein gute weill mit derselben allein gewe-
sen. Der Malaspina zwar ist in der Khonigin pockoy abgetreten, filleicht
zum schein, das ime die Polen nicht solten verdenckhen, und alss wan
er von den bayden tractaten nicht wuste, noch wiessen woltte.

Den 17 Februarii')

Ist mir fiir griindtliche warheit gesagt worden, das I. Mt. wegen
des Waywoden von Kiow*) und seiner geseischaft, so sich in die 5000
starek befinden soli, nach allen kriegsleuten geschickt habe, ir ankunft
aber sollen sie mit forderung ihrer bezahlung bemanteln; uber das, so
soli auch I. Mt. nach Wengrowo, 9 meill von hier, an sie geschieckt ha-
ben, sie solten ein theil von ihren volck zuriicklassen und mit solcher
zaal, wie gebreuchlich, dem reychstag beywonen.

Nachmittag ist der Cardinal Caietanus alher ankhommen, welcher
nicht allein durch die Ertz und Bischofe alle. sondern auch etliche wel-
tlich Senatores stattlich eingeholet und in des H. Sapieha hof vor dem
Crackauischen thor, da er gelosiert. begleitet worden. Weil der H. Gross-
cantzler wegen der gesterey beym H. Marschalk*), drauf der Spanische
Gesant gewest, dem einritt verseumet hett, alsspalt er nur abgesessea
war, ist mit dem H. Marschalk zu ime ins losament geritten, da er auch
ein gute weill geblieben; alss er vor danen nach haus zu auffs ross kham,.
hat sich in kurtzen kraiss vor ime mit thummllen sehen lassen.

Diesen tag ist von einem Bresslauer aussgesprenget, das der newe
ir Bischoflfe Bonauentura sich alher wegen I. Kayserlichen Mt. riistet,
und wehre seiner innerhalb 14 tagen alhier vermueten; vielen ist diese
zeitung suspect, denen bewusst, das der Kayser mit denselben Bischofe
iibel zufrieden: jedoch die zeit khan es wahr machen.

*) Por. wyiej str. 20; 169. ') Konstanty Ostrogski. ') Mikołaj Zebrzydowski.437Den 18 FebruariiO.

Bin ich berichtt, das der Galga mit dem Tschar von Przekop all
getroffen und geschlagen sey. Diesen Morgen hat schon der Caietanus
bey I. Mt. pnvatam audientiam, wie vor diesem alle zeit, gehabt, von
danen ime I. G. der H. Grosscantzler selbst auf die gesterige einładung
zu seinem ansehenlichen panckett, so er dem Spanischem Gesanten zu
ehren angesteilet, mitgenohmem, dem er unter einer maestet von giil-
den sttlckhen, die fast auff die helfft der langen tafel geraicht, mit dem
rlickhen nach des Cardinal Bathori losament, gesetzt; an der linckhen
handt sindt der Cardinal Radziwil, Spanischer Gesanter, Krtzbischof von
der Lemberg*j, Waywod von Posen^) und H. Marschalk*) gesetzt ge-
wesen; an der rechten, vor dem tisch, mit dem rtlckhen nach der stue-
ben thier, sassen der Malaspina, der Koysche Bischof *), interstitium der
H. Littauer Grosscantzler*^) und der Gułdenstern ^); dem Cardinal entge-
gen hat der H. Unter- ^) und der H. Grosscantzler ^) gesessen. Diese alle
haben freundtlich mit einander conversiret, aber den Malaspina mit un-
sern Bischofe '^) zu reden, hab nit sehen khonnen.

Den 19 Febrnarii").

Haben sollen die H. Senatores auf I. Mt. proposition votiren, wa-
rumb es aber nachgeblieben, ob I. Mt. auf mehrer freąuentz warten thut,
nicht aygentłich bewust.

Die H. Landtboten zwar hat ten sich all in der ratstuben zimlich
starek versamlet, aber einer nach dem andern sich balt verloren; der
Stantzel Stadniczki, Kazimirski, Pawlowsky, Broniowski und noch etliche
mehr sindt gar bis auf die letzte geblieben. dan sie waren tief ins reden
geraten. Aus des H. Stadniczki worten hab so viel vernhommen, das
er mit dem H Goraiski nit wol zufrieden, indem er sich bei der excusa-
tion, zu verkleinerung der H. Landtboten authoritet, allzusehr gedemiiti-
get, welches er nicht thun sollen; so hat er auch ausdriicklich gesaget,
sie wołten sich noch nicht also liederlich mit der H. Landtboten decret
abweisen lassen. sie wolten extrema tentiren und aus dem Reichstag
nichts werden lassen. Drauf der Kazimierski ime geantwortet: ir

*) Por. wyżej str. 2o; 169. ') Dymitr Solikowski. •) Hieronim Gostomski.
*) Mikołaj Zebrzydowski. *) Hieronim Rozrażewski. *) Lew Sapieha.
''} Mikotaj, kanclerz szwedzki. ^) Jan Tarnowski.
*) Jan Zamoyski. ^) Ma pewnie na myśli Rozraiewskiego.

>^) Stqd począwszy aż do końca mowy Solikowskiego wzięte z Rp. karta 413—418
(stanowiących jedną całość). Dzień 19 lutego por. wyżej str. 21; 169.438

mocht bey uns sitzen, oder nicht, ich weiss doch wol, es wirdt nichts
aus allem; worauf er diess gemeinet, der ausgang wirdt es ausweisen.
In sonderheit aus derer wechselrede hab verstanden, dass die aus Klein-
wieder die aus Grosspolen wegen der aufgehaltener pobór sehr iibei zu
sprechen, und ist hieraus etwas anders zu besorgen, wo sie von den aus
Grosspolen drauf kein gute resolution erlangen. Auf diesem platz ist auch
der Ertzherzog Maximilianus gewesen, aber qua occasione, nicht mehr
vernehmen kónnen, ais was der H. Stadniczki saget: was darf man sich
des fiirchten, der schon in der flucht ist. Unter ander haben sich auch
beschweret ttber die, so mit verlegung der kriegsleute in ipso centro
Regni sedem belli constituiret , da sie doch allesamptlich je und allweg
sich in aufsetzung der condition hierein wol vorsehen und ausserhalb der
Cron grantzen den krieg anstellen woUen.

Den 19 Februarii ^) ist einer aus Hungern mit wein alher khommen,
der berichtt, wie dass die Tiircken auf Erlau sehr bedrungen sein durch
mangel der profiant.

Ein guter man von Crackau hat auch solche zeitung gebracht, dass
der Turckische Kayser von dem schoss, den er in der velttschlacht in
Oberhungern soli bekommen haben, gestorben sey.

Den 20 Februarii').

Hat I. Mt. den Cardinal Caietanum mit den H. Koyschen ^) und Col-
mischen *) Bischofe, H. Waywoden von Nowogród ^) und Litewski Breschcz^
zur offenen audientz einholen lassen, dem sie selbst hart bey
der thier im vorhaus der ratstuben genueg devote empfangen, im ein-
gang die oberhand geben, wie auch oben angesetzet; da er nach erze-
lung der ursachen, die den Bapst permoviret, ime dem Cardinal hierein
zu schicken, die welche menigiich bekandt, hat fiirnehmlich drey punckt
in nhamen des Bapst dem Kónig und allen Standen diserte und gar pa-
thetice vorgehalten:

1. Hat deploriret dem miihseligen und vollen jamers der Christen*
heit zustandt wegen der Turckischen tyranney.

2. Hat weitlefftig ausgefiiret die gefar, so durch verlust des Konig-
reiches Hungern dieser Cron und per consequens universae Christianitati
entstehen mócht.

3. Hat ab honesto, utili et necessitate argumentis desumptis, per-

*) St^d począwszy aż do końca dnia 19 go wzięte z relacyi dodatkowej, obejmującej
dnie 19 — 22, a znajdującej się w Rp. na karcie 421 — 22.

') Por. wyiej str. 21; 133; 169. ') Hieronim Rozraiewski. *) Piotr Tylicki.
*) Teodor Skumin Tyszkiewicz. •) Krzysztof Zenowicz.439

suadendo sehr viel ihrer manheit und guten manern attribuiret und sie
ernihanet, dass sie in die ligam mit dem Bapst, Kayser und seinen Her-
schaften wieder den Tiircken consentiren wolten; und zwar bey wieder-
holung dessen, in welchen terminis dieselbe beruhet , unangesehen , dass
er sich auf die relation der H. Reichscommissarien referiret . so hat er
dannoch alle difficultates und scropulos, so in denselben Cracouischen
tractaten vorgefallen, dem Kayser zum besten zu .imoyiren sich bearbei-
tet, nebenst erzelung aller ungelegenheiten , die der Cron im faall der
ausgeschlagener yerbiintnuss mit den Christen von dem Turcken kontten
zustehen: dartzu er nicht allein alte historien allegiret, besondern auch
mit frischem exempel seine tucken ^), welche er wieder seine conłoe-
deraten zu gebrauchen pflegt, ab^^emalet. Diese seine redę hat er mit
einem christlichen wunsch und gebet zu Gott beschlossen.

Darauf ist der Cronmarschalck *) zu der Kon. Mt. aufgestanden und
nachdem er eine weile mit derselben geredet hat, den H. Untercantz^
ler*) zu I. Mt. geschicket, der auch des Cardinals gethaner oration we-
gen der Kon. Mt. und aller Stande kurtz beantwortet, und aber fiirs
erste des Bapst vaterliche sorge und grossen fleiss, den er gegen die
Christenheit ungesparter unkosten tregt, gerhiimet, nebenst einer son-
derlicher dancksagung fiir die grosse liebe, welche der Pabst dieser Cron
je uiid alletzeit bestendigk bezeuget, welcher von I. H. samptlich mit
grosser danckbarkeit ais gehorsame kinder annehmen und darvor negst
langwiriger guter leibesgesundtheit zu derselben friedlichen regiments
glttck und heil wiinschen theten. Anlangendt aber derselben capita ora-
tionis, weil dieselben wichtig, ais wolten sie driiber consultiren und her-
nachen sich zu gelegener zeit auf dieselben erkleren.

Wie das vorricht, ist der Cardinal aufgestanden; dem I. Mt. wie-
der an die Stelle, da er ihme angenhommen, beyleitet. Und ais sie nie-
dergesessen, haben die geistlichen Herren a nge fang en z u votiren.

Der Herr Ertzbischofvon Gnesen*).

Nachdem er von Gott dem allmechtigen zu dem vorgenomenen
handel einen solchen fortgang gewiinschet hett, dass alle die ratschlege
zu Seiner heiligen nahmens lob und preis, der gantzer Christenheit ste-
ten gedayen und dieser Cron gliick und heyl gereichen mochten, hat
seine redę in drey punckt oder haubtstiicke getheilet:*) w Rp: Tiircken^ co nie daje sensu. ^) Mikołaj Zebrzydowski.

') Jan Tarnowski, por. wyiej str. 27; 133.

*) Stanisław Karnkowski, por. wyżej str. 28; 134; 169.440

I. Ein lament oder klag iiber dem grossen elend, welchem die Chri-
stenheit aus Gottes verhancknuss unterworfen ist.

II. Kine erwiesung, welchermassen Gott der allmechtige dieser
Cron die gefarliche zeit iiber sonderlich beygestanden.

III. Von dieser Cron defecten.

Den ersten punct hat er wie ein prediger ausgestrichen und er-
stlich aus der Offenbarung S. Johannis erwiesen, dass der Tiircke zu
straf der Christenheit sey durch des basilisci bildnuss geprophetzeyet
und verkiindiget; dan mit den 48 psalm, dass ungliick, so auf die Chri-
stenheit jetzo kommen propter despectum Christum, weitlefftig accomo-
diret, mit appliczierung derselben trostsprQch, die welche demselben psalm
mit angehangen seindt.

Bey dem aiidern punct hat er mit einer greiflichen captation da-
rueber gefrolocket, dass in der gantzen Christenheit so viel und so wol
von dieser Cron, ja auch bey den heyden gehalten wirt; benebenst hat
erzehlet totam seriem rerum, wie es in der Walachey den unserigen,
so wol mit einnehmung derselben, ais auch in dem treffen mit den Ta-
tern , gliicklich ergangen. So hat er auch nicht ftir das geringste gliick
angetzogen, das die Kosacken iiberwunden und zu gehorsam gebracht
worden durch I. Mt. vorsichtikeit, der Haubtleute geschicklikeit und der
kriegsleute manheit.

III. Wie er auf die mangel dieser Cron kam, hat allegoriam ge-
braucht und wegen der traurigen und bekiimmerten mutter eine suppli-
cation vormittelst einer excusation insinuiret, in welcher sie vier stiick
ihren sóhnen vorhalten lassen:

1. Es gehet alles bey euch unordentlich zu, geschiecht nichts bey
euch an seinem ort.

2. Ir verwirret euch, ihr bleybet bey einem schluss nicht. ir haltet
ofte reichstag, beschreybet viel artickel, und aber achteruolget kheinen;
dessen kein ander ursach ist, dan dass nec maia ferre possimus, nec re-
media malorum. Wee aber dem sohn , iiber welchen der vater weinet,
wee aber tochter, iiber welche die mutter weinet, wee dem unterthanen,
tlber welchen der herr weinet und reciproce. Hac occasione ist gerathen
auf des H. Christi weinende klag Uber dem verterben der stalt )erusa-
lem und dem spruch, den der Herr Christus a similitudine gallinae dar-
bey gebrauchet.

3. Die grosse pracht in kleydung und essen, die darnach defectus
nervi bellici fiirnemblich verursachet, welchem leicht vorzukommen wehr,
wan nur ein jeder seine haushaltung anderst anstellen wolt. Er hat nicht
lengest berechnet, dass sieben und zwantzigerley wahren aus der Cron
verfiiret worden, damit die fremdem grosse reichtumben zusamenbrengen,441

wir aber wiessen nicht der gaben Gottes zu gebrauchen; so habe er auch
uberschlagen, dass auf die zoolcamern in die 5. millionen jarlich einkom-
men: wo kompt aber das hin, niemandt dencket nach.

4. Sic beschweret sich auch iiber die gewalt und grossen mutwil-
len, so hin und her ungestraft wird geiibet.

Ais er diess weitlefftig ausgeredet und sie bedrauet mit einem un-
tergang. da sie diesen stein nicht wiirden wegreumen aus dem weg, hat
auf I. Mt proposition zur defens des allgemeinen nutzes zwey media
forgeschlagen: oder durch das poglowne, oder aequation der hueben. Er
woltę aber von vorstellung derselben nit redcn, weii es nicht seines ampts
were, sondern allein auf den weltlichen standt diese deliberation gescho-
ben, erbiettende sich fiir sein theil, dessen exempel die andern geistli-
chen wiirden folgen, zu allem, was sie hierein zur wolstendickeit dieser
Cron beramen und beschliessen mochten, willig und berayt zu erzeigen.

In gleichen, unangesehen, dass er der H. commissarien, die zur liga
deputiret wahren, vorsichtickeit hierein geriihmet, dass sie ihrer instru-
ction gemess den schluss der abgeramethen condition an I. Mt. und die
stande genohmen, so wie es auch die kayserhchen gethan, und aber auf
dieselbe tractaten noch bishero keine resolution, weicher S. Martini fest
zeit war praefigiret, von inen eingebracht worden, daraus dann er sich
richten mochtt, unangesehen, dass er nicht woltę de ąuantitate exercitus,
vel qualitate belli oder zufuhr, noch von kriegsregiment, noch von schlacht-
ordnung etwas gedenckcn, den dasselbe den weltlichen standt und in
sonderheit den Obristen gebdret, dabey aber woltę erhalten, dass kein
ander das haupt iiber das gantze heer sey, ais I. Mt. oder der Ci on
Obristen. Aus 1. Erl. und Hochw. G. den H. Caietani oration (die er
und in sonderheit sein person sehr commendiret), habe er wol vernom-
men, mit was fiir ernst S. H. meinet und treibet diese verbiindnuss, die
er fiir seine person wiinschen thet, wan er nur wiiste, wie man sie ohn
der Cron gefahr forstellen khóntte; was kóntte auch der Christenheit
erspreisslicher sein, ais wan sie zu wiederstandt dieses ihres erbfeindes
einig were und ihre gantze macht an ime setzen thett: aber mit wem
soli man davon conferiren und ratschlagen, es ist noch keine zeitung.
ob jemands von 1. Kays. Mt. zur continuation dieser liga kombt oder nicht.

Vom Tahteren hat gerahten, man sol ime wormit das maul zu-
stopfen.

Der Kosackhen mutwillen begrantzen, denen die hórner durch vleis-
siges auffsehen khonnen leichtlich abgestossen werden.

Die kriegsleute weren wert und hetten es wol verdienet, dass inen
getzalet wiirde, und je ehr, je besser.442

Von Schwedischer ausrechnung^, weill ime nicht bewust, aiss kontte
er nicht davon rahten, sondern allein, wan die relation geschehen wirdt,
an seiner erklerung, raht und that zu erhaltung^ I. Mt. authoritet und der
bayden Reiche wolstandt soli es nicht mangeln.

Dies ist nun des H. Ertzbischofife votum auf I. Mt. propositioa,
ausserhalb der hat, nachdem er wcitleflftig pro suo primatu discuriret,
seiner forfaren gerhtimet und wie er sich selbst von 50 jahren hero ir^
den amptern, die er bedienet, von understen an bis zu dem hochsten,
erlich und wol verhalten, erzehlet hett, nebenst abforderung eines zeug-
nuss vom H. Cantzler, dass seine vettern auch ungespartes bluts noch
zur stundt des algemeinen nutzes diensten sein, sich iiber einen, der ihme
ohne jenige schult óffentlich zu Schroda auf der zusamenkunft deromas-
sen an seinen guten nhamen angegrieffen, dass er nicht wert were, wan
dem so wehre, dass ime der ertboden tragen, geschweig, dass er die stelle
besitzen sollte, heftigllch geklaget, bittende vor Gott I. Mt. und alle die
stande in gemein und in sonderheit, sie wolten ime gegen denselben,
dem er zu gelegener zeit nennen und dasselbe gegen ime ausfurlich ma-
chen woltt, recht wiederfahren lassen. Unangesehen, dass er denselben
nicht geiiennet, noch die worter gedacht, so ist doch desselben die rat-
stueben voll worden; von des Herm Ertzbischofs dienern hab ich es ge-
hort, dass der Choienski der Kónigin Mundtschenck soli von im also
geredet haben : das nemlich der Naliwaiko habe nicht so viel schuldt,
ais der Ertzbischof, der Osczik wehre zu der Wilda abgehawen, und hett
nicht so viel verschuldet ais dieser landtverrcter.

Der Ertzbischof von der Lemberg^).

So wie er I. Hochw. G. des H. Ertzbischofs von Gnisen worter
nicht wollen wiederholen, also ist auch unnotig, dass ich sein votum von
punct zu punct schreyben soUt, dan er gleichmessig und schier von wort
zu wort gestimmet und geraten; auf die ligam caute tamen.

Ausserhalb der proposition hat billich proponiret, das man bedacht
woltę sein drauf, damit die particularconventus in ein ordentlich wesen
mochten gebracht werden, auf das alle disputabilia aufhoren und ruhiger
reichstage einmal eins móchten werden; fiirs ander, dass man legę autho-
ritatem comitiorum solte verwahren , damit derselben decreta protesta-
tionibus nicht mochten turbiret, viehveniger an ihrer execution behindert
werden; fiirs dritte, dass die beyden stat: Crackau und Lemberg mochten
zur erbawung khommen, angehalten.

*) Jan Dymitr Solikowski, por. wyżej str. ;^^; 137; 172.443

Des H. Ertzbischofs kurtz hat pro communi iniuria angetzogen,
und sich seiner pitt in toto accommodiret ^).

Der Herr Bischof von Crackau*).

Ehe und dan er zu der proposition geschrietten, hat auf die iin-
erhórte unordnung, so in der Cron geschehen, gescholten, die mani^fal-
tigen laster wieder Gott gestrafet, den grossen freywillen verdamet, der
numehr so hoch gestiegen, das man auch constitutiones nicht auf die
geistlichen allein, sondern auch dem Pabst selbst statuiren darf. Der reichs-
tage authoritet wirdt nicht geachtet, ihre schluss werden in dubium vo-
ciret auf den particularzusamenkiinften , auch nicht von den weltlichen
sachen allein, ja von den heiligen sacramenten wirdt numehr geratschlagt,
und woruon billich zu consultiren wer, treyben aus das gelach ; ob aber
diess iang bestehen khóntt, er zweifelt drań, des gegenspiels bey solchem
zustandt mttste er sich leyder befahren, und dasselbe vielmehr, je mehr
er die vorstehende gefahr dieser Cron betrachtet.

Nach dieser und andern mehr vermahnungen hat erzchlet in sa-
chen der liga der gantzer Cron vohrigen schluss, wie auch seine mei-
nunge, die da dahin gericht war, das man wieder dem Tiirckhen coniun-
ctis viribus den krieg soltte fortstellen; darbey wolle er noch bcharren,
wan nur I. Kays. Mt. woltę mit ernst die sachen treyben. So Iang aber
das nicht geschehe, unangesehen, das I. Babstliche Heyligkeit durch I.
Hochw. G. dem H. Cardinal Caietanum instendigk umb diese verbundnuss
anhalten thut, wie auch des negsten lieb und mitleyden jedem darzu bil-
lich bewegen soli, er kuntte dannoch solche verbundnuss, die ime
ex parte Caesaris etwas verdechtigk, nit billigen, und ftlrnemlich
darumb, weill man noch kheine zeitung hat von den Kayserlichen Ge-
santen, die welche noch umb Martini auf der Crackauischen commissio-
nis unterhandlunge, I. Kays. Mt. finalresolution ihrer eigner zusage nach
haben sollen den Croncommissariis zuschieckhen: wan es aber nachbley-
bet, alss mttste er aus zwen schedlichen dingen das minder schedlich
vorziehen, welches ist die verneyerung des friedes mit den Ttlrkhen.

*) Tu po tych słowach w Rp., przy samym końcu tej relacyi, znajduje się króciutkie
sprawozdanie z dnia 22 lutego; tlómaczy się to tem, źe zanim agent zdołał zebrać wiado-
mość o następnych wotach, upłynęło parę dni, a gdy ekspedyowal relacyą, dał krótka wia-
domość, co się stało tymczasem, zapowiadając tin massen es aus ihren votis, die boi erster
gelegenheit sollen fortgeschicket werden, zu sehen ist«. Tę wiadomość, jako nie maj^c^
wartości wobec obszerniejszych relacyj późniejszych, opuszczamy.

') Kardynał Jerzy Radziwiłł. Por. wyżej str. 35; 137; 173. W Rp. odtąd począwszy
dalszy ciąg dnia 20-go i następne aź do końca 3 marca objęte są jedną relacyą (k. 427 —
440).444

Wiewol auch diess sehr gefarlich zu sein mit exempeln, so vor diesem.
wie auch bey unser gedachtnuss in historien enthalten, deduciret, woltę
aber hoffen, das der friede mit ime, weil er selbst dazu invitiret und
nótiget, novis et melioribus conditionibus wirdt khónnen aufgerichtet wer-
den, worin grosse vorsichtickheit wirdt erfordert. Die neutralitatem zwar.
welche der Christenheit haimlich dienen mochtt, hat gerhuemet, aber
sinthemahl mit die?er Cron also beschaffen, das sie es in mangel for-
tezzen und andern darzu gehorenden kriegsmunitionen nicht khónte aus-
halten, alss ist er auf dem friede -mit dem Tiirckhen conditionaliter wie-
derkheret und auf den faall gerathen, die grantzen sowol von der Ta-
terschen seyten, ais auch Hungern mit allerley noturft wol Yorzusehen,
und sonderlijh der Cron haubtstatt Crackau.

In sachen der geistlichen hilff zu der gegenwehr hat sich zwar dem
H. Ertzbischof accommodiret, aber weitlefftiger und in soiiderheit diess be-
dungen wollen, man sollte auf sie ^) kheine pflichte legen, sondern dasselbe
an ihren guten willen ankhommen lassen; sie wehren doch ohne das er-
bietig zu allen dem, was inen bey der sachen zu thun moglich wehre.

So hat er auch auf der Kosackhen ausrottung gedrungen, in an-
merckhung, das fUr inen die Cron nie sicher sein khan.

Der kriegsleut abzahlung hat in sonderheit gebilliget.

Von Schwedischen sachen zu consultiren auf relation der Herren
abgesanten geschoben, und mit I. Hochw. G. H. Ertzbischofes iniurien
gleichst den vohrigen Herren sein reden beschlossen.

Der Herr Koysche Bischofe^)-

In sachen der liga ist zwar der vohrigen Herrn votis gantz und
gar in allen puncten beygefallen, aber da ef auf die gegenwehr khom-
men, nachdem er der Cron elendt becklaget, indem all das geltt auf
pracht und hoffart gewendet wirdt, da doch vielmehr gebueren soUt, sich
derzeit mit staffierung und einkaufen kriegsrUstungen beąuemen und
befleissen, hat zwei anschleg gethadelt: i. die aeąualitatem, dan er an-
stat solcher proportionalischer schlichtung merklichen wiederwillens sich
befahren thett; in gleichen woUte er nicht rathen, das man sich auf der
landtsotten defens soltte verlassen, sondern yielmehr fiirs beste ansehe,
das man das kriegsvolck vermehre, zu welches unterhalt der pobór mtlste
laudiret werden, jedoch das er drań sampt den andern geistlichen nicht
gebunden sey, sinthemal ihre gueter bona Reipublicae zu achten, und
sie selbst ohne des des algemeinen vaterlandes wolfardt, wormit sie nur
khóntten, zu befordern willfartig weren.

') Niema w Rp. ■) Hieronim Rozraiewski. Por. wyżej str. 37; 138; 173.445

Durch diese occasion gab er den kriegsleuten ein guten capitel,
die welche den armen leuten gross iiberlast, unrecht und mercklichen
schaden durch die gantze Cron theten, und in sonderheit in der geistli-
chen guetern, das er selbst neylicher zeit bey Wolborz von einem Roth-
nieister gesehen (wie ich mich hab berichten lassen, Gostomski), der auf
die grantzen eilen sollen, und aber mutwillig sich in den dórfern geseu-
inet und die armen unterthanen wieder alle pillickheit geschaczet.

Ais nun die soldaten das ihrige weg hetten, fieng an pro authori-
tate comitiorum zu eifern auf diejehnigen, so wider des reichstages schluss
ohne abschey mit grosser verkleinerung der gantzer Cron durch unge-
buerliche protestationes dórffen sich auflehnen, inmassen er mit einer
schartekhen, die er in der handt gehabt, verificiren wollen: so wie ers
aber nicht aufgeschlagen , also hat er auch kheinen genennet. Mir ist
zwar gesagt, das die protestation sey, welche der H. Orzelski *) wieder
die constitution de tumultibus des vergangenen reichstages soli interpo-
niret haben. Utcunąue er hat dieser ungelegenheit sehr wiedersprochen
und sumpta collatione a tribunali Regni ad comitia, das dieselben, so es
hinfort thun dórften, in gebuerliche straf confiscationis bonorum et poena
infamiae mochten genohmeń werden , gedrungen, und da diess nit solte
gelten, diese remedia vorgeschlagen: Da einer oder der ander hinfort
dasselbe sub praetextu aliquo thun woltę, schuldig sey, dieselbe prote-
station sub censura S. R. Mtis et ordinum erstlich zu praesentiren und
nicht hinterriicklings dieselbe anderwegen in die bOcher einverleyben las-
sen; weiches desto leichter zu verwehren wer, wan man es ernstlich den
Starosten oder ihren ambtleuten verbieten thet. Bey dieser invectiva hat
er auch das sprichwort angezogen: der starckste sey der beste; aber
ich hab nit hOren khonnen, was die praecedentia gewest. Sonsten in
allen andern puncten mit den vohrigen H. Senatoren ttbereingestimmet.

Der Herr Bischofyon Ploczko*).

Unangesehen, das er mit etlichen argumenten bewehret gut zu
sein, des nachbarn wandt, die sich all auf eine seiten gelegt, fleissige und
baldt zu stiiezen , so hat er doch der vohrigen Herren votis beygepfli-
chtet, das er sonst auf vermahnung deś Bapsts woltę thun, wan der Kay-
ser gleichmessigen ernst und vleiss zu der begerter liga gebrauchen thet;
der Cron einickheit aber, apparat und brUnstige Hebe gegen diess va-

') Świctoslaw Orzelski Da sejmie 1 596 roku. Por. Orzelski: Bezkrólewia ksi^g ośmioro,
przel. W. Spasowicz. Petersburg 1858. Tom wstępny str. 204: Protestacya na sprawy sej-
mowe przez J. M. P. Starostę Radziejowskiego pisana.

>) Albert Baranowski. Por. wyżej str. 39; 137; 174.446

terlandt treybet in darzu, das er dem friede mit dem Turckhen zu halten
sufidiren mtlst, da doch derselbe sehr ungewiss und die unkosten in hel-
ium defensivum fast so hoch steygen mogen. ais aufs offensivum in eventu
confoederationis cum Christianis principibus.

Ais er pro et contra von der materi discuriret hette, und in den
andern puncten mit den vohrigen Herren sowol auf I. Mt. proposition,
ais auch ihrer eigen beybringen gleich gestimmet, hat auf die grosse
untrey gescholten, die sich so weit erstrccket, das numehr nichts kontte
gehandelt werden in der gehaimb, das nicht in continenti herausbreche:
das er dan selbst zu Rhom mit seinen ohren anhoren und ansehen mues-
sen, den ehe und dan sich dieser Cron H. H. commissarien unter sich
von der geschlagener materi recht beratschlaget, haben es die auslendi-
schen abgesanten a U in recess gefasset den ihrigen zugeschicket.

Ais nun diese H. ausgevotiret hetten, ist I. Mt. aufge-
s tan den, und ist diesen tag nichts mehr forgenohmen worden.

Den 20 1) ist mir von einen glaubwirdigen man ein bericht gethan,
dass ime von einem zugeschrieben sey, dass der Bischof von Olmfltz ^)
wegen der Kays. Mt. fur einen abgesandten alher kommen wirdt und
sey schon im anzueg; an der confoederation aber mit dem Reich soli
nicht sein.

So soU auch den Tschar von Przekop gewiess den Galga seinen
brueder und viel tausent Thatern und Tiircken geschlagen haben, und
benendtlich von 30.000 hat man mir gesagt.

Gegen abent sindt die H. Waywoden aus der Wilda ^) und Kiow*)
etwa mit 50 wegen und ungefahr 2000 man zu ross und fuss einkhom-
men, welchen der H. Waywod von Nowogród s) und Litewski Breschcz*)
entgegen geritten wahren. Zu aller hinderst haben sie den Nicophor, des
Patriarchen abgesanten (welchem die Pabstlichen viel unerliche stuekh
wiessen nachzusagen, und bey 20.000 fl. auf dem vergangenem synodo
zu Breschcz arrestiret) nebenst etlichen Wladiken in einem versperten
wagen, mit starcker guardi besetzet, nachfueren lassen.

Ben 21 Februarii.

Haben die nachvolgende Herrn ihre vota publice continuiret, und
erstlich:

^) Stad począwszy ai do końca dnia 20-go wzięte z dodatkowej relacyi (Rp. k. 421)
por. str. 438. uwag^a I. •) Stanisław Pawłowski.
*) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.
*) Konstanty Ostrogski.
') Teodor Skamin Tyszkiewicz.
*) Krzysztof Zenowicz.447Der Herr Bischofe von Luczko^).

Dieser nach wiederholung der Landtboten Marschalks gethanen ser-
tnon und commendation des Pabstlichen Legati oration, hat den spruch
Joelis: Kxpergiscimini ebrii et ululate etc. auf die einnehmung Erlau ge-
deutet, die Hungern. Siebenbtlrger, Moldauer und Wallachen Maccabeer
genennet. den Casertanum Jeremie, wie auch dem Caietanum cinem gros-
sen propheten verglichen , der von Gott uns aufzumuntern aufgewecket
were, und der auch seinem ambte ein genuegen gethan hette, indem er
uns weitlefitig das unheil, so sich an uns nahet und wir es nit sehen
wollen. ausfttrlich vorgebildet; darumb dan er auch die verb(lndnuss mit
den Christen nicht aliein aufzunhemen, sondern auch darnach zu greifen
gerathen und fUmemlich darumb:

I. Das die Christen in kleiner anzaal des Ttlrckhen ganze macht
hetten schlagen khonnen, wan sie selbst ihres glttckes hetten gebrauchen
wollen

II. Das sie durch das ungltlcklich treflfen dannoch nit klcinmiitig
worden, besondern wiederumb an ime setzen wollen.

III. Das fast die gantze Cron ihren botten plenariam facultatem
hierUber mitgetheilet.

IIIl. Der eifer und inclination der meisten zu dem krieg wieder den
IhOrckhen machet ime ein guten mut.

Da abcr der Kayser den krebsgang dieser verbtlndnuss verursachen
thett, alss mdste er der vorigen Herrn gutdtlncken gut sein lassen; nichts-
destoweniger aber woltę er raten, das dannoch die Cron sich versehen
thet in utrumque eventum mit einer starcken wiederwehr, welche zweyer-
ley sein miist:

I. In continenti propter praesentia pericula durch einen newen po-
bór und der retenten abzahlung, dan die inaeąualitas allwege schedlich
gewesen.

IL Temporibus perpetuis; dieser beramung aber were nicht seines
berufs, sondern es mtlste I. Mt. dieselbe den kriegs und rechts erfahre-
nen beuelchen.

Ais er diess berUret und dreyerley art sunder genennet, alss da
sindt: 1. die da simplicitate II. malitia III. conniventia simdigten, hat auf
die nachlessigen obrickeiten gescholten und einer frischer geschiecht ge-
dacht, das neylicher zeit einer nach absterben der einer schwester durch
dispensation des Babstes hette im die ander auch treyen lassen, und
wie er ime darumb excommuniciret, hette ime auf dem Tribunal aus-

*) Bernard Maciejowski. Por. wyiej str. 42; 137; 175.448

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:10

geladen, wie er dan die citation in handen gehabt; wer aber derselbe-
gewesen, nicht bewust: ir viel haben es auf dem H. Waywoden von der
Wilda gedeutet, aber ich khomme in erfahrung, das er einen von adel,
Moscziczki genandt, soli darmit gemeinet haben.

In sachen I. G. des H. Ertzbischofs hat zwar intercediret, aber be-
nebens dem H. Ertzbischofe zur verzeihung lencken wollen. da sich der
verbrecher wUrde demuetigen und bey I. G. genade suchen. •

Der H. Coimische Bischofe^).

Ais er Gott urnb genade zu den forstehenden wichtigen handel
gebeten und I. Kon. Mt. fttr ihre wirckliche sorgfeltickheit gedancket
hette, praeoccupata prolixitate sua, indem er auf dem platz seine mei-
nunge in der sachen abgelegt, hat wettlefftig pro et contra ligam, und
auch vom friede mit dem Tiirckhen discuriret; entlich dannoch dieseu
festen knoten also aufgelóset, man solte I. Hochw. G. dem Cardinal
Caietanum fragen lassen, ob sie inuolge der Kays. Mt. commissarien ge-
thaner zusag etwan mehrere und grtindtlichere nachrichtung hette vott
der Kays. Mt. propension zu der oft gesuchter liga. Da nun kheine fer-
nere resolution von derselben zu vernehmen wehr, ais thete es die hohe
not erfordern zu dem andern in I. Mt. proposition forgeschlagenen>
punct zu greifen, welcher auf der verneyerung des friedes mit dem Ttir-
ckhen gegrttndet; auf dem faall hat er zwey sachen zu bedencken for-
gestellet:

I. Stracks nach gehabter resolution auf einen erfahren und versten-
digen abgesanten an dem Tiirckhen bedacht zu sein, dem auch eine sol-
che instruction von nóten thet, das er ex re subiecta der Cron zum besten
khónte etwas thun oder lassen.

II. Wir muessen eine veste gegenwehr in vorrath auf der grantzen
bestellen, damit wir ime und nicht er uns conditiones pacis fUrschreyben
móchten.

Nach aufgerichtetem friede auch zwey ding sindt auch zu betrachten:

I. Die Kosackhen unter ein gewisses regiment bringen, das sie dem
feindte zum friedbrechen nich khónten reitzen.

II. Alle deliberationes und consilia dahin richten, das die decreta
comitiorum gebuerlichen von allen auf und angenhomen sein mUssen^
dan wo das nicht geschehen wirdt, oder rebelio, oder ja gar ipse inte-
ritus drauf volgen muss.

Ais er dies ausgeredet und fast seyn votum geendet, hat angefan^

*j Piotr Tylicki, Por. wyiej str. 48; 137; 176.449

gen I. Mt. zu errinneren und zu bitten, ais der aus Gottes versehung
iind I. Mt. willen eyn Senator Prussiae worden, dass I. Mt. auf die lande
Preussen eyn genediges auge haben woltę, ais bisshero geschehen, und
ire gravamina, welche sie so ofte I. Mt. iibergeben, und von edtlichen
unbscheidenen in ein sprichwort und lachen gewendet: gravamina pru-
skie, aber verstendige werden hierin anders judiciren. Der adel in Preussen
ist so verringert, dass er kheinen wuste, der sein eigen erblich stedtlein
oder I o dorfer hette, wenigk 8 dorfer, wie in anderen provincien zu
finden, den der Orden hett dem adel nicht viel geben, sonderen for sich
behalten, derowegen auch gute Hauptmanschaften in Preussen sindt, und
glaublich deme alle die dórfer seindt zu den schlósseren geschlagen.
Was etiiche wegen irer trewen dienste erblichen von den Kónigen er-
halten, das bat innen die execution benhommen, mit was recht und bil-
ligkeyt aber, das wolle er itzo an seinen ort stellen; das nnuste ehr zwar
auch bekennen, dass etiiche damals immoderatae donationes gewesen^
und da hett man auch moderiret, aber sie haben uber ihrem recht zu
steif gehalten, dariiber sie auch alles quidt gangen, und werden noch
immerfort getzwacket, ais das sie mit der zeit des (ibrigen und wenigen
ungewiess werden; vieleicht sich itzo eher ad aliąuam moderationem
wtirden bewegen lassen und wehre nun zeit das I. Kon. Mt. sie endtli-
chen klaglos macheten. Sie hetten inter caetera auch wegen des indige-
natus ein beschwer, dass man sie mit dem Hauptmanschaften und tenuten
so vorbeygehet, und wirdt objiciret, es wehren nur lauter Polen; das were
wol war, dass es in Preussen deutsche und polnische leute hette, die ir
domicilium dar hetten und possessionati wehren, warumb solte man die
nicht pro indigenis halten und vermege des landes privilegien anderen
gaf fremden vortziehen; wolle derowegen aber und abermals I. Mt. ge-
beten haben, sie in besser acht zu haben, und diess exemplo praedeces-
sorum, welche ire zuflucht zu den landen, wegen irer trew glauben und
unterthenickeit, den sie dem Kónig von Polen zu dieser stunde erzeiget,
wie auch itżo, so etwas ad communem defensionem solte conferiret wer-
den. er nicht vermercket, dass sie je sich zu endtziehen gemeinet, wen
es nur suo modo et absque laesione libertatum suarum geschehe; aber
in dem fali kóntte ehr sich vor seine person nichts declariren, denn sie
ihre besondere consultationes hielten und kondte absque statibus reliąuis
und den grossen Stadten nichts concludiret untef ihnen werden.

Der H. Wendische Bischoffe^).

In seinem weitlefiftigen lateinischem voto hat diess singulare gehabt
das er sich aus seinem Bischtumb ad aeąualem defensionem cum saecu-

* Otto Schcngink, zob. wyżej str. 51; 176.

Dyaryusz sejmu warsz. r. 2597. 29450

laribus declariret und submittiret, worueber die Herren Bischoffe nicht
wol zu sprechen gewest. Dan das er exemplo des H Colmischen Bischoffe
pro Livonia intercediret, und ex coUatione der bayder lander zustande
maioris comiserationis motiven gebrauchet, damit dasselbe landt in besser
ordnung gebracht und auch ir beschwere mochten abgeschaffet werden.

Volgen der weltlichen Herren Senatoren vota.
Der H. Posnische Waywod^).
Hat zwar weitlefftig discuriret, aber nichtes newes auf die bahn
gebracht.

Der H. Syradischc Waywod*).
Hat mehrertheils pro foedere cum Turca sein votum gerichtet
ónch hat er dasselbe mit der liga, iisdem conditionibus ais die andem
Herrn, gemittelt und beschlossen.

Der H. Woywod von Smoleńsko*).
Zu dieses H. Waywoden proposito hat das exempel des seligen
Konigs Sigismundi des ersten und eines Bischoffes von Ploczk an ime
in der sachen auf sein begeren gelangtes schreyben in contrarium ligae
cum Christianis allegiret, entlich aber sich derselben beąuemet. In sachen
des H. Ertzbischofs tanąuam extra terminum nicht sonderlichs reden
wollen.

Der H. Waywod von Nowogród*).
Hat nichts singularitatis gehabt, ais das es achtung zu geben ge
raten auf die Tatersche zeitung.

Der H. Waywod von Raw 5).
Ist der vorigen Herren meinung beygefallen und auf zweyerley
defens geraten, propinąuam et remotam; dieser gegenwer fortstellung
musste geschehen durch gleiche proportion der hueben, daraus dan ser-
vitium Rpcae miłsste praestiret werden: jener aber, durch den groschen,
den man pobór nennet.

') Hieronim Gostomski, zob. wyiej str. 52; 138; 177.

*) Olbracht Łaski. Por. wyżej str. 55; 177.

■) Jan Abrahamowicz. Por. wyżej str. 56; 140.

*) Teodor Skumin Tyszkiewicz. Por. wyiej str. 58; 140; 178.

*) Wojciech Wilkanowski. Por. wyżej str. 58; 140; 178.451Der H. Waywod aus dem Litewski Brescz^).

Hat zwar des seligen Konigs Sigismundi des ersten, Stephan Way-
woda in der Wallachey und der Yenediger exempel dem friedstand
zum besten reassumiret.

Ist also diesen tag bey dieser Herren voto verblieben.

Den 21.') hab ich mir sagen lassen, das I. Mt. die kriegsleute bey
der nacht unmercklich iiber die briikhen einkhommen lest, inmassen auch
heut dato der H. Żółkiewski Yeldthaubtman selbst mit etlich hundcrt
man gegen abent eingeritten.

Ais I. Mt. aus dem rhat aufgestanden, sindt die beyden gesterigen
H. Waywoden % von I. Mt. zur handt privatim in dem innersten gemach
im beywesen etlicher Herren Senatoren, derer meisten Litauer gewesen,
gestattet worden, die nicht sonderlich angenehm gewest, wie ich mich
hab berichten lassen, in sonderheit der H. Waywod von Kiow, dessen
salutation und wunsch in genaden I. Mt. zwar beantwoftet, aber die
beygebrachte excusation an ihren gebuerlichen ort und zeit geschoben;
da soli er sich die gegen die, denen drań gelegen, verantwortcn.

Den 22 Febraarii.

Haben volgende H. Senatoren ihre vota continuiret, ais:
der H. Cólmische*), Willensche ^), Kiowische®) und Masauische') Way-
wode, die Elbingische ®), Wielunische ^), Tschehanowische ^®) und Konar-
sker^^) Castellane, der H. Reichs Marschalk^*), der H. Grosscantzler i^),
der Litauer Gross- ^*) und Untercantzler *^) sambt den Litauer Schatz-
mei.ster ^®).

Derer vota sein den vohrigen fest gleich gewesen, ohne das der
H. Willensche Waywode ^'^ — nebenst mittheilung des ralhes in casu ne-
glectae ligae eine grosse bottschaft an dem Tlirckhen mit dem eheistem
abzufertigen, und sich mit ime von newen verbinden, — beygebracht derer
beschwer, so bey ihm auf ihren zusammenkiinlten heftig und stets klagen,
das etlicher heuser gestiirmet, etliche von ihrer reh'gion auf frembde ge-

*) Krzysztof Zenowicz. Por. wyiej str. 58; 140.

*) Stąd począwszy ai do końca dnia 2 I-go wzięte z dodatkowej relacyi Kp. karta 421).
Por. str. 438, uwaga i.

') Wileński Krzysztof Mikołaj Radziwiłł i kijowski Konstanty Ostrogski.
*) Mikołaj Działyński. *) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł. ®) Konstanty Ostrogski.
') Hieronim Parys. ®) Stanisław Działyński. ®) Jędrzej Mcciński.
^'*) Franciszek Krasiński; nic o jego mowie nie wspominają poprzednie dyaryusze.
") Por. str. 62 uwaga 2. **) Mikołaj Zebrzydowski. ") Jan Zamojski.
") Lew Sapieha. "^) Gabryel Woyna. *«) Dymitr Chalecki. *') Por. wyżej str. 62.

29*452

zwungen werden: da aber einem jedem, quod siium est, tribueretur, die
protestationes wiirden auch aufhóren. So hat er auch ohne dem Mosco-
viter ligam zu schliessen nicht geraten, vielmehr, weil der friedestandt
mit dem Moscoviter auf 6 jahr nun fast umbleufft und in pactis enthalten,
das man in der zeit einander beschieckhen und entweder den friedstandt
fortreyben, oder einen friedcn aufrichten solle; das man dem auch nach-
kheme, den der itzige Grossfiirst kheine manliche erben hat, und nicht
zu wiessen, was nach seinem tot ervolgen móchtt. Solte er auch zum
kriege geraten, so seindt die grentzhauser mit volck und kriegsmunition
iibei versehen, auch ihre wehren fallen also ein, das ohne jeniger muehe
der feindt mit fliegenden fahnen hienein rennen mochtt; darumb dan were
es von noten bey zeiten dieselbe bessern fortificiren und armiren.

Dieser meinung sindt auch die vohrigen Litauer Herren geweseii

Der H. Reichsmarschalk^).
Hat inter caetera, da ein jeder seine defectus pro conditione sua
corrigiren sollte, auch I. Mt. erinnert, sie woUe von Ir einen guten an-
fang machen, auch die angarien, darueber die untertbanen sich beschwe-
reten, gnedigist abschaffen, und unter andern die schwere und ungewón-
liche zólie namkundig gemacht.

Der H. Grosscantzler'^).
Nachdem er tiber die langsame ratschlege heftig geklaget (indem
in eventu ligae man hette schon zu ross sitzen soUen und in eventu
pacis man hett schon soUen mit dem Tttrckhen gehandelt haben), hat
die gefahr vom Tiirckhen mit vielen argumentis, exemplis und gewiessen
anzeigungen angezogen und geschlossen, dass wir uns kheines gewiessen
und bestendigen friedes zu dem TUrckhen zu versehen hetten, den auch
der Czauss, welcher lenger ais lo. monat in der Cron aufgehalten, sich
genUgsam des vornehmen lest, indem er saget, das sein Herr und Kayser
alle die legationes, welche hier der verbandtnuss halber gewesen, hette
und sehr woli, das die Polen den faden bey bayden enden hielten, wolten
beyderseits sich accommodiren und das khonte nicht sein. Yerachtet
darzu diese Cron sagende, es wehre nur ein sandt, der seinem Hern nit
entstehen khóntt. Item es wiederfiihre ime wieder der gesanten brauch^
das er so lang hier aufgehalten. So hóret man, das Ibrahim Bassa seines
ambts entsetzet und andere zwey an seine stelle verordnet, listige, bóse^
tyrannische menschen, welchen das kriegswesen beuolchen; die haben

*) Mikołaj Zebrzydowski. Por. wyżej str. 68; 140; 178.
*) Jan Zamojski. Por. wyiej str. 70; 141.453

auch alberaith den krieg auf 7. jahr allen denen, so dem Kayser holdi-
gen, publiciren lassen, und man dorfte nicht zu sicher sein, oder dem
Tiirckhenfriede allzuviel trauen, den wie wir uns damallen haben fUrchten
muessen, ais wir noch zimliche vormaur und vestung an Ungern gehabt
also mttssen wir uns desto mehrer fttrchten, nun dieselbe in TUrggen
gewalt khommen und weeg sein, von danen er uns ungezwacket schwer
lich wirdt lassen. Und mUste bekhennen, das nichts christlichers. rhilm-
lichers und zutreglichers sein khontte, ais eine gemeine christiiche ver-
btlndnuss, dardurch man desto mechtiger dem feindt wiederstandt thun
mOchte, woltę auch dasselbe nicht abrahten, wenn er etwas gewiessers
und bestendigers vor sich sehe, darauf man sich zu verlassen und dessen
man geniigsam vorsichert sein kónte: aber da wehre niemandts, mit dem
zu tractiren, und viel weniger zu schliessen. Derowegen setne meinunge
wer, dass man ungeseumet an den H. Cardinal Caietanum schicken und
bey ime erkundigen, was er im beuelich hett und ob etwas bewust von
der Keyserlichen resolution, der man noch gewertigk; im fali nichtes zu
hoffen, miiste man sich ansagen, dass man uns nicht vor iibel haben
wolle, dass wir ex re praesenti consilium capere und fur uns selbst rahten
mussen, und din mit ersten — dan ehr auch zweifelt, ob es schon nicht
zu langsam — den grossen boten an den Tlircken zu schicken und den
frieden renoviren; dartzu dan auf eine instruction muste gerahtschlaget
werden und man miiste im etliche sachen abdingen, in sonderheit, wann
die Thattern bey uns einfallen und schaden zułiigen und entwischen, das
wir unseren feind suchen mógen, wo wir den finden. und das nachmals der
Tiirckische Keyser nit mOcht sie vor seine unterthane und sein laudte ver-
treten und gleich vioiationem pactorum verwenden: den wir uns vor dem
feinde auch nicht gutes zu versehen, und was itzo uns wirdt angeboten
und ausgegeben, ais solten sie untereinander uneinig sein, dem ist nicht
gentzlichen zu trawen, sie konnen sich leicht einigen, und ob den so, wirdt
sichs es in kurtzen erweisen. Andere nótige punct konnen darnach bey
der instruction wol bewogen und beredet werden, und wen der gross-
bote ausgefertiget, mussen ihm auf den fuss die kriegesleute folgen, mit
welchen die grentzen besetzet; den zween vornehme potentaten werden
sich an unsere wende reiben, denen muss man zu verstehen geben, das
wir auch fertigk und das wir uns nicht schaden wollen zufUgen lassen.
Demnach, ais er auch etzlich obiectiones, die ime konten wegen
des vleissigen anhaltens umb die kfiegsleute mouiret werden, solviret
hette, hat die stande mit emsigen bitten, flehen, ja auch mitwehemut
ermanet, protestirende sich, es woltę ja niemandts sich entbrechen die
handt mitzulangen und ein stUck seines vermogens daran zu strecken,
bedencken sein weib, kinder und'freunde, da es schwerer und klaglicher454

zugehen wiirde, wan sie solten wegkgefiiret, alle das unserige genohmmen
werden; hat auch obtestiret, wan man es nicht thette, das ein jeder am
jiingsten tagc da von miiste rechnunge geben; hat darneben gerahten die
hauptstadt Cracow, da die insignia Regni, da sedes Regia, da die privi-
legia, zu befestigen, wie auch andere schlosser, welche an den grentzen
nahe liegen; und solchs alles miiste mit ernst geschehen, auch die kriegs-
leute, welche den ultimam Juiiij nicht auf den platz sich einstelleten,
móchten darnach nur zu hause bleiben.

Da auch jemandts objiciren woltę, es weren aber viel domestica
impedimenta, welche zuvor miisten aus dem wege gereumet werden, ais
da seindt: simultates, odia inter status, dissidia religionis und andere
beschwer und angarien; wen man sich hiettber in freundtschaft vereinigt,
so wiirde externa defensio leichter khónnen ins werck gestellet werden;
das were wahr, miiste es auch bekhennen, er woltę aber der obiection
mit diesen gleichnuss begegenen, wan einer in einen schonen hause
wohnet, dessen wandt angefangen zu brennen, und er ermanet- wurde,
er solte leschen, er aber woltę es nicht thun, sondem saget, ehr muss
es zuvor inwendig wol beschlagen, das gemolle, das im dem gemach
legę, herausfegen lassen und alles lustigk aufreumen, auch mit seinem
weibe, kindern und guten freunden sich frolich machen, dariiber nehme
das fewer iiberhandt, das das gantze haus brenete und eintiUe: wiirde
nicht jederman sagen, er solte zuvorn die brennende wandt gerettet
haben, und darnach sich ein gemach frolich machen. Also sey sein tre-
wer raht, man leffe ersten zu der wandt, die da will anfangen zu bren-
nen, welches in 8 tagen khan geschlossćn werden, und darnach mache
man sich an das gemolle und fege dasselbe auch aus dem wege. darzu
dan gehOret, das man sonder affectus cum amore patriae et charitate
fraterna trete, so wirdt und khan dem unheil auch gerahten werden.
Was sein person anlanget, er wehre mit der zeit alt und schwach,
die zehne wehren im aiisgefallen und solte ihm auch wol ruhe dienen,
dass ehr zu hause sitzen und mit seinen weib und kinderlein belustigte,
aber das vaterlandt erfordert was anders von ihm, derowegen, weil er
noch seiner hende und fusse mechtigk. woltę er dieselben sambt seinem
gantzen vormógen daran setzen, und mit seinem bludt und leibe kegen
sein vaterlandt besieglen.

Hat auch die kriegsleut, dariiber man sich beschweret, entschuldi-
get, dass zu solchen schaden niemandts mehr ursach geben, ais die, so
beschlossene pobora nicht ausgeben, damit man sie bezahlen khonnen,
und sie das hetten keufen miissen , was sie den armen leuten mit ge-
walt genohmen; und damach das man im in die iurisdictionem militarenn
durch protestationes und citationes in das Tribunal ein eingreif thett;455

wen man ihn die gantz liess, wie brevis processus militaris disciplinae ist,
hett er auch viel solche dinge vorhueten khonnen.

Wegen des Moscoviters ist er des H. Wilnischen Waywoden stim-
me beygefallen.

Ungefehr ist dies seine stimme gewesen, wiewol ungleich weittleuf-
ftiger und mit mehren umbstenden, den ehr wol bey einer stunden langk
geredet; hat entlich mit einem schonen gebet wehemiitigk geschlossen,
dass uns Gott sambt unsern nachkomlingen vor den grausamen tyran-
nen gnedigst behuetten wolle.

Ais nun diese und nachvolgende H. Senator es, so fast auf alle
puncta sich mit den vorigen vergliechen, ausgestimmet hetten, ist
der H. Grosscantzeler zu I. Mt. getreten und im nahmen derselben
die H. Landtboten vermanet und gebeten, sie wolten in betrach-
tung der grosser gefahr posthabitis privatis, publicas consultationes mit
ernst angreifen und mit dem ehrsten schliessen.

Als^) der H. Marschalk*) aus I. Mt. gemach im herausgehen war,
in der ratstueben raum zu machen, sindt ime die beyden H. Way-
woden von der Wildą') und Kiow*) in der tafelstueben begegnet; beyder-
theils haben zwar die hiitt abgenhomen, aber der H. Waywod von der
Wilda ist ime vorbeygangen, ais wan er ime nicht khennet, sondern der
II. Waywod von Kiow auf des H. Marschalkes anbieten hat ime die
handt geben: und aber, ais sie ein schnett oder 4 von ander gewesen,
iiberlaut gesagt zum H. Waywoden von der Wilda: hat er doch mir die
faust mit gewalt protrudiret.

Den 24. Februarii '^).

Gegen abendt ist der Koysche*) und Lutzecker'') Bischof, Woye-
woda von der Wilda ^j und Bratzlaw *) mit etlichen Landtboten bei dcm
Bapstlichen Legato dem Ca ie ta no gewest und sich wegen des Kayscrs
allerley erkundiget; da dan ein solche resolution soli gefallen sein ^o):

*) Stfd począwszy aż do końca dnia 22-go wzięte z dodatkowej relacyi (Rp. karta
422). Por. str. 438 uwaga l. ') Mikołaj Zebrzydowski. *) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.

*) Konstanty Ostrogski. *) Por. wyżej str. 86; 150; 179. *) Hieronim Rozraźewski.

'') Albert Baranowski. ^) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł. ^) Janusz Zbaraski.

^°) Tu następuje w Rp. następująca dorywcza wiadomość : »dass er nicht wegen des
Kaysers, sondern wegen des Papsts sey die ligam za urgiren, auf welche da sie compro-
mittiren wollen, ais er sie im nahmen I. Heyl. vermahnen thut, der Kayser wirt auch thun
miissenf was ihme I. Heyl. beuehlen werden«. Natomiast osobno znajdujemy na karcie 425 — 6
tę relacyą, którą posłowie później widocznie wydobyli. Na odwrocie k. 426 u dołu napis:
Relatio Dominorum D. deputatorum ad perąuirendum statum ligae a Cardinali Caietano, de-
legatorum. Taż relacya w przekładzie niemieckim na karcie 423 — 4. Tu jeszcze nadmienić
wypada, że poprzednie dyaryusze kładą tę odpowiedź Kajetana pod 22 lutego.456

Relacya Jech Mci pp. deputatów do J. Mci Ks. Kardynała
Legata, za ostatni respons 24 februarii 1597.

Co się stało przed komisyą i przez komisyą Krakowską, J. Mć Ks.
Kardynał wyliczać nie chciał; to tylko przypomniał, \ż posłowie Cesarscy
nie kontenci wyjechali z tej miary, iż nazbyt a prawie niemal na każdy
dzień komisarze nasi urgebant transactionem Bendzinensem.

Po odprawieniu komisyej pisał J. Mć. Ks. Kardynał do nuncyusza
Ojca Św. in aula Imperatoris, aby się Cesarz jMć resolwował strony arti-
culorum komisyej Krakowskiej, na które posłowie jego nie odpowie-
dzieli; a jeśliby się który artykuł Cesarzowi JMci nie podobał, żeby dla
tego nie generaliter wszystkiech odrzucał, ale odpowiedział, czego mu
w którem niedostaje, i dla tego żeby Cesarz JMć wyprawieł posly na
ten sejm: co się nie zdało Cesarzowi JMci, bo nie chciał, aby posłowie
jego mieli być praesentes transactioni pacis cum Turca. Odpisał potem
JMĆ Ks. Legat, że ten posłaniec polski^) nie dla traktowania pokoju
w Turczech był, ale żeby animus tyrański głaskał i zatrzymał rzeczy
jakokolwiek.

Gdy oznajmieł JMć Ks. Legat Ojcu Św., iż się posłów Cesarskich
nie spodziewał na sejm, kazat JMci przecie tii jachać, aby oświadczeł
chęć przeciwko Koronie, który dobra wszytkiego życzy; a jeśliby do
tego zjednoczenia przyść nie mogło, przynajmniej aby się starał, żeby
przymierze z tem poganinem tak się stanowiło, jakoby było z bezpie-
czeństwem i existimatią tego Królestwa u wszystkiego Chrześciaństwa
i żeby Korona niepewnem jego przymierzem tak umotana nie była. aby
chytrości pogański i obojętny wiary postrzedz i uchodzić nie miała: przy-
znawając Ociec święty ty Koronie, iż się przecie przez trzy lata za-
trzymała.

Gdzieby to zjednoczenie zgoła nie doszło, te rzeczy cztery imie-
niem Ojca świętego JMć Ks. Kardynał przełożeł:

I. Żeby z Cesarzem JMcią całą przyjaźń Król JMć i Korona z jego
państwy dobre sąsiedztwo wiodła, chociażby też Maksymilian nie przysiągł.

II. Aby z Siedmigrodzkiem Wojewodą jako bliskim powinnem swem
w tejże przyjaźni mieszkał.

III. Aby Wołoska i Multańska ziemia tak jako teraz są zostały,
i każdy przy swojem, jako teraz jest, nic nie rozrzucając, zostawał.

IIII. Aby Tatarów przez Koronę nie przepuszczano; acz to wie
i Ojciec święty, iż przez insze państwa przejść mogą, jednak się na tem
kontentuje, by tylko przez państwa JKMci nie przechodzili.

') Piotr Ostrowski.457

Gdy się mówiło dali z JMcią Ks. Legatem o Wołoskiej ziemi, di-
stingwował Uoloską ziemie, gdzie Jeremiasz jest, od Multańskiej, gdzie
Michał, powiadając, iż jako Jeremiasz wziął państwo z rąk Króla JMci
a chorągiew Turecką, tak też Michał od Siedmigrockiego, a chorągiew
od Turka; i dla tego, żeby się to tak zostawało, uti possidetis. Przypo-
mniał i to, że cavebit Transy lvanus de Yalachia, tylko żeby też Multań-
ska ziemia od Korony molestowana nie była. Na ostatek już przyjął to
na się. jeśliby jeszcze to być mogło, żebyśmy kondycye Krakowski ko-
misyej przyjęli, iż się transakcyej Bendzieński dosyć stanie; a gdy się
to powiedziało, że dato, choćbyśmy się tak resolwować mogli, iż jednak
nie mamy z kiem traktować, wziął i to na się, iż się wszystkiem kon-
dycyom dosyć stanie.

Den 25 Februarii^*

Hat I. Mt. angefangen criminales zu richten. ""

Unter dieser sesion haben die kriegsleute durch den Ilerburt
ihrer zahlung halben bey I. Kon. Mt. anhalten lassen, und aber
nach gehaltener consultation sindt mit einem gehaumen respons durch
den H. Grosscantzler abgewiesen worden.

Diesen gantzen tag haben die H. Landtboten mit ihren zwistigen
collegenausReussenzu thun gehabt, und aber nichts ausge-
richtet, indem der Stadniczky mit seinem beystandt inhaerendo protesta-
tioni suae de nullitate actus comitialis, ihren decreto kheines weges ge-
horsamen wollen.

Den 26 Februarii').

Hat I. Mt. einen heimlichen rhat gehalten auf die expedition des
Taterschen gesantens, wie auch, das der Bischof von Lutzko^) Ihrer be-
gehren nach zum Bischtumb nach der Wilda kundte befordert werden.

Die Landtboten haben*) sich endtlichen verglichen
liber den zwist, damit sie diese beide tage zugebracht wegen der abgesan-
ten Boten aus Reussen, welche sich mit beystandt der hernach kom-
menden Boten aus andern Woywodschaften einschreiben und loco suo
nicht gerne cediren wollen, und zu dero gestalt, das die meysten selbst

*) Por. wyiej str. 87; 149; 180.

■) Por. wyiej str. 90; 181. ') Albert Baranowski.

*) Następujących 14 wierszy bierzemy z Recesu (o którym szersza ioformacy^ zob.
w Przedmowie) karta Rp. 67; natomiast w relacyi, z której pochodzą ustępy poprzednie,
pod dniem 26 znajdujemy jeszcze tylko te słowa: >Die H. Landtboten haben mit gesteri-
^en altercationibus den gantzen tag zusammengebracht<.458

abgesanten mit der condition, das beyde parteyen ihre instructiones den
andern ubergeben und das sie ihre mandata, gravamina et petita nebenst
den ihrigen in gebuerlicher acht haben wolten. Haben auch den folgen-
den tagk angesezt. da sie ad propositionem zu stimmen anfangen wol-
len, idque brevibus, den wol so viel nachrichtung die deputirten H. Sena-
toren vom Cardinal Caietano bekommen, das aus der liga vor dissmal
nichts worden , und das sie auf den Grosscanzler in die Turckey abzu-
fertigen und seine instruction, wie auch aul die defensionem Regni un-
gesaumet miisten bedacht sein; seint auch mit dem von einander gangen.

Den 27. Febraarii').

Ais I. Mt. criminales sachen von der handt gehabt, sindt die H.
Landtboten samptlich zu I. Mt. gangen, alda sich iiber den H. Gros-
cantzler und das kriegsvolck beschweret, das sie in der ritterschafft
giitern wieder die statuta ihre ąuartier anschlagen und grossen schaden
theten, bettende umb abschaffung solcher oppresion,

Furs ander gebeten, I. Mt. wolle die vacantias austheilen,

III. Beschwerten sich auf die zwischtigen collegen, dariiber beyder-
seits in praesentia Regis ein langwirige disputation unter denselbigen
de legitimitate entstanden. doch entlich die eine sich I. Mt. decreto un-
terworffen, der Woiewoczicz Ruski aber in nahmen seiner collegen der
H. Stadniczky auf dem fali, da sie abgeschaffet sollen werden , mit einer
protestation contra totum comitialem actum sich angemeldet.

IIII. Die Litauer haben auch bey I. Kon. Mt. umb einen Litauer
ins Bisthumb nach der Wilda angehalten.

V. Umb die grziwna gebeten.

Hiebey hat sich*) Stentzel Stadniczky klagende beschwe-
ret, das er neben stehnden seinen mitcollegen gute, ehrliche und wol-
verdiente vom adel, welche nicht von Schulzen, sondern von ihren mit-
brudern ordentlichen zu boten erwehlet, so schimpflich ohne ihre schuldt
ausgeschleppet, und gebeten I. Mt. solches nicht zu verargen, das sie es
an ihre brueder bringen, ihren fleiss bezeugen und ihnen heimstellen^
wie sie es verstehen wollen; hofTen izo nicht, das in ihrer absentz etwas
konte geschlossen und hingelegt werden.

Hierauf aus der andern partey der H. Referendarius Droycw-
sky lange geredet, und wie es mit der election zugangen erzehlet, aber
endtlich geschlossen, dass er ob bonum publicum gerne cediren und nicht

*) Por. wyicj str. 91; 150; 182.

*) Wszystko co następuje tu na tej stronie i na następnej 15 pierwszych wierszy po-
chodzi z Recessu (Rp. karta 67).459

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:10

turbator consiliorum sein woltę; weil er aber nicht allein ad nuncios, son-
dern ad Regiam Mtem et Senatores Regni abgefertigt, so hat er etliche
mandata et petita referiret und gebeten, I. Mt. wolle dieselben in ge-
buerlichcr acht haben.

Nach diesem ist der H. Grosscanzler aufgestanden , hat sich
heftigk der sólnef angenommen und sie entschuldiget, das sie nicht so
gross schaden gethan, wie man sie beschuldigen thete; ihm gebueret die
sachen zu richten, es solte jemands vortreten und sagen, wer bey ihm
die gerichtigkeit gesucht und das er sie ihm nicht wiederfahren lassen.
Item wenn den so grosser schaden geschehen, ohne bisweillen aus man-
gel essenspeise, dann denen so die contnbution nicht ausgegeben, damit
man sie bezalen konnen, und were jemandts den looo fl. schaden zu-
gefiiget, er solte an seinen ehren gestraft werden; hat auch I. Mt. ge-
beten, dem H. Marschalck der Landtboten zu befehlen, das er die nen-
nen solte, welche geklaget: aber man hat niemands genennet ^).

Auf diese ihre petita ist von I. Mt. ein solcher abschaidt nach ge-
haltener deliberation gefallen:

Dass sie bey dem H. Grosscantzler wegen der kriegsleut solten
ausrichtung haben, inmassen er sich selbst darzu ohne das erbeten.

II. Die vacantien solten ausgetheilet werden noch den reichstag.

III. Die zwischtigen sollen reumen, derer protestation kuntte kheine
kraft haben, indem man sie nich fiir publicas, sondern privatas personas
erkhennet.

IIII. Die Litauer haben ein beschaidt und auch kheinen beschaidt
bekhommen.

V. Die grziwna sindt ihnen zugesagt worden. Sie solten *) aber
auch dieselben verdienen und nicht mit unniitzem gezanck die zeit zu-
bringen, sondern ad propositionem und conclusionen schreiten.

Zum beschluss hat I. Mt. den protestanten einen zimblichen text
geben lassen, die ais privatae personae wolten den gemeinen raht tur-
biren: wer hette schuldt daran, das sie untereinander sich nicht einigen
konnen? Es wurden alle gefordert, wie auch die Senatores, und welche
nicht kommen, werden pro consentientibus gehalten. und kónten den ge-
meinen schluss nicht stiirzen oder wiedersprechen: also solten sie auch
zufrieden sein und nichts moviren, sonsten miisten I. Mt. ampsthalben
ein einsehen darin haben. Mit dem sint sie abgetreten ').^) Tu się kończy ustęp wzięty z Recessu wyiej wspomnianego.

■) Cały ten ustęp od >Sie solten* do końca tej strony wstawiamy tu z wyiej wspo-
mnianego Recessu. Rp. karta 67.

' Tu się kończy ustęp wzięty z Recesu.460

Demnach hat I. Mt. wieder gerichtet und die H. Landtboten haben
zu stimmen angefangen, was sie taglich vor die handt nehmen wollen;
aber sie seint nicht der sachen eins worden.

Den 28. FebrnariiO-

Die gantze session iiber hat der Dzialinskin oration mit dem Ple-
minskin gewchret und ist pro deliberatione bis zum Montage vorgescho-
ben worden 2).

Am 28 Februarii ist die sache der H. von Dzialin und H. Ple-
męsken wegen des tumults zu Reden auf dem conventu particulari fttr-
gewesen und hat jeder theil seine unschuldt beschónigen und seine be-
helff fiirgebracht. Zum anfangk, woher die odia herkommen, angezogen,
und wie es zum Reden verlaufen, historice et narrative vorgebracht, auch
was ciner auf den andern gewust, nicht verschwiegen; daher es sich bis
auf den hohen nachmittagk die sache verzogen.

Von des H. Dzialinsky seite hiat der Procurator iure Prutenico pro-
cediren wollen und de foro excipiret, das sie die sache ad Palatinam
viciniorem, weil der Cólmische^) mitcitiret und beschuldiget, zu remittiren
angehalten, und quo iure Polonico vel Prutenico der actor mit ihnen
agiren wolie, zu wissen begeret; dakegen die kleger, das es causa pu-
blica und das beide theil selbst forum hierinnen erwehlet, eingewendet,
und derowegen allein I. Mt. in comitiis zu iudiciren gebuere, aber iure
Polonico mit ihnen zu agiren sich erkleret: welches beklagte ex allega-
tione privilegioruni D. Casimiri, quoad unicum ius Culmense spectans
wiederfechten.

Darauf I. Mt. cum Senatoribus per interlocutoriam deciderit: weil
es causa publica, die partte selber per liberam intromissionem et cita-
tionem ihnen diss forum auserwehlet, so hetten sie hier forum und
solte iure Prutenico die sache decidiret werden, wo sie den casum in
ihren constitutionibus und rechte hetten; im fali derselbe darin nicht zu
finden, iure Polonico et tandem civili exemplo Gedanensi, mit denen in
solchen fellen, auch in den commissionhendeln, procediret worden.

*) Por. wyiej str. 95.

*) Tu w Rp. (karta 437) po tych słowach następuje krótka relacya s§du, któr^ tu
podajemy: »In der erste haben die Dzialinskin wissen wollen, quo processu die Pleminskin
diese sachen wolten forderen, und ais sie processum Polonicum genennet, darmit den Dzia-
linskin nicht war gedienet, ist zum decret khommen; und da der H. Grosscantzler hat sol-
len Yotiren, hat exemplo Gedanensis commissionis den Piemenskin beygestanden ; und khiintte
nicht hdren, was er fiir distinction gemacht zwischcn der ritterschaft und der stadt nobilita-
tem beygebrachtc. Natomiast w Recesie k. 69 znajdujemy o procesie tym obszerną relacya
którą tu w całości wstawiamy od sZów >Am 28 Februarii<, do końca tej strony i na stro-
nie następnej 12 wierszy. ') Mikołaj Dziatyński.46 1

Darauf ihnen das procedere auferlegt; procedentes haben sie die
scrutinia kegenst einander gesucht, und dieselbte unkreftigk zu sein ge-
stritten, tum ratione loci et officii, dar sie ausgefueret, tum etiam ex
aliis causis; aber endtlichen haben sie von beiden theilen dieselben Uber-
geben, umb die gerechtigkeit gebeten, und wie ein jeder seine unschult
verantwortet; da unter andern der Pauel Dzialinsky obtestiret, wo er
daran schuldigk, nicht allein I Mt. ernstes urtheil leiden, sondern auch
am jungsten gericht des Allerhochsten strafe sich unterworfen. Nachdem
hat man alle umbstehende heissen austreten, und hat nachmals I. Mt.
die sache auf den kttnftigen montagk verleget, interim den H. Przemi-
slichen ^) und Colmischen ') Bischof und den H. Lanzischen ^) Woy woden
deputiret, zu versuchen, ob die partte mochten vertragen weiden*).

Die H. Landtboten haben mit der gestrigen materi den tag zu-
gebracht.

Den 1. Martii'').

Hat I. Mt. criminales sachen gerichtet; unter dieser session haben
die H. Landtboten durch den H. Kazemirsky 2 petita I. Mt. fortra-
gen lassen:

I. Von den kriegsleuten.

II. Von postcurialibus citationibus, die schon so weit gewachsen,
das nicht allein der von adel erbgiiter in disąuisition gebracht werden,
besonder das auch ad cassanda privilegia die adelschaft wirdt gecitiret.

Auf diese 2 petita hat I. Mt. lang consultiret und ist hernach durch
den H. Grosscantzler dieser abschaidt gegeben: das sich I. Mt. in
tanta paucitate Senatorum nicht khóntte resolviren, jedoch sie solten
mitelerweil dieselbe gravamina in specie eines jedes dem H. Grosscan-
tzler zustellen, derselbe wirdt es I. Mt. referiren; darauf jedan I. Mt.,
die einen jeden bey seinen freyheiten zu erhalten gewogen, ein genedi-
gen respons zu gewarten haben.

Was hernach die H. Landtboten fiirgehabt, nicht bewust; vor der
maltzeit wahren sie noch nicht zu der proposition geschrietten.

Gegen abendt ist der Spanische gesandt abgezogen.

Den 2 tag Martii'').

Ist der vorige Tatersche gesandte, welcher hier von I. Mt.
hofleut zur expedition eingeholet worden, alda auf den knien vor getha-^

*) Wawrzyniec Goślicki. *) Piotr Tylicki. •) Stanisław Miński.

*) Tu się kończy ustęp wzięty z Recesu. ') Por. wyiej str. 96; i83.

•) Por. wyżej str. 97; 152; 183.462

ner verehrung erstlich I. Mt. gedancket; dan der prindpal ist in^) gal-
denstueck, 2 in schwartzen sammet, 2 in rot damasske gekleidet wor-
den. Furs ander hat vor die gute tractation, so ihme von dem H. Sta-
rosten Latossiczcky *) wegen I. Mt. wiederfahren.

Dem dan auf seiner legation baide puncta durch den H. Gross-
cantzler wegen der K. Mt also beantwortet worden: Anlangendt
der Kosacken abschaflung, diese reuber und lose buben hett I. Mt. nicht
in ihrer gewalt und kuntte sie auch nicht wegen der órter distantz und
unstetes bleibens ausrotten, fiir welche nicht allein sie, die Tattem oder
Tiircken, ja I. Mt. unterthanen selbst grosse ebeutheger ansehen und
leyden mUssen; da sie sich dan an ihren oder der Tiirckhen leuten ver-
griffen, das sollen sie I. Mt. oder den Cron nicht beymessen, sondem
der Kosaken mutwillen, dem nun der Feldthaubtman durch 1. Mt. kriegs-
yolck so weit gesteiret, das die redelftthrer gefangen, mehrertheils schon
gericht, und die noch ihm leben, gericht sollen werden. Ferner auch
woltę I. Mt alle diejenigen, die sie nur bekhommen werden khónnen,
verfolgen lassen, das auch die Tatern thun sollen, wan sie dieselbigen
in irem landt ertapffen khonnen.

Was anbelanget I. Kon. Mt gnadt und mildigkeit wegen der pre-
senten und bestetigung des friedes mit Kazigerey, das wehre die eintzige
ursachen, wan das I. Mt. ime bis dato aufgehalten, damit sie sich we-
gen seiner abfertigung und schickung einer grosser bottschaft mit den
Reichsrhaten berahtschlagen hette khonnen; nachdem sie aber mitler-
weil in erfahrung khommen von der Tatterischen uneinigkeit, alss mOste
die sachen dahin beru hen lassen , bis das dieselben zwischte beygelegt
wtirde. Der ander gesante, auch der nach ime khommen, sol in kurtzen
forgefordert, und nach den sachen gelegenheit schleinig abgefertiget werden.

Ais diess der H. Grosscantzler ausgeredet hette, hat ime I. Mt.
schreiben durch dem H. Sobiesky zugeschicket ; er woltę sie aber nicht
annehmen, den das miiste sein halss kosten: und ais er mehres reden
woUen, hat im der H. Grosscantzler negst diesen worten: nimts so du
wilst, beuolchen, er solte in der cantzley sein notturft beybringen, da
solte er darauf seine expedition zugeantwort haben, inmassen ers auch
in continenti eine schrift den H. Grosscantzler zugestellet, und ist darauf
zu der Mt handt getreten.

Den 3 tag Martii').

Ist der Tatersche gesante, welcher neylich anhero khommen,
durch I. Mt hofleut zur audientz eingeholet, da freąuentissimo se-

') Nic ma w Rp. *) Nic mamy o nim bliiszej wiadomości. ') Por. wyżej str. 97 ; 1 52 ; 183.4^3

natu nach Ubergebung eines schreybens, wegen seines Herren des Tschar
von Przekop Kazigiereis publice I. Mt. bruderlichen gruss und salutation
nebenst anpresentierung einer solcher freundschaft, ais vor diesem niemals
zwischen inen gewest, die er mit seinem aydt beteuern woltt, abgelegt.
Nachdem er aber gar haimliche gewerb hett, alss stellte ers in I. Mt.
wolgefallen, ob sie von ime dasselbe jetzo publice abnehmen, oder in
gehaimben pockoy nur ftir den H. Ratten ime verh6ren wollen, darumb
er dan gebeten.

Diesen nach gehabter consultation hat der H. Grosscant^ler
iiir diessmahl also abgefertigt: das nemlich I. Mt. denselben gruss
und wunsch, welchen er in nhamen seines Herrens jetzo abgelegt, in ge-
naden angenohmen, wie auch seiner angetragener freundtschaft und brue-
derlicher nachbarschaft halben bedanckhen thete; was aber die iiberant-
woftete schreyben belangt, die wolle I. Kon. Mt. offnen und nach ge-
habtem rhatschluss ime zu gelegener zeit fur sich fordern lassen.

Darttber ist er nach seinem losament abgefueret, und den umb-
stehenden vom H. Marschalk zu weichen wegen haimlichen rats
beuolchen worden; ob aber dieses arcanum consilium diese botschaft,
oder der Schwedischen verrichtung relation verursachet, nicht bewust.

Jetzo anwesende H. Senatores^):

Die bayden Ertzbischofe *), Crackauische 3), Koysche*), Ploczker^),
Lutzker*), Premisslischer , Colmischer') und Liefflandischer ®) Bischofe.

Der Crackauische Herr % der Crackauische ^®j, Posnische ^^j, Willni-
sche ^2), Lencziczische ^■'*), Masauscher ^*), Syraczker * 5), Kiowiścher i^), Smo-
lenssker '''), Nowogroczker ^**), Litewski Bressker ^^), Colmischer*®), Voli-
nischer*^ Waywode.

Der Lencziczische 2«), Radomischer ^% Tschechanouischer **), Wie-*) Spisane na osobnej kartce (Rp. karta 441) dodane do poprzedniej relacyi.
') Gnieźnieński Stanisław Karnkowski i Lwowski Jan Dymitr Solikowski.
') Jerzy KadziwiU. *) Hieronim Rozraiewski. *) Albert Baranowski.
•) Bernard Maciejowski. ') Wawrzyniec Goślicki i Piotr Tylicki.
*) Otto Schengink. ^ Janusz Ostrogski. '°) Mikołaj Firlej.
^^) Hieronim Gostomski. ^*) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł. *'). Stanisław Miński.
**) Hieronim Parys. ") Olbracht Łaski. *®) Konstanty Ostrogski.
*') Jan Abrahamowicz.
*■) Teodor Skumin Tyszkiewicz.
*®) Krzysztof Zenowicz.
") Mikołaj Działyński.

*') Tu zdaje się myli agent: nie Wołyński (Aleksander Ostrogski) ale Rawski Woj-
ciech Wielkanowski, który wotował nawet.
*2) Stanisław Bykowski.
*") Andrzej Firlej. ") Franciszek Krasiński.J4^4

lunischer ^), Haliczker *), Konarssker «), Belssker*), Elbinger*), von Kamie-
niecz % Sochaczew ') Castellane.

Der H. Cronmarschalk s), alle Cron-^) und Grossfurstenthumb Li-
tauen^®) Cantzleyen Officianten,

Bayde Schatzmeister^^).

Den 4 Martii '*).

Was den gesterigen rathschlag verursachet, ich khan es zur stundt
nicht effahren ; diess hab ich wol gesehen , das der H. Untercantzler ^*)
dem H. Elbingischen Castellan ^*), ais der Tater gehoret worden, ausser-
halb die schrankhen zu sich fordem lassen und eine schrieft etlich bo-
gen lang von ime genohmen, die er auch gelesen. Ich hab es zwar auf
seine action wieder die Plemenskin gedeutet, naćhdem aber die sach
nicht forckhommen und der Sapieha denselben rathschlag, da khein se-
cretarius ausserhalb dem Pstrokoński, nicht geiietten, es ist wol moglich,
das derselbe der Schwedischen relation halber angestellet worden, inmas-
sen mich auch einer berichtet, das es drauf gestanden,

Utcunąue ttber ein kleine weil, ais die menge aus der stueben war,
ist der H. Litauer Grosscantzler ^^) und diese zween Castellane: von
Lenczicz*^) und Lencziczischen Konarssko^^ an die Landtboten
abgefertigt, sie zur einikeit und schleiniger deliberation auf der Kon.
Mt. proposition zu ermahnen. Derer meiste partt haben wollen fUr erste
die nachuolgende petita I. Mt. antragen, auf dieselbe beschieckhung aber
die wenigsten contrariae sententiae haben die oberhandt behalten, und
soli auch so weit damals khommen sein, das der H. Marschalk hat schon
sollen die vota auf die proposition austheilen, wan es der Cziz^^) aus
dem Wildischen mit dem Bischtumb daselbsten, wie auch die aus
Klein po In mit den retenten des pobors nicht behindert hetten.1) Andrzej Mcciński. ') Stanisław Gulski,

') Jak się dowiadujemy z tekstu, zobacz zaraz poniżej, był to Konarski Łęczycki; kto
nim byl, dojść nie mogłem. *) Piotr Niszczy cki. *) Stanisław Dzialyński.

•) Jakób Pretfic. ') Konstanty Plichta. ^) Mikołaj Zebrzydowski.

®) Jan Zamoyski kanclerz, Jan Tarnowski podkanclerzy.

^^) Lew Sapieha kanclerz i Gabryel Woyna podkanclerzy.

1*) Jan Firlej podskarbi kor., Dymitr Chalecki podskarbi W. Ks. Lit.

") Dnie 4 — 5 marca objęte s^ relacy^ znajdująca się w Rp. na karcie 446 — 9. Dzień
4-go marca por. wyiej str. 98. *•) Jan Tarnowski.

**) Stanisław Działyński, ten, który był posłem do Szwecyi; domysły agenta, ie cho-
dziło tu o sprawę szwedzką, wydają się nam trafnymi.

**) Lew Sapieha. **) Stanisław Bykowski.

") Nie mogłem dojśd, kto nim wówczas był. **) Jan Czyż.465

Diesen morgen, ais I. Mt den gesterigen geheimen raht continuiret,
sindt die H. Land tbo ten samplich hienaufgangen, und diese petita
I. Mt. fortragen lassen, wolten sie anderst dem schluss der propo-
sition gefordert haben:

I. Das pactis conventis ein genuegen geschehe.

II. Das der confoederation process einmahl ins werk gestellt wiirde.

III. Das die vacantien diesen reichstag ausgetheilet wiirden.

IV. Das das Bischtumb zu der Wilda einem Litauer und nicht
Polen conferiret wiirde.

V. Das die nachlassenschaft der seligen alten Konigin ins publiciim
aerarium eingebracht und uberantwortet wiirde.

VI. Das die angarien wegen der kriegsleute abgeschaft wiirden.

VII. Ingleichen die postcuriales citationes occasione bonorum hae-
reditariorum.

Auf diese ihre petita nach gehaltener consultation hat sich I. Mt.
durch dem H. Untercantzler^) nicht allein nicht definite erckleret,
sondern tlber das pro ulteriori deliberatione bis morgen genohmen; wor-
mit obwol die Landtboten sich nicht contentiret, so sindt sie doch in
ihre stueben abgetreten und 1. Mt. allein rathschlagen lassen. Sie selbst
auch, nachdem sie sich hart mit einander dberworfen und wol berochen,
haben sich zu solchem mittll lenckhen lassen und einhellig sich drueber
yermittelst einer caution geeinigt, von der gegenwehr zu vo-
tiren non in vim conclusionis, da inen die petita wieder ires verhoffen
wiirden abgeschlagen, sondern vielmehr eines scheins und beweiss, das
an inen zu forderung der Cron wolfart nichts gemangelt; es solte aber
benebens einer jeden Waywodschaft frey stehen, ihre beschwer und not-
turft mit einzudingen. Hiemit sindt sie aufgestanden.

In dieser session ist auch vleissig von den religionverwanten ge-
trieben, das die statt und in genere alle inwohner dieser Cron solten
unter die confoederation begrieffen werden, ais die vom adel.

Den 5 Martii^-

Hat I. Mt. den gantzen tag haimlichen rat abermahls bis auf den
abent gehalten; die vermutung ist bey meniglich, das es der eingebrachten
petiten expedition halber geschehen.

Die Landtboten aber vermóge ihren schluss, haben angefangen
von schutzhandel, den sie obrona nennen, zu stimmen.

Anfenglich die Crackauischen:

*) Jan Tarnowski.
•) Por. wyiej str. 98.
Dyaryusz sejmu warsz. r. 1597. 30466

I. Man solte von der Kon. Mt. alles was iiber 70.000 fl. die alte
Konigin nachgelassen, abfordern und zu gemeinem nutz wenden.

II. Des Reichs kleinodien solten dem Schatzmeister iibei^eben, und
gelt, so viel nótig, drauf genonnen werden.

III. Die Lieflflendische einkiinften solte man mit datzu gebrauchen.
IIII, Die juden solten das hauptgelt geben.

IV. I. Mt solten auch die Herrschaft Bhar der Cron Polen uftragen.

VI. KOnigliche giiter, welche hin und wieder vor 300.000 fl. ver-
setzet und jarlichs 100.000 fl. triegen, soUte man ancheim lOsen.

VII. Wie der H. Bischof von Wenden gestimmet, also wolten die
geistlichen helfen.

VIII. I. Mt. solte vermug der pacta 5 heuser auf den grentzen
erbawen.

IX. Wan die liga nicht vor sich ging, solte man mit dem Tiircken
ein bestendigen frieden beschliessen.

X. Ausem schatz die Tatern zu befriedigen.

XI. Die confoederation und composition Inter status richtigk zu
machen.

XII. Wolten von keiner constitution nicht wiessen, sie were davor
von Waywodschaften unterschrieben.

XIII. Keinesweges aber solten oder wolten sie in den pobór be-
willigen.

Die in Gross Polen aus der Woywodschaft Posen, pro-
poniret durch den H. Oboźny:

I. Die Wallachey solte man von der Tiircken regierung entfreyen.

II. Den fried mit den Tiircken soli man schliessen.

III. I. Mt. woltę mit dem gantzen hofe zu feldt ziehen und halten^
bis die tractaten mit dem Ttircken sich geendiget.

IV. Konigliche amptsverwalter solten von ihren einkiinften etwas
dartzugeben.

V. Im gleichen die gestlichen.

VI. Die wibrancen und Schultzen solte man auch autbitten und
darstellen.

VII. Aus Liefflandt solte man auch wibrancen zu feldt hierein
schiken.

VIII. Zu Lieff'landischer sachen soli man deputaten verordnen, da-
mit das landt in richtigkeit gebracht wurde.

IX. Die Bendzinsche transaction sollte nhunmehr Maximilianus be-
schweren.

X. Die landtmass solte auch vorgenhommen werden.467

XL Wann aus jedem dorfe ein einigcr ausgeriistet wttrde, so mach-
tens gcwiess loo.ooo mann.

XII. Jarlich solte man riistung halten.

XIII. Einen schatz oder yorraht, da man jedefzeit, wan es notig,
zugreifen konte, solte man bey zeiten schaffen.

XIV. I. Mt. solte zu erftillung der pacten, in sonderheit wegen
Estlandes, ermahnet werden.

XV. Wegen der confoederation und composition deputaten zu ver-
ordnen.

Aus der Wildischen Woywodschaft def Secretarius
Herr Csj^jś^):

I. I. Kon. Mt. solte die 5 newe grentzheuser erbawen und die alt en
bessern.

II. Die Tatern solte man zum krieg aufmahnen.

III. Mit dem Moscoviter solte man sich aufs new verbinden.

IV. Wegen der confoederation ist auch gedacht.
Aus der Trokischen Woywodschaft:

Elias Pilgrimowsky*). Dieser Elias ist wegen seiner grossen
andacht und vielfaltigen spriichen vorher ausgerauscht worden, endlich
hat ehr sich mit falscher relation der Lifflandef erholet:

I. Den erstlich hielt ehr an, weiln er anno 1591. Revisor des landes
gewesen, man solte der relation anhoren, darin woltę er inen grosse
yerborgene schatz weisen.

II. Das scrutinium wegen der perfidien in Lieflflandt solte man ja
nicht vergessen.

III. Zur Parnow solte man einen port anrichten.

IV. Dass Marggraf Wilhelms privilegia móchten cassiret werden.

V. Dass man die giiter zu erbrecht auch in Lifflandt geben woltę.

VI. Man solte kein khorn aus Littawen gestatten, sondern kiinftig
dem lager nachfuor davon thun.

VII. I. Mt. solten vormueg ihres eydt vor allen dingen die pacta
conyenta volbringen.

VIII. Das landt solte man in Lifflandt auch messen.

Aus der Sandomirischen Woywodschaft hat der H. O s o-
linski Yorgeben:1) w Rp. Cigiss, błędnie; o Czyżu por. wyżej pod dniem 5 marca.

*) Tu agent myli się: Eliasz Pielgrzymowski był posłem z Oszmiany, a więc woje-
wództwa Wileńskiego; województwo Trockie zresztą wotowalo póiniej. Zob. niżej pod dniem
6go, Dzierżak w imieniu województwa Trockiego.

30*468

I. Ein jeder Konig wehre schuldig, vormug Kónigs Casimiri privi-
ległen sein schatz auf solche fali antzuwendeii; die itzige Kon. Mt abcr
liessen aus ihrem schatz oder kasten nichts khomen, und wurde von den
einkiinften ein priuat kisten draus gemacht, solte aber nicht sein.

II. Man solte I. Mt. der pacten erinnern, ais der 5 heuser, des zu-
gesagten schatzes, der abtzalung dereń im interregno gemachter schulden,
des nachlasses der alten Konigin, und entlich des Kstlandes nicht zu
vergessen.

III. Die Kóniglichen giiter, worauf alte schulden verschrieben, solten
lustriret werden.

IIII. Yorsetzte guter einzulósen, und alle die darauf zu lebtagen
ausgegebene verlehnungen tzu lassen.

V. Die einkttnften aus Liefflandt, Preussen, Estlandt und der Wal-
la chei solten mit datzu genohmmen werden. Dabey hat er den itzigen
Wallachische Woywoden sehr verachtet, und dass uns solcher gestaldt
mit der Wallachei nicht gedienet, angetzogen.

Die landtmaass, musterung, wibrancen etc. hat er verwilliget, aber
kheinen pobór.

Dabey ists heut vorblieben.

Den 6 Martii*).

Diesen gantzen tag hat I. Mt. geheimen rhat gehalten; worvon
aber tractiret, zur stundt nicht bewust.

Die welche in der proposition fortgefahren, und ist derer aus der
Sandomirischer Waywodschaft mit den gesterigen 5 capitel,
dies das sechste stiick gewesen, nemlichen:

6. Weillen viel kloster weit mehr einkiinften, ais monnich hetten,
drumb solten sie von dem iiberigen schulen anrichten, darin armer vom
adel kinder^) mochten erzogen werden.

7. Rechnung solte auch von den stadten gefordert werden.

8. Geistliche giiter wehren zu kheiner obrona, sondern zu erhal-
tung der kirchen und ceremonien gegeben, darumb kuntten sie auch
nirgendts anders hin gewendet werden, gerieten auch iibel.

9. Grosspolen solten den jiingst versagten pobór zu der gegenwehr
ausgeben.

10. Litauische retenta miisten mit darzu genohmen werden.

Zu ferner beratschlagung aber dieser sachen, solte man deputaten
verordnen.

*) Relacya znajdująca się na kartach 451 --466 obejmuje dnie 6—8 marca. Dzień 6
marca por. str. 100; 183.

■) Niema w rękopisie.4^9

Der H. Oczieski Starosta Olsztyński^):

1. Riete, man solte so lange, bis alles mit den Tiirkgen zum end
geschlossen wttrde, in armis sein.

2. Das kriegSYolck aber solte ihre station nicht irgents in der Cron,
sondern tlber den grantzen anderstwo haben.

3. Aerarium publicum auszurichten were hochnótig.

4. In gleichen der pobór.

5. Die Litauer weren schuldig zu helfen.

Herr Peter Góralski, auch ein Sandomirischer, hat sehr bewe-
glich und besser ais von inen allen keiner geredet, also, das mit i me
die meisten ihre thranen drueber vergossen:

1. Solte man sich schickhen in omnem belli eventum, nicht allein
zum gewinn oder ober, sondern auch zum verlust und niederlage, wie
mans in bayden falien machen woltt.

2. Die obrona mttsste gleich zugehen, und nicht einem mehr, ais
dem andern treffen.

3. Man solte nicht so viel auf den numerum, wie viel man der
kriegsieuth haben mochte, ais wol auf dem ausbundt oder delectum
militum sehen.

4. Die obrona miiste ihre authoritet, ansehen und wesen stets ha-
ben und behalten; dies waren also die fiirnemsten capita, wornach die
obrona zu richten; und hat aus denselben fundamenten fast aller der
yohrigen stimmen wiederlegt:

1. Das man den angrenzenden so viel gueter geben woltę, das sie
von disciplinaiii militarem erhaltea khonten, solches gehórete mehr
zur abung, ais schutzhandeL

2. Die allgemeine ausriistung wtirde nun einen grossen haufen und
allerley confusiones machen.

3. Der pobór hette mehr einen fluch, ais frieden in sich, ging aber
die armueth aus.

4. Das haubtgelt machte nur innerliche motus, derwegen weren das
kheine mittl; er riete aber treylich hierzu:

5. Die landtmaass solte man vor sich gehen lassen, damit es gleich
zugienge, etwa von 20 hueben einen reiter zu stełlen.

6. Aerarium publicum.

7. Lustratio, die schetzung der Koniglichen gUter.

8. Ein jede Waywodschaft solte ihre eigne leute haben und besolden.*) W Rp. po » Starosta* luka. Ocicski był starosta Olsztyńskim; najpierw byl Jan,
po nim Joachim. Jan podpisał transakcyc Będzińska, potem nic o nim niewiadomo, tyle
tylko, ie spuścił bratu Joachimowi starostwo.47Q

9. Den nachlass der verstorbenen Khonigin zu revidiren.

10. Die annaten einzufordern.

11. Ein jeder solte von allen beneficien des ersten jahres einkiinfte
darzu geben.

12. Die geistlichen wehren schuldig in solchen fahlen ihre einkunften
mit darzu streckhen.

13. Musterunge zu halten wehre notigk.

14. In gleichen die grantz zu besetzen.

15. Werę es moglich, so solte man mit allen nachparen freundtschaft
halten; und hat sehr becklaget die unvorsichtickheit, da die Kron
jetzo weder kraut noch lott oder andere munition hette, und dan-
noch man den statten ais Dantzigk und andern, die sich wol darzu
geschiecket, dasselbe muessgiinnet, ja gar abwehren will; darumb
dan instendigk sie samptlich vermahnet, sie wolten sich gegen die
statt anderst yerhalten, worin ime die andern beygefallen, und den-
selben zu volgen sich veranlasset.

Die Waywodtschaft von Trockhen:

Zum eingang hat der H. ChristofDzierzek sich entschuldiget,
das er ungerne die zooU dem Tiirkischen Kayser zugefueret, weil e»
damals unnótigk gewesen, und zu jetziger gefahrlichkeit grosse ursach
gebe.

1. Sonsten die obrona belangendt, darzu solte man caduca et feuda
gebrauchen.

2. tjber allen aber were die friedeshandlung mit dem Moscoviter
notigk.

3. Wan der newe zohll in Litauen noch eins so hoch, ais jetzo
erhegt wUrde, diirfte man kheines pobors.

4. Die confoederation richtig zu machen.

5. Lifflandt in gute ordnung zu bringen und die einkunften des
landes hiehero zu wenden.

6. 1. Mt. wehren auch schuldigk den pactis conventis genuegen zu
thun, in sonderheit wegen Esthlandts.

Der Syradische Landrichter*):

I. Kheinen pobór woltę er verwilligen wegen der grossen excessen
der mutwilligen Poborzen.

2 Die landtmaas bewilligt er.

3. In gleichen die musterung.

4. Die ąuartazusteyer were darzu niitzlich.

«) Stanisław KarŚDicki; oczywiście poprzedni tytulik: Waywodschaft Trockhen nie
odnosi się do niego.471

5- Pactis conyentis solte I. Mt. durchaus nachleben.

6. Mit dem Tiirckhen zu schliessen.

7. Deputaten solte man zu ferner beredung ordnen.
Soviel heute.

Den 7 Martii ').

Hat I. Mt. abermahl arcanum consilium den tag iiber continue ge-
h^lten.

Zuletzt sindt etlich partheyen von den Landtboten mit sonderlichen
gewerben aus zulass und consens ihrer collegen, die ihnen auch einen
beystandt, oder vielmehr corifaeos odef aufseher mitgegeben, hienauf-
khommen, da dan der Syndicus von Riga*) ais ein Landtbot
aus L i e f f 1 a n d t der Kon. Mt. und H. Senatoribus in nhamen desselben
łandes weitlefftig die beschwer und angarien latina oratione weinende
forgetragen.

So haben auch die Litauer wegen eines Wildischen B i s c k o fs,
der eingeborner Litauer were, mit bedraulicher protestation instendigk
angehalten.

Brodowski hat wegen der Polen das wiedersprochen, und das
es I. Mt, frey wehre auch einen Polen dahin zu ordnen, mit exempel
und vielen rationibus bewert.

Hulewicz ein Yoliner hat wegen turbirter Griechischen religion
I. Mt. und dem Senat hart und fast criminaliter zugesprochen, und ofFent-
lich angesagt, sie wolten von den abtrinigen Metropoliten, die sich ohne
ihr wissen und willen zum Pabst geschlagen, nichtes wiessen.

Item die postcuriales citationes, das man sie an den hof wegen
ihfer erbgueter citiret, haben sich wol leyden muessen.

Entlich hat er uber der kriegsleut gewalt geklaget, und das sie
ihnen beschwerlicher und gefahrlicher ais die Tatern weren, angezeigt.

Da haben sich etz liche von Polnischen und Reusischen Abge-
santen vernehmen iassen, solches zu reden were ime nicht be-
uolchen; er hat sich aber auf seinen beistandt und seine instruction
beruefen.

Wegen der Reisischen pfa f f e n thate der H. Litauer Gross-
cantzler'*) gar eine lange relation; darueber der H. Waywod von
Ki o w*) sehr stiitzigk geworden.

So soli ime auch der H, Peter Goraiski diess, da etlicher Evan-
gelischer beywohnen an vergangenem synodo zu Brescz, die darzu nicht

*) Por. wyicj str. 100; 153. *) Niewiadomo, kto nim bjl.
*) Lew Sapieha. *) Konstanty Ottrogski.47^

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:11

gehoret, auf eine yerdachte yerbiindnuss angezogen, hiemit belegt haben,
er solte I. Mt. gegen ire personen nicht verhertzt machen, dan obwol
sie mit den Catholischen in religionssachen nicht iibereinstimmen theten^
so werden sie dannoch in I. Mt. und der Cron diensten also trey und
aufrichtigk bewehret, das ihnen kheine macht khont angehenckt werden^
worbey sie auch beharren wolten.

Dem Hulewicz bat auch der H. Grosscantzler*) mit grossem
eyffer in den zigell gegrieffen und wegen der generalbeschul-
digung sich beschweret, entlich ime forgeworfen, das sein eigner sohn ')
unter des Naliwaiken haufen were gefunden werden, und diess were der
danck, das sein Yicegerens der Unterveltherr ime das leben geschenckt
hette.

Dieses hat er mit unwiesen von sich geschoben und eingewendet,
das solches ime der H. Grosscantzler vorzuwerfen nicht were befuegt^
dan er wollte kheinem iibelteter beystehen. noch vertreten, vielmehr
rhaten, das alle straffeligen, wer sie nur sein mogen, gebUrlich in acht
genohmen wiirden.

Auf diese anbringen und mutuas expostulationes nach gehaltener
deliberation, hat sie L Mt. mit einer andtwort, die drauf eruolgen soUt,
abgewiesen.

Den 8 Martii>).

Hat I. M. comitiales causas sollen richten, inmassen auch die re*
gester all angeklebet wahren; es ist aber dieser tag mit haimlichen
ratschlag zugebracht worden.

Fiir dieser session sindt ihrer zween zu Senatoribus promoviret
und beaydigt worden; wer der Poll gewest, und zu was wiirden er be-
furdert, nicht erfahren khonnen; der H. Zawissa ist in Litauen ein Way-
wodę zu Msczisslaw worden.

Zu dieser session, ais der H. Waywod von Kiow*) hienauf-
gerietten, ist erstlich zu den Landtboten eingetreten, und bey den-
selbigen bittlich angelangt umb ein intercession bey der Kon. Mt.
wegen des Nicophori des Patriarchen gesantens, damit ime nicht
der H. Marschalk, in wessen verhaftung Regni statutis zuwiedern all zu
tlberantworten I. Mt ime beuolchen urtheilen , besondern I. Kón. Mt.
selbst woUe ime tanąuam indigenae sichergleyt mittheilen, procuratoren**) Jan Zamojski.

>) O tym Alexandrze, synu Damiana i jego rabunkach per. Apxn]rŁ ioro-sanaAHoii
PocciB Część III. t. I. akt 32 i inne.

*) Por: wyiej str. 102. *) Konstanty Ostrogski.473

zu geben und offentlich in freąuenti senatu das gericht Ober ime hegen
und zu verantwortung khommen lassen.

Unangesehen aber, das sich irer wenig in setnem beysein dieser
Yorbitt wiederwertigk erzeigt, so ist doch nach seinem abscheiden lon-
gis altercationibus pro et contra der sachen halber der gantze
tag zugebracht worden, bis entlich sie der H. Peter Goraiski
mit diesem mittl vor einander gebracht: man solte I. Mt. antreten und
Yorbittlich dahin vermdgen, Sie wolten mit ime laut bcschriebenes rechtes
procediren, und da man etwan ein praeiudicium vermerckte, in kraft
einer protestation regressum ad Reg^i statuta bedungen; wormit unan-
gesehen das er allen ein genuegen gethan, so haben sie doch kheinen
hierzu deputiret, sondern sindt drueber aufgestanden und zu hause gangen.

Den 9 Martii')*

Diesen morgen, nachdem I. Mt. aus der kirchen khommen, sindt
4 Wallachische gesanten zur offentlichen audientz vor-
statet; derer einer wegen und in nhamen des Hospodars, der ander,
so ein Wladicka gewest, wegen der rhatte beydes standes und fttrnem-
lich wegen der geistlichen, die welche in specie haben I. Mt. dancksagen
lassen fiir so ein go ttfttrchti gen und christlichen Hospodcir; der dritte
wegen aller officianten; der vierdte wegen aller inwohner generaliter
I. Mt., ais ihren herren und woltheter, unterschiedlich und besonders der
gebuer nach durch einem tolmetschen per puncta salutiret, und nebenst
erzehlung der motiven (die da wahr sola gratitudo) warumb sie her je-
tziger zeit geschieckt, ihre unterthenickheit und obedientz mit glatten
wortcn angepresentieret. Welches in sonderheit des Hospodarz gesanter
amplificiret und sich erboten, so wie er schon vor diesem I. Mt. fttr den
bayden H. Obristen und andern H. Senatoren, so damals zu veldt ge-
west, seine trey durch aydtspflicht abgeleget, also wolle er denselben
allen nachkhommen, und auf beuelch I. Mt. wieder alle Derselben und
der Cron feinde, mit gelt und volckh, ungespartes leibs und bluts stets
zu willfahren, in anmerckhung der grossen wolthaten, die welche sowol
ime selbst durch sonderliche beforderung zu diesem ehrnstandt und wOr-
den, ais auch allen den seinigen wegen I. Mt. von den bayden H. Ob-
risten, da es mit inen fast aus wahr, durch annehmung ihrer unter Ihren
Khoniglichen schutz und deckell genedigist wiederfahren, und sie also
vom eusersten verterben retten lassen: davor dan auch in aller stande
nhamen ein jeder in sonderheit I. kon. Mt. hOchlich gedancket, und ne-

>) W Rp. k. 461—462; cala, relacya obejmuje tylko dzień 9 marca. Dzień 9 marca
por. wyżej str. 103; 155; 184.474

gest wiinschung von Gott dem Allmechtigen zu glOcklicher regierung
allen gedeylichen zustandt, ihre petita schriftlich Gberreichet,
unterthenigist anlangendt, I. KOn. Mt. wolten dieselbe, wie auch irer und
ihres landes vertrawlicher waiss angebotenen gehorsamb in genaden auf
und annehmen, sie auch, wie bishero geschehen, in ihren gnedigen schutz
und schirm umb Gott und christlicher liebe willen beuiriichen sein lassen;
dessen ehr sich trostet auch zu den H. Senatoren und ritterschaft, an
die er durch unterschiedliche bitten und erbieten nebenst gebttrlicher
begrttssung gebrauchet,

Petita Valachorum in scriptis S. R. Mti porrecta^).

Zakon nasz chrześcijański Greckiej wiary i wszytkie Boże cerkwie.
Metropolie, Episkopie i monasterze ze wszystkinni ceremoniami swymi
i świętami według ustaw św. Apostołów i podania prawych doczesnych
ojców na concilium przydanych, według starego simumiru, t. j. kalen-
darza ni w czym nieodmienno i nienaruszenie na wieki, jakoż i dotąd,
po sejmie aby nieporuszone były.

Hospodarstwo ziemie Mołdawski i wszystka ziemia Mołdawska ze
wszystkimi wchodami i granicami swemi, pokąd dzierżyli dotąd i od
wieku i póki dzierżą, z zamkami, miasty, wsiami, rzekami, przewozami,
mytami, polmi, lasami, górami, puszczami, jeziermi i z wszystkiem przy-
chodem nieporuszone ni w czym nigdy i na wieki nie były.

Hospodarz nasz Jeremi Mohiła Wojewoda, który jest z łaski Boży
i łaski J. K. Mci nam postanowiony być Hospodarem ziemie naszy, aby
był nieodmiennie do skończenia żywota swego, a po śmierci jego aby
był potomek jego in generatione et generationum saeculi. A gdyby nie
stawało potomstwa jego, kogoby rada i wszystka ziemia obrała, aby mu
dał Hospodarstwo JKMć, a drugiemu nikomu inszemu, ani Wołoskiego
języka człekowi ani inszego języka bądź ktoby był.

Duchowieństwa, Duchowne, Arcybiskupsta, Archimędrzyctwa i insze
urzędy duchowne nie mają być podawane ludziom inszego języka, tylko
ludziom Mołdawskiego języka, ludziom którzy będą godni takowego do-
stojeństwa, kogo obierze Hospodar ziemie Mołdawski i z stanem ducho-
wnym i świeckim Mołdawskim.

Także dostojeństwa świeckie: Bolierstwa *), Porkułabstwa *), Staro-
stwa, wójtostwa i inne urzędy jako przy dworze hospodarskim, tak i po
innych włościach nie mają być inaczy rozdawane.

*) Tu wstawiamy te ^Pctita«, które znajdaj§ się w Acta intcrnuntionim 1597 r. (Ar-
chiwum państw, w Gdańsku Abt. IX. Vol. 52) k. 130. Tytuł ten wypisany jest na końcu aktu.
') W Mołdawii wszyscy wyisi urzędnicy zwali się »Boerii«.
* Parcalab znaczy starosta.475

Privilegia, prawa, sądy ziemskie Mołdawskie, tak duchowne jako
i świeckie, pismem Ruskiem, językiem Woloskiem według biegu i ustawy
swojej starodawny, jako od wieku zdawna i po dziś, aby wydawane
i napisane były i ni w czym nie odmienione i nienaruszone. Także i na-
ród Polskiego jeżyka tym obyczajem ma się sądzić.

A jeśliby na Hospodarswo, na Hospodara i na ziemię Mołdawską
nieprzyjaciel oburzył się, któregoby Hospodarstwo. Hospodar i ziemia
Mołdawska odprzeć nie mogła, aby od Króla JMci, od Korony, jako mo-
gąc był ratowan wojskiem i pomocą koronną.

A gdyby Hospodarstwo i ziemia Mołdawska była uspokojona od
nieprzyjaciela i nie potrzebowałoby Hospodarstwo, Hospodar i ziemia
Mołdawska wojska i pomocy od Króla JMci i od pp. Hetmanów koron-
nych, szkody ludzie koronni czynić^) nie mają, mieć w ziemi Mołdawski
żądny żywności, tylko Mołdawskie wojsko leżą tam ma mieć*).

Schliesslich bat der principal im nhamen des Hospodarz und der
gantzen landtschaft zwe braune tiirckische pfartt , ein strick tiifckische
windtspiell und etliche stUck malvasier zu bezaygung der vorgesagten
unterthenickeit, wie brauchlich, angesagt und tibergeben, klagende iiber
den Nicophora, das er das landt deromassen verkiirtzet und in solche
schult und not gestecket, das ihr viel seinetwegen haben miissen weib
und kindt, haus und hof verlaufen.

Darauf sindt nun die H. Senatores zu I. Mt. getreten; und aber so
wie sie iiber den abschait nicht lange gerahtschlaget, also ist auch der-
selbe nicht sonderlich gewesen: dan was die capita ihres anbringens be-
langet, also generalia generaliter beandtwortet worden, auf die iiberrei-
chte petita aber woltę I. Kon. Mt. deliberiren und da die expediret,
ihnen wissen und mit allen fiirderlichsten abrichten lassen.

Den 10 Martii')*

Ais der H. Waywod von Kiow dem Nicophorum *) zuvolge I. Kon.
Mt, beuelch ohne gleitt nicht wollen furstellen, auch selbst ausgeblieben,

*) Nic ma w Rp. •) Tu koniec owych iPetitdwc.

^ Dzień 10 marca stanowi cały jedn% relacy% zawart§ w Rp. na karcie 463 — 4.
Dzień 10 marca por. w poprzednich dyaryuszach 104; 156; 184.

^) Tu w tern miejscu uwalmy za stosowne, dla ułatwienia czytelnikowi poszukiwań,
zwrócić uwagę na inne źródła tyczące się owego Nicefora Parasio. O s%dzie sejmowym znaj-
dujemy tendencyjną relacyą w spólczesnym utworze „HepecTopora 8'bjio norpeÓBAH", wy-
drukowanym w pnblikacyi: Aict&i sana^^oft Poccin t. IV. nr. 149; w tejie publikacyi pod
nr. 117 (str. 159) znajdujemy list z Warszawy pisany, zatytułowany: ,,CnpaBa oT^a Hhkh-
<<f>opa... KOTopafl cfl TO«iH^a Ha coftM'b BaJiuiojt^ BapmascKOirB bi* pony 1597. O pracach
naukowych Nicefora por.: Legrand. Bibliographie helleniąue... XV et XVI sieclc t. II str.476

ist I. Mt. nicht einss aus ihrem pokoy heruorkhommen , besondern ii>
dem Yorgcmach mit dem H. Raten niedergesessen und nicht
wiessendt worauf, also eine raume zeit gewartet.

In dem sind etwan lo personen von den Landtboten, die mehrer-
theils unser und Grichischer religion gewest, fiir I. Mt. getreten und
in nhamen irer aller durch dem H. S i e k I u c z k i ^) aus dem Crackaui-
schen I. Mt, g e b e t e n, sic wolten dem Nicophorum publice in freąuenti
senatu in beysein ihrer deputaten zur verandtwortung khommen lassen^
und nicht also, wie sie es verstanden , mit ihme verfahren , weiln dieser
beygemessener excess totum Regnum afficiret.

Nach gehaltener consultation hat sich I. Mt. durch dem H. Un-
tercantzler*) resolviret: das nachdem der Nicophor ais ein fremb-
dling von den reichsconstitutionibus und der riterschaft freyheiten aus-
geschlossen und immediate I. Mt. privato iuri unterworfen wehre, dar-
mit die Landtboten nichts zu thun hetten, alss thete I. Mt. dannoch auf
ihre gethane vorbiett zu dem H. Cronmarschalk sechs Henn verordnen,
welche sie auch stracks nennen lassen, und sindt darunter H. Willansche
Waywodt*) und Litauer Cantzler*) gewest: dieselbe soltten diese sachen
privatim fornemen und discutiren , khein decret aber hierin fehllen, son-
dern es an I. Mt. person ankhommen lassen. Ais aber I. Mt. yermerckt,
das den intercessoribus dieser abscheidt nicht mir war, hat ihnen diess
mitanhengen lassen: sie wolten sich hieriiber ferner mit den Rhaten be-
ratschlagen, und was derselben bedenckhen und schluss sein wirdt, ihnen
mit eheistem wiessen lassen.

Damit sindt sie auch ab getreten, und was sie erhalten, ihren
collegen referiret; aber darmit unser und Reisischer religion verwanten
sich nicht wollen contentiren, vielmehr mit acclamationibus sich vemeh-
men lassen, sie wolten es, so viel inen móglich, solte sie auch den hals
kosten, wehren, damit es nicht in ein sequellam angezogen und also ta-
cite unter solchem praetext und process die Hispanische inąuisition in-
troduciret wurde.

27, 209; o działalności politycznej w Mołdawii: Hurmuzaki Documente priyitore..., w tomach
III, XI i XII. W historyografii rosyjskiej pisano wiele o Niceforzc; tu wymieniamy prace
co ważniejsze; Ky^P^HŁCKiti T. Cy;^Ł6a eKaapxa HHKii(f)opa (KieBCKaa CrapEHa t. 37 str.

197 — 228 i t. 38 str. I — 19); KOH^OBBTB. łIllKH<|)Op'Ł BeJUSKlIk npOTaCIIHre.nJ['B KOHCTanTH-

HonoJi. npccTOJia. (CrpaHHHfCB 1860. t. IV. str. 197 — 228); w końcu wiele miejsca poświę-
cają mu w swoich pracach: MajiHmeBCKiii Me^ieri^ IlnracŁ tom I i ^7kobhh'L CeiiMOBaa
óopBÓa Bana;;HO-pyccKaro ABopflHCTBa Ch ynieft.

1) Nazwisko to zdaje się fałszywie podane. Między posłami krakowskimi nie znajdu*
jemy Siekluckicgo (por. Laudum sejmiku proszowickiego, wyiej str. 375), tam znajdujemy
natomiast Marcina Silwickicgo. ") fan Tarnowski. ') Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.

*) Lew Sapieha.477

Wie sie nun diese sachen deromassen eifern und auffenutzen ist
der Ksiądz Kołaczkowski ein hiriger Canonicus in ir mittel khom-
men und in I. Mt. nhamen vermeldet, das Sie zwar bey ihren vori-
gen abschaidt beharren theien, doch mit dieser melioration, das Sie das
ijecretum in praesentia senatorum und ordinum publice feriren wolten.
Hiemit haben sie sich stillen lassen, und zu den votis von der schutz-
wehr geschrietten.

Diesen gantzen tag haben Irer Mt., des H. Grosscantzlers und H.
Cronmarschalks heyduckhen zu schloss yleissig aufgewartet, die auch auf
beuelch I. Mt. und verordnung des H. Marschalks allerdings fertig wah-
ren, das sie nur zu den rhoren, die sie hin und her im schloss verbor-
gen gehabt, greifen solten; ob nun diess der Nicophorus, welchen der
H. Waywod von Kio w, ais seinem pri ester und des Patriarchen Gesan-
ten, da er gleich von I. Mt. dreymahl seinetwegen soli beschieket sein
worden, ohne salvo conductu nicht wollen forstellen, oder aber der
Krackauischen prognosticanten warnung, die auf dem nemlichen tag vor
ctlich wochen I. Mt. gute acht auf sich zu geben zugeschrieben, verur-
sachet, ich Stelle es an sein ort. I. Mt. zwar haben dieselbe warnung
hiemit bescheinet, indem sie den tag nicht anderst ais zu der messę
heruorkhommen und ihre beytrabanten guardi mit einer gesterckt. Das
hat mir aber ein Rottmeister vertrawet, wie auch etliche gemeine hay-
ducken unter sich selbst geredet, das sie dem Nicophorum, der bey inen
{fielleicht durch der pfaffen anstiefftung) also angegeben, ais das er alle
haimlickheit aus der Cron soltte den Tiirckhea zugeschrieben haben, mit
gewalt holen wolten. So hab ich auch gute nachrichtung, das der H.
Waywod von Kiow mit allen seinem volk (in die 5000 starek) in vol-
ler beraidtschaft drauf gewartet, inmassen es an etlichen seinem Kosa-
ckhen gesehen worden, die welche zuwieder des H. Marschalcks edicten
und ihrem brauch in der statt mit ihren langen rhoren und pflitzbogen
auf und abgeritten.

In dem aufwarten ist mir von einem guten man gesagt worden,
das die Yalachen, ais sie beym H. Marschalk den 6 dits gewesen, sol-
len suborniret und instruiret sein, auf den Nicophorum zu klagen; wel-
ches er mit dieser ration bekreftiget, das nachdem die Yalachen dem
Patriarcha gehorsamen und dieser Nicophorus sein Legat ist, da er schon
derjenige wehre, wie er hier tiberall aussgesprengt , wiirden sie es doch
schwerlich thun, indem es bey meniglich ihren Patriarcken zu verkleine-
ru ng geraichen mochtt: so wie es fast bey ihrer audientz zu merckhen
wahr, den diese klag wieder ime gieng etwas mit stammlen ab und er
wardt auch nicht stracks genennet, sondern hernaher, ais schon ein weill47B

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:11

die H. Senatores, so aufgestanden wahren, vor I. Mt. gestanden, so sindt
auch die worter kheiner sonderlichen vehementiae gewesen, sondem ge-
limplich.

Den 11 Martii').

Auf das gesterige so oft von I. Mt. an den H. Waywoden von
Kiow *) gethanes iiberschieckhen und ermahnimg, ist entlich diesen mor-
gen der Nicophorus zu schloss gebracht; und ais er ein weill
oben gewesen, seint die H. Deputaten, ais: der H. Crackauische ^)^
Willensche*), Sandomirische *^), Podolische^ und Bratzlawische ''j Way-
wode, Lembergsche Castellan®), bayde, der Cron^ und Litauer Can-
tzler 10) und Litauer Untercantzler ^^) von I. Mt. in die tafelstueben he-
rauskhommen und nach gehaltener beredung dem Nicophorum fiir
sich fordern lassen.

Damals hat der Reichsinstigator mit beystandt Litauischens und
H. Sczerbicz wieder ime nichts proponiret, noch proponiren woUen in
abwesen des Janik , welchen der H. Way wod von Kiow gleichfahligk
ais dem gegenwertigen fiirzustellen schuldig. Drauf hat der Pr ze lub-
sk i eingewandt, das man sólches dem H. Waywoden seine H. princi-
palen nicht khóntte anmutig sein , indem der Janik nicht sein diener
wehre, auch bey ime nicht arrestiret und hette seinetwegen kheinen ter-
minum. Ais abef der Instigator des H. Waywoden miindtliche und
schrieftliche I. Mt. bierauf gethane zusage appelliret und es der Przelub-
ski auf des H. Waywoden von Kiow wort verneinet, haben es die H.
deputaten nach ersuechtem rhat unter sich selbst an I. Mt. genohmen.

Hieruber ist der H. Kio wische Waywod gar trawrig und verblast
herauskhommen, dem der Willensche Waywod bis an die ratstueben thier
das geleit gegeben, vermhanende ime filleicht, das er demselben Janik
solte heruorgeben, den er dan, gleich ime ausgehen, gesagt: er woltę
sehen, das er ime beckheme und solte er ime selbst nachziehen.

*) Dnie ii — 19 marca są objęte trzema relacyami, znajdującymi się w Rp. na kar*
tach 465 — 478; są jednak fałszywie ulo/.one i oprawione. I tak:

k. 465 — 70 obejmuje »Sequentia actus Nicophoriani«, t. j. ciąg dalszy śledztwa dnia
12 marca, a dalej dni: 13-go i 14- go marca,

k. 471 — 4 obejmuje dzień I I-go marca i połowę 12-go,

k. 475—8 obejmuje dni: 15, 17 — 19 marca.

Naleiy zatem w Rp. wprowadzić następujący porządek: k. 471 — 4; 465 — 70; 475 —
78; w tym też porządku drukujemy. Wstawki z innych relacyj pochodzące wszędzie, za ka-
żdym razem osobno w uwadze odznaczamy. Dzień ii marca por. wyiej str. 104.

2) Konstanty Ostrogski. ») Mikołaj Firlej. *) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.

*) Jerzy Mniszech. *) Jan Sienieński. ') Janusz Zbaraski. ^) Stanisław Żółkiewski.

^ Jan Zamoyski. *•) Lew Sapieha, i^) Gabryel Woyna.479

Fast auf seinen fusstapfen ist ime I. Mt. in die ratstuebea geuolgt,.
und in freąuenti senatu vorgenomen diese nemliche sachen mit dem Ni-
cophoro, wieder welchem der Instigator auch damals nichts propo-
niren wollen, bis das der Janik gestelit wiirde, von dem sich diese action
wieder dem Nicophorum spinet und ihren fundament nimbt; dan bey
denselben sindt die gantze Cron angehende schreyben gefunden worden,.
mit solcher gelegenheit: Das vergangenes jahr den 29 Julii hat der H.
Waywod von Kiow diesem Janik eine oflfene pasport, sambt zwen boia-
ren und einem czigayner geben, etlich pfard in der Wallachey einzu-
kaufen halber. Ais sie nun khen Scharigrod des H. Grosscantzler erb-
stattl khommen, daselbst sich bey dem H. Chrząstowski desselben orts
Haubtman angesagt und was setn gewerb und gescheft weren, vermel-
det; welcher ais er gesehen des H. Waywoden pasport und das er ime
darin seinem diener nennet, hat ime getrawet, zu gast geladen und wol
tractiret. Da er dan mit seiner geselschaft in trunckhenem mut aufstos-
sig worden, darauf dan die boiaren ime die compani aufgesagt und sich.
horen lassen: der teufel weiss, wohin du uns fueren werdest, diese wortt
hat der Chrząstowski aufgefast, und weilen ime auch seine reise ver-
dacht gewesen, indem er auf die Sorok, da sein weg gefallen, nicht zu
ziehen wollen, ist des volgendcs lages in sein losament gangen und ge-
fragt, ob er nicht etwa privatschreyben neben diesen passbrief an je-
manden hett: welches er nicht allein gelaucknet, sondern auch mit schwe-
ren betheyret, gleichst den boiaren, die von keinen besondern schreyben
und anschlag nichts wiessen wollen. Wan aber in den wechselre^en der
Chrząstowski diesem unbestendigk und wanckelmiitig befunden, aus su-
spicion hat ime in beysein des Vogts aldar und zween vom adel besue-
chen lassen; bey dem er 100 ducaten in einem kaftan vernehet gefun-
den und besonders 5 ducaten, drauf er ime gefragt, ob er nicht mehr
zu haben beckhennet und die passport auf pfardtkaufen gelautet, fragt
ime weiter, woruor er dan die pfardt kaufen woUt? Hierin hat er sich
auf einem kaufman, der ime hiezu gelt geben soltt, beruefen; ais er aber
ferner umb den nhamen desselben gefragt. welchen er nicht wusste, auch
khein kredentz an ime hette, ist der Chrząstowski notwendigk verursa-
chet, sein falleiss zu eroffnen, welches er im beysein der vohrigen per-
sonen, die alhier zur steli sein, gethan und darin ein packett schreibea
mit fremder oberschrift und TUrkischen sigel gefunden. Drauf hat er sie
fangen lassen und die schreiben an der Hospodar eilendts geschicket.
welcher mit erbrochen nicht lange geseumet, besonder ime stracks zu-
rttck geschrieben und angesaget, er solte dem brieftrager alls einen ve-
rettr wanhalten; das dan ime wiederfahren, ehr ist aber aus der gefengniss^
in ein eisen heimlich wegkommen.48o

Zu betzeugnung dessen bat der Instigator erstlich die pasport ab-
gelesen, damach des Janik beantwortung auf des Chrząstowski fragstiick,
zum dritten 4 schreiben, die bey demselben Janik gefunden. Derer eines
hat an desselben, so die schreyben geschieckt, bruder und schwester gc-
lautet, mit dieser bitt, sie wolten diese schreyben recht bestellen und
einem vertrawten mannę lesen lassen; das ander an den Adrianopolita-
nischen Metropolit , darin er ime klaget, das er unter Luttersche (!) leute
kommen, die welche die Reussen zu der Polnischer religion zwingen
wollen, und die Polnischen hunde so bose leute sindt, dass sie sich seibst
miteinander schlagen, dariiber newlicher zeit beydes teihles in die 20.000
man geblieben: er thete viel gliick wiinschen den Tiirkeschen Kayser,
der bey solcher gelegenheit mit seinem grossen vortheil an die Polln
kommen mochtt; das 3. an einen pop Simeon; das 4 an einen Joan Pop:
in welchen 2 er die vorige klage mit eine metaphora von wolfen und
schafen brauchet, die Polen vor hunde scheltet und vermelt, das er sich
in die Moscaw zu begeben in willenss. Zum beschluss des dritten schrey-
bens ist eine solche clausel angehangen: diess alles schreyb ich dir mit
vorwiessen des Dascalus (das ist Nicophori), derselbe lest euch gruessen.
Aus diesen worten will nun der Instigator dem Nicophoro an die bortten.

Nach verlesung der 4 schreiben ist die vorige controversia de
statuitione Janik von den parthen repetiret und wiederholet, wo-
rtiber dan die partt abtreten mUssen und die H. Senatores haben
gevotiret, ob der H. Waywod schuldig wehre dem Janik zu statuiren:
und ist von allen, auserhalb des Posnischen *) und Wildischen *) Way wo-
den, erkennet worden. das der H. Waywod von Kiow sey schuldig sei-
ner bekandtnuss und zusag, die ehr publice am vergangenem freytag ge-
than"), nachzukommen , hoffende benebenst, das er sich dessen nicht
wiirde weigern aus angeborner Hebe gegen das gemeine vaterlandt.

Hierein sindt aber etliche zwischtigen gewesen, ob ehr solte pri-
vatim reąuiriren, oder per decretum darzu gezwungen werden; unter an-
dern hat der Herr Ertzbischof von Gnesen^) das singulare gehabt,
das ehr dem Konig abgerahten, ehr solte kełnen zu seiner religion zwin-
gen, in sonderheit die Reussen, fur welchen er sehrer, ais sonst fiir keiner
ander suten, der Cron ungeliick und verterben wegen ihrer macht sich
befahret.

Der H. Cronmarschalck^) hat scharf wieder den H. Waywo-
den gevotiret, der H. Grosscantzeler aber viel scherfer, und ohne
das ehr gerahten, man solte in casu non statuitionis von den 3, so bey

') Hieronim Gostomski. •) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł. •) Por. wyiej na str. 472.
*) W Rp. błędnie: Gersen. *) Mikołaj Zebrzydowski.4&I

eroffnung des falleis gewest, die zeugnis abnehmen und wieder diesen
einen proces ais einen frembdlingk instituiren; fiirnemlich das getrieben,
das jeder perduellem sponte schuldig sey zu erfolgen, und geschlossen,
das derselben forderer reddant se reos criminis; doch ehr woltę das auf
den H. Waywoden nicht gedeutet haben.

Dieśen votis hat I. Mt beygepflichtet und tlberlaut das urteihl
g e f a 1 1 e t, der H. Way wodt von Kiow solte schuldigk sein, morgen auf
glock 8 den Janik zu statuiren, welches hernach durch den H Starosten
vom Premsell Cronreferendarius ^) publiciret. Und ais I. Mt. aufge-
standen, ist der Nicophor in I. Mt. tafelstuben gefiiret und mit 30 Hun-
gern (derer Hauptman alberayt sich zu der giildener ketten, die ehr am
halse und ein kreutz gehabt, zutappisch gemacht) umbringet worden,
bis das ime hernach der H. Waywodt aus der WoUin *) ausgebUrget de
iudicio sisti.

Ais die sachen fiir war» haben die H. Landtboten durch dem
H. Stabrowskil. Mt. umb ein trostliche resolution auf ihrer vorige
petita instendick angehalten und angesagt, das sie ihre voten au/^) die
schutzwehr all absolviret hetten, sie kontten aber zu denselben schlus
ntcht^) kommen, bis das vor I. Mt. der respons auf dieselbe gefallen wehr;
dieselbten hat I. Mt. durch den H. Untercantzler *) mit guten erbietten,
sobaldt sie von der sachen , welche sie auf ihre yorbiett forgenohmen,
einig werden, abgewiesen.

Den 12 Martii^

ZuYolge I. Mt. gesterigen decret ist der Nicophorus sampt
begerten Jani fUrgestellet worden, dardurch der H. Waywod von
Kiow*), der kurtz vor der session von Warschau, nachdem sich gestern
mit I. Mt. mit weinenden augen gesegnet, abzogen, auf anhalten des
Przelebski vom arrest und vadio absolviret worden.

Worauf dan der Instigator wieder Nicophorum eine sol-
che klag vorgetragen: das ehr wieder alle recht und billigkeit zu-
wieder seinem eignen gewiessen sich von Synan Bassa zum gesandten
an I. G. den H. Grosscantzler aufgeworfen, nicht das ehr ihme wegen
des friedes mit dem Tiircken wegen der Wallachey tractiren woltę, be-
sonderen dass ehr I. Mt. lagers sampt den Tiircken, die ehr mit sich
gehabt, ausspehen und den H. Grosscantzeler, wie auch den Hospodar
in der Wallachey vergeben móchtt, also I. Mt. volck verrahten up.d die
Wallachei dem Tiircken zu hochster gefahr der gantzen Christenheit und

') Jan Tomasz Drohojowski. ^j Aleksander Ostrowski. ') Niema w Rp.
*) Jan Tarnowski. *) Por. wyżej str. 107. *) Konstanty Ostrogski.
D)'nr)ni&g sejmu warf;z. r. 1597. 3 '482

in sonderheit dieser Cron eissersten veiterben uberantworten hette kón-
nen; worin er des H. Grosscantzelers und Feldthaubtmans wiessenschaft,
die sie auch hernach abgelegt, appelliret, und muss unbenanten Walla-
chen attestation ablesen des lautes:

Das da ich wegen meines H, Hospodars in der Wallachey bey
dem Synan Basza gewesen, kaum dass er sein gewerb abgeleget hette,
sey von dem Synan Basza vleissig wegen des Nicophori und seines lansj^-
werigen ausbleibens halben, das ime mit grossen vervvundern forkeme,
gefraget und beuolichen seinen H. ermelden, er solte den Nicophorum,
so lieb in des grossmechtigen Keiser genad were, mit alierersten in zu
schicken. Diess empsiges bey ime ais verdachtes anhalten hat ime beweret,
bey seinen guten freunden derentwegen sich zu erkundigen, warumb das
geschehen; dieselben viel bóses zu Constantinopel angerichtet haben ime
nicht genugsam erzehlen kónnen, wie ehr ein boser mensch were und
hette manchen erlichen man umbs leben und hochste armut gebracht, in-
dem er affectando Patriarchatum, darzu er nicht wirdigk, demTiirckischen
Kayser grosseren zins und schatzung jahrlichen zu geben angetragen,
dessen erbiettens und folgę hernach der Turksche Kayser hat dasselbe
von den fesidirenden Patriarchen mit gewaldt begeret, und weil es in
der armen leute vermegen nicht war, grosse tiranney geiibet, dariiber
mancher aufgeschlagen und sein weib und kindt im stich lassen miis-
sen; darumb beschliessUch ime gewarnet, sie sollen sehen, damit sie ime
bekommen und etwan verteuschen, damit er seinen vorgenommenen an-
schlag, der zu ihren verterben gereichet, nicht kóntte vollenbringen : in-
massen er auch gefencklich auf Choczin gefangen worden, von dannen
ehr hernach durch conniventz der wechter, unbewust wohem, entkhom-
men. Gleichmessig soli auch eben denselben Walacho zu Constantinopel,
ais er wegen seines Pierrn an der Keyserportt gewest, ergangen sein,
den ihne die Sułtana Tiirkisch Kayserin zu sich getbrdert, gefraget wo
der Nicophor bliebe und beuolichen auszurichten, dass sein Herr bey
Kaysers genad ime mit den alleersten alher verschaffen; nachgedacht
und sich erkundigen bey seinen guten freunden, wodurch der Nicopho-
rus bey der Keyserin in solche genadt kommen wehr, die ime mit weit-
lefTtigen umbstenden berichtet, das in anmerckung dessen, das er nicht
kontte zum Patriarchat kommen, dem Aron zu dienen angefangen, und
damit er ihme die herschaft der Wallachey zuwegen bringen mochte,
bey kautleuten grosse sum men auf klenodien und barem gelde aufgetri-
ben und der Kayserin, wie auch sonsten den Bassen hin und her weg-
geschencket, wormit ehr zwar die herschaft dem Aron zuwegen gebracht,
aber mit seinem und des gantzen landes nachtheil; danda er looo fl.
oder so viel wehrt genommeii,hat in die charta bianca 3 oder 4 tausent483 _

einschreiben lassen, damit er durch die grosscn schulden des Ttircken
leibeygen landt machen mocht. Ais nun der Aron in posses gewesen,
sindt die kaufleutt auf die ernennente zeit der zalung hinkhommen und
dem Hospodar gemahnet, welcher in anmerckung der grossen summa,
auf die er nie gewilligt und ohne das ihme und dem ganzen lande un-
miiglich zu zahlen were, hat sie ungezahlet zu hause geschiecket und an
den Ibrahim Bassa gelangt, er woltę ihm den Nichophorum gefangen zu-
schiecken, welches er auch leuchtlich erlanget; aber die Kayserin, ais sie
von seinem wegftłhren verstendigt, hat ihm von Adrianopel nach Con-
stantinopel zurtickholen lassen. Dariiber haben sich die creditores aber-
mahl in die Walachey verfugt und ein theil mit dem Aron also accor-
diren und vor loo fl. 20 fl. mit grossen ihren schaden nehmen mtissen,
den meistentheil hat er die schuldtbriefe zerriessen und mit ledigen hen-
den zu hause ziehen lassen, wordurch ihr viel in das euserste elendt
geraten.

Mittlerweil ^) hat sich der Nicophorus zum H. Way woden von Kiow
in die WoUin begeben, von welchem ais der jetzige Hospodar aldort er-
fahren wegen seiner practicen, die er im landt geiibet, hat ime durch
einen Sokolski von dem H. Waywoden von Kiow begehret, der ime
nicht allein versagt5 sondern vielmehr entschuldiget und Uber die massen
vom gottseeligem leben und wandelkunst und geschiecklickeit gerhiimet.
Wan aber den Hospodar anderst bewusst, alss hat er abermhall einem
von seinen hofleuten Łukowski an dem H. Waywoden abgefertigt mit
solcher instruction, in welcher ef I. Gn. gewarnet, sie wolle von der ge-
schópfter meinunge abstehen und dem falschen mahn sich nicht lassen
verfueren, welcher mit unwarheit umbgehet, den da er grosse streiche
vorgiebt, das er sey Rector zu Padwa gewesen, dem wehre viel anderst:
war ist es zwar, das er da gewest, aber die schwartze kunst profitiret.
So wehre er auch zu dem standt nicht beruefifen, sondern hat sich mit
gewalt darzu gedrungen und gelt einkaufift, damit er dem Patriarcha oder
schupffen, oder ja succediren mochtt; worzu auf das er desto eher khom-
men khontt, hat sich zum Synan Basza begeben und dasselbe bey ime
practiciret, mit solchem veranlassen, da er ime zum Patriarcha befordern
thete, habe von ime zu gewartten:

I. Das er dem Hospodar in der Wallachey zu des Kayser obedientz
und gantzlicher unterthenickeit bringen will, inmassen es von ime vor
diesem durch Aronische grosse schulden, so sich in 15 milion erstrecket,
gespannet war.

*) Ten dalszy ciąg dnia 12-go marca zatytułowany w RP: Seąuentia actus Nico-
phoriani.

31*4*4

II. Das er hirauf oder seinem aygnen sohn, oder in mangel dessen
leyblichen brueder, oder ja dem allernegsten blutsfreundt dem Kayser nach
der Pfortten schiecke.

III. Das er einen krieg wieder dem Siebenbiirger fuchre.

Zum beschluss dieser instruction hat ime der Walachische Hospo-
dar fiir einen sodomiter und mórder eines jungen knabens gescholten.
und des dings mehr da war: worin sich der Instigator auf des Walla-
chischen Gesanten testimonium referiret und fiir das dritte document an-
gezogen, argumendanto, das diess alles war sein muess, weil dic Walla-
chen und Griechen einer religion wehren, und wan dem anderst were,
sie wdrden lang nicht diess scandalum von ihren pristern unter die leute
sprengen. Solches aber thut zeugen auch ein guter mahn, der alhier jetzo
verhanden und diesen Nicophorum von i6 jahren hero kennet; item ein
ander hiriger einwohner, der zweymahl in der Turckay mit I. Mt. Ge
santen gewesen : derer bekantnuss in schrieflFten verfasset, abgelesen war
und angebracht; wan es der sachen notturft erfordern wiirde, sie weren
verbietig mit ihrem ayde solches zu erhalten.

Entlich ist er auf die 4 brieff khommen, aus welchen er 1 5 artickel
criminis contra Rempublicam ausgezogen und poenas sanguinis wieder ime
instendigk begehret, doch das forher der Jani examiniret wUrde, von wem
er diese schreyben gehabt und auf wessen beuelch er liieneinziehen wollen:
das er sie gehabt, ist nuhmer also erwiesen, das er sich dessen nicht
khan entbrechen, yielmehr auch peinlich zur bekantnuss muss gezwun-
gen werden.

Hierauf hat Nicophorus italianisch einen langen sermon
an I. Mt. und H. Senatores g et han, und nach gethaner dancksagung
fiir die grosse woltat, indem er offentlich zu verantwortung und vindici-
ren seiner unschult gestattet worden, kurtz und rundt gesagt, es were
dem nicht also, und diese obiectiones wehren ayttl calumnien, die ime
zum despect aus muessgunst von seinen feinden (unter denen er dem Je-
remia fUr dem fiirnemstem genennet) errichtet worden. Er hoffte aber zu
Gott, er wirdt sie entlich zu schanden werden lassen, dan er sich je und
allweg in den geistlicheii standt, den er 35 jahre gefueret, deromassen
gehalten, das er jetzo der negste von den Patriarchen wehre und in ab-
wesen seiner dasselbe hohe ambt mit meniglichen wolgefallen vier jahr
yerwaltet, das ime meniglich zu Constantinopll zeugen miisst. Ehe und
dan er auch dahin khommen, er wehre 7 jahr evangelii prediger zu Ve-
nedig gewesen, da er viel Polnischer Herrn in der Griechischen sprach
unterrichtet; dieweil er aber zu Constantinopll gewesen, sich allezeit zu den
Christlichen und sonderlich zu dieser Cron Gesanten gehalten, inen stets,
worin er nur immermehr khónnen, mit guten rhatt beygewohnet, alsodas ime kheine schult kontte beygemessen werden. Uber das, so were
er nicht proprio motu, sondein aus rat des Patriarchen in die Cron khom-
incn. zu dem ende, das er die verwustung und inuessbrauche der kirchen
Gottes restauriren und zurechtbringen thete, inmassen ers mit allen vleiss
getrieben.

Betreffende Aronis sachen, er hette hierin vollnkhommene beuelch
zu thun und zu lassen gehabt; er muste zwar selbst beckhennen, das
etwas draufgangen, ime were aber nichls /.ukhommen, und hette er des
geltts gesparet, er we''e nicht Hospodar worden seiner bey meniglich
bewusten ungeschiecklickeit halber. In gleichen hette er sich der lega-
tion an den Sinan Basza in nhamen der Wallachen nicht fiir sich selbst
unterstanden, sondern auf bitt des Hospodars, worin er sich auf genUg-
same beweise referiret; weil er dan von Sinan Basza tróstlich beschaidt
beckhommen, und ime auflferlegt zum H. Grosscantzler einzukeren und
wegen der Wallachey mit ime zu handeln. was hat ime anderst gebue-
ren wollen, ais denselben nnchzukhommen? Da er nun hierin mit dem
allergeringsten die Cron zu gefahren gedacht, er wehre wert, das er ex-
ąuisitissimis supplicis gestraft und zu kleinen stUckhen sollte gehacket
werden: Gott wirdt aber seine unschult an den tag brengen; und damit
er dieselbe gegen jederman bezeugen móchtt, weilln er nicht verstanden,
was wieder ime proponiret und wessen alles er beschuldet, instandigk
gebeten, I. Mt. wolle ime ełnen tolmetsch zueygnen und die ancklag
schrieftlich mittheilen lassen. auf das er sich auf alle capiti desto besser
resolviren móchtt.

Diess beneficium iuris hat auch der Przelibski pro parte Ni-
cophori kiirtzlich geurgiret und unangesehen, das er diesem nicht
zum patrono zugegeben, circumsepta reputatione sua, dem H. Waywo
den von Kiow zum besten berichtet, welchermassen der Jani, so des Ho-
spodars naher blutverwanter, wegen des Rozwans mutwillen mit weyb
und khindt zu I. Gn. khommen, da er auch bisshero gewohnet, wie
auch, das der Jani zu gewiesser zeit dem H. Waywoden angetragen, er
wuste bey einem Wallachen seinem guten freundt ein gut ross umb schle-
chtes gelt zu bckhommen: wo nun I. G. darmit gedint wehre, er woltę
hin ziehen. Diess habe nun 1. G. zu danck angenhomen und ime drauf
lOO ducaten abgezehlet und zween boiaren ncbenst einem czigainer zu-
gegeben. Unterwegen ein nieil wegs von Ostrów habe ime einer abge-
holet und die schreyben zu bestellen gebeten: drueber sey er zu Scha-
ligrod gefangen und ime all das seinige genohmen worden. Indem er sich
mit dem Starosten aldar nicht bereden khonnen, welches ime noch jetzo
auf des H. Instigatoris ancklag nachtheilig, darumb ime dan ein toll-486

mctsch zuerckhennet und dilatio ad respondendum auf sein untertheni-
i^cs suppliciren billich wiederfahren miisst.

Hiergegen hat der Instigator repliciret, er hette diess all
verseumet, indem er sich alberaidt eingelassen und nicht stracks im an-
fang dasselbe begehret: bei welcher replica, nachdem er eingewendet,
das seine blósse worter kiintten nicht haften wieder die authentica do-
cumenta, so er beygebracht, exacerbando animos wieder den Nicopho-
rum diess mitangehangcn, er hette darumb die geistlichen kleyder ange-
zogen, damit er desto besser ohne verdacht alhier im landt umbschlei-
chen und ausspehen khuntt; wieder dem Jani aber mit praesumptionibus
conviciret und propter yariationem auf peinliches examen gedrungen.

Hierzu haben sich die bayden Yeltherrn*) zuuolge des Insti-
gatoris voriger compellation gemeltt, und aber fiirnemlich der H. Gross-
cantzler nach weitlefftigen discurs von des Nicophori legation hat sich
liber 2 puncta derselben mit grossem eyfer beschweret:

I. Das der Nicophorus ime dahin vermogen wollen, er soltte dem
Hospodar dahin halten, das er des Tiirckischen Kaysers vasallus wiirde
und wieder dem aus Siebenbiirgen zu veldt riicke.

II. Das er auch selbst mit seinen habenden volck ime hierinnen
gehorsame. So hat er nicht mit ruigem ernste diess ime zum ergsten
ausgelegt, das er sich unbegrttsset und ohne jenige pasportt herain
begeben.

Demnach haben noch die partten weiter controvertiren wollen. aber
est ist inen nicht verstatet, sondern vom H. Marschalk*) proponi-
ret, ob diess begertes beneficium juris den bayden khan zugute khom-
men, oder nicht. Es ist aber von den H. Senatoribus, nachdem
sie dies und jenes aus der proposition und eines jeden becklagten ge-
genrede pro et contra reassumiret und solviret hetten (welches der Cra-
ckauische Herr') sonderlich gethan), derselben affectation ge bil-
li get, jedoch man solte sie mitlerweill in seąuestrum legen und da es
die notturft erforderte, zu mehrer nachrichtung den Jani peinlich angrei-
fen lassen.

Unter allen votis hat der H. Waywod von Krackau*) das sin-
gulare gehabt, indem er geraten, man solte hinfort nicht in publico, son-
dern in der gehaimb die sachen vernhemen, damit wir bey dem Turcken
nicht mochten mehr anschneiden, wan ers erfahren wiirde, das wir seyne
getreyen veruolgen.

Dem der H. Grosscantzler beyfallende, zuwiedern der Landt-

*) Jan Zamoyski i Stanisław Żółkiewski. *) Mikołaj Zabrzydowski.
*) Janusz Ostrogski. *) Mikołaj Firlej.487

boten intercession und 1. Mt. zusage, a simili der statt Dantzigk aiiru.
nientando a maiori ad minus, das die sachen von gewiessen deputatis
móchte gelangen, gedrungen; item dieser hat aus seinen worten levita-
tem ingenii, indem er I. Mt. nicht verschonet. jehmer levitatem religionis,
weil er die Reisische pfaffcn vor ungeleitte geachtt und sich denen allen
Yorgetzogen, captiret und angetzogen.

Zu allefletzt hat der Starosta Przemiski^) dem Nicophoro
etwas dauon eingeschenkt, was er von ime zu Constantinopll, ais er da
wegen des Kónigs Stephani gewest, gemerckt und gehoret.

Diese stimmen hat I. Mt. selbst hiemit beschlossen, der
Jani solte stracks publice alhier examiniret, und dem Nicophor ein tol-
metsch und copia propositionis mitgetheilet werden. Ist demnach Jani^]
gefragt, wer ime die schreyben gegeben und auf wessen beuelch er die-
selbigen empfangen, aber was er geantwort, niemandt hat seine Serbi-
sche sprachen verstchen khOnnen; mit grosser not hat der Litauer Un-
tercanzler ^) das vorhige mutilatum responsum aus seinen reden aussklau-
ben khónnen. Worueber dan I. Mt. aufgestanden und die bayden
sindt in ein solch seąuester genohmen worden, das jetzo der Nicophorus
in der S. alten Khónigin schloss in einer stueben unter der treppen von
20 hayduckhen verwachtet wirdt. zu dem kheiner gestatet wirdt, und der
Jani mit dem Naliwaiko gefangen sietzet.

Diesen tag haben die Landtboten dieser action zu gefallen gefeyret.

Den 13 Martii.

Weil *) die Landtboten ihre vota wegen der defension absolviret
und ihrem vorigen ver\villigen nach nichts wollen hierin schliessen. es
sey dann I. Mt. sich auf die begerte postulata erklere, also hat I. Mt. die-
sen tagk dieselben fUr sich fordern lassen und ungefehr zu dieser
meinung durch den H. Untercanzler sich erkleret: Das I. Mt.
den pactis conventis ein genuegen zu thuen erbotigk, so viel aber Esto-

*) Jan Tomasz Drohojowski do sułtana Araurata w r. 1579. Por. Kronika Droho-
jowskich str. 57, -) Niema w Rp. ') Lew Sapieha.

*) Tu w Rp. (karta 4O8 — 9), relacyi z dnia 13 marca, ustęp traktujący o odpowiedzi
królewskiej niedokładny, a to z powodu, źe agenta, jak to zaznacza, nie dopuszczono na
audyencyę. Natomiast w Recesie (Rp. karla 78 — 79) znajdujemy o audyencyi tej wiadomość
znacznie dokładniejsza i obszerniejszą. Dlatego też wiadomość w relacyi agenta zamieszczoną
usuwamy do przypisów, do tekstu zaś wstawiamy ustęp z Recesu. Ustęp ten zaczyna się od
słów: »\Neil die Landtboten, kończy sie zaś na str. 4S9 wiersz 7 od góry. Relacya
agenta brzmi:

Nach gehaltcnera haimlichen rhat hat L Mt. zu anhórung der rcsolution auf ihre pe-
tita fiir sich fordern lassen, dahin kheiner, ais die nur dartzu gehoret, gelassen worden;
das aber dieser bcschaidt gefallen sey, von etlichcn Landtboten hab es veniohmen:488

nicain anlanget, mit der werc es so geschaffen, das S. Mt. nichts liebers
wiinschen wolten, ais das dieselbe albereit unter der Cron Polen were:
aber der Erzherzogk Carolus, welchem I. M. dic gubernation befohlen
und vermeinet, er solte sich ais ein vetter verhalten baben, so greife er
I. Mt. an die Regalia, und alle seine intention ist dahin gerichtet, das
er das Erbkónigreich Schweden an sich bringe. Derowegen I. Mt. ange-
halten, das sie aus pflichtiger unterthenigkeit miteinander huelff und bey-
stand leisten wolten, wie Seiner Mt. sein Erbreich bleiben mogę; und da
sie CS umb I. Mt. willcn nicht thun wolten, solten sie es der jungcn er-
ben halben thuen, auf die I. Mt.. wie sie versorget mochten werden, auch
muste gedancken legen; und hat des Herzogk Caroli vornehmen heftigk
exagiret und wiedcrumb allerley motiven gebraucht, wie sie zu bewe-
gen, das sie I. Mt. hiilflf leisteii wolten, indem er sie brueder, ja kinder,
die ihren vater nicht lassen solten, genimet.

Die confoederation gedcncket I. Mt. zu halten und ist niemandes
zur religion zuzwingen gemeinet; Uber dem process mochten sie sich
untereinander vergleichen, I. Mt. ist in allen willigk und kann wol lei-
den, das ihre unterthanen in dem fali miteinander einigk und friedsam
sein: ob aber in der kurzeń zeit dieser process kann geschlossen werden,
weil die geistlichen auch auf dic composition inter status dringen, oder
ob man solches auf den negstkiinftigen reichstagk verlegen soli, stellet
er ihnen heim.

Die citationes postcurialcs wyli I. Mt. auf ktinftigen reichstagk li-
mitiret und verleget haben.

Mit den sóldnern sollen auch kiinftig solche mittel getroffen und
disciplina gehalten werden, damit die unterthanen von ihnen sulchen scha-
den nicht leiden dttrften.I. Wegen der kriegsleut sollen sie bey den bayden Yeldtherrn die ausrichtung habcn.

II. Wegen der vacantien, die hette I. Mt. zum theil schon weggeben, lum thcil
versagt, zum theil yerschiccket.

III. Wegen des Bischtumbs zu der Wilda haben I. Mt. kheinen abschaidt geben wol-
len, sondern sie ermhanet, sie wolten sich untereinander einigen.

IIII. Zu den pactis conventis hat sich I. Mt. willig gestellet, und in sonderheit we-
gen Estlandes — nach einer invectiva gegen dem Hertzog Carl, der ime alle Regalia zu-
geaygnet, das underste zu oberste gekenet — gebeten, sie wolten I. Mt. mit ihren rhat niid
that beywohnen, damit dasselbe Erbkónigreich I. Mt jetzo aufwachsenden erben nicht
móchte entwendet werden.

V. Zu der confoederation were in gleichen verbiettig, sie wolten nur seibst unter
einander etwas gewisses hierin schliessen, und mit fertigen sacben I. Mt. antreten; darzu
sich die geistlichen mit der composition inter status gefunden und gemeldet.

VI. Die postcuriales citationes sindt bis auf den kunftigen reichstag limitiret.

VII. Zu den Liefflftndischen hftndeln sindt gewiesse deputaten ausgesetzt.489

Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Re: DYARYUSZE SEJMOWE R. 1597.

Post autor: stach » 04 gru 2010, 23:11

Die vacantien haben I. Mt ezliche vergeben, die andern assigniret,
auch etliche bis auf das Willinsche Bischofsthumb, da I. Mt. allein diss
bedencken hette, wie sie einen tiichtigen Bischof dahin sezen muegen.

Die Greken will I. Mt. nicht zwingen, sondern wer bey der alten
bleiben will, dem magk es frey sein, wer auch unter des Babsts gehor-
sam unterworfen sein will, dcm soli es auch ungewehret sein, wie sol-
ches die confoederation erfordert *).

FUr welchc resolution die H. H. Pol en haben I. Mt. gedan-
cket, und sein abgetreten mit dem erbietten, sobaldt sie
ihre gravamina werden beschrieben haben, das morgen geschehen soli,
wollen sie sich iiber die Schwedische consultation machen und 1. Mt.
ihren vermógcn nach die handlungen, darzu sich dan I. Mt. gegen ihre
personen wolle gantzlich verlassen: dan haben sie dorffen bey Derselben,
da Sie noch unbcokant.leyb und blut, hab und gut aufzusetzen, viel-
mehr wolten sie das thun, nu sie I. Mt. veterlichs gemuet ausswendigk
und inwendigk geprofft hatten.

Nach ihren weggehen bat I. Mt. den heimlichen rat continuiret.
Die L i t a u e r aber, sobaldt sie ihre stueben abgelangt, wegen des Bisch-
tumbs von der Wilda die alte contr oversiam mit den Polen ange-
fangen und dahin gebracht, das entlich die Polen drein consentiret,
ihrer 6 nebenst inen zu schicken an I. Mt. zu -uermelden, sie wolten nun-
mehr khcin wiedcrpartt halten, I. Mt. móchte dasselbe nach ihren ge-
fallen oder einem Polen, oder Litauer conferiren: benebenst aber umb
austheilung die vacantien anzuhalten; welches auch geschehen.

Wegen der yacantien hat inen I. Mt. zu dem vohrigen respons
diesen filcz ansetzen lassen, I. Mt were nicht schuldig ihnen rechenschaft
zu geben, wem sie was gegebcn hat. Was Bischtumb anlangt, sie miisste
zwar beckhennen, das in weltlichcn standt viel tapfere leut zu finden
wehren unter den Litauern, aber unter den geistlichen hette sie noch
kheinen darzu tauglichen aussgesehen, darumb wehre sie bedacht auf
eiiiem solchen mhan, der deniselbcn ambt mit ihrer und der gantzer na-
tion rhum wuste vorzustehen. Ir viel dencken auf den Litauer Cantzler '*),
das er Bischof wilrde, sobak er die dispensation vom Pabst bekhenie;
ich hab aber so viel verstanden, das das blatt dórfft eher auf den H.
Waywoden von Trockhen ') umbschlagen.

Diesen morgen hat der H. Chotkiewicz auf die Castellanien von
der Wilda geschworen.

^) Tu się kończy ustęp wyjęty z Recessu.

*) Lew Sapichu. ') Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka).490

So ist mir auch gesagt worden, das 1. Mt. mit den H. Senatoribus
ex bonis Rpcae et spiritualibus eine gewiesse schutzwehre in Yorrat all
beschlossen helt aiif dem fali, da die Landtboten mit I. Mt. resolutioii
nicht wolten sich zufrieden geben und die conclusionem behindern.

Den 14 Martii ').

Sindt die bayden, der Nicophor und Jani von dem Cracauischen
Herrn *), Cracauischen 3), Willenschen*), Sendomirischen 5), Wollinischcn^),
Braczlauischen '^) und Podolischen ^) Way woden, bayden Cantzlern v c r-
hort und examiniret worden^).

Examen Jani.

Interrogatus, a quo litteras accepit, rtspohdit: a Metropolita Pa-
phuntino.

Si ipse Metropolita eas dedit? Respondit: Metropolita fuit antę
arcem et rogabat illum, ut expectaret, donec illi literas daret per pue-
rum; puer se apud hospitale praevenit et literas sibi dedit.

Utrum Daskal tunc Ostroviae fnit.*^ Respondit, quod fuit in demo
Yladici.

Utrum salutaverit Dascalum discedens? Salutavit, sed neąue literas,
neąue nuntium accepit.

Utrum Nicophor de literis aliąuid illi dixerit ł Negat.

Quo iyerat.'^ In Yalachiam pro equis.

Literas ubi debebat deponere ? In Lopussno et in Dorost *% ubi
sunt multi mercatores, et ibi debebat mercatori alicui eas dare.

Post suam fugam ex vinculis, ubi repererit Dascalum et Metropo-
litam ? In Scrupha Nicophorum; et, cum rediisset Paphuntinus Kiovia, ut
commeatum impetraret Moscoviam, Ostroviae se praevenit et ibi per-
mansit hebdomadam. Postea vocatus Brestam per literas, quem lani quo-
que secutus est, veniens ad D. Palatinum, invenit eum cum Nicophoro
et praesentavit illis Paphuntinum, dicens, quod is sibi literas dcdisset.
Postea respondent illi: ne sis soUicitus, nam iste iurat super animam

*) Por. wyiej str. 109.

5) Janusz Ostrogski. ") Mikołaj Firlej. *) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł.

*i Jerzy Mniszech. •) Aleksander Ostrogski. ') Janusz Zbaraski. ®} Jan Sienieński.

®) Agent nic nie wie o tern śledztwie, bo po »examiniret werden* podaje tylko:
»welches bis dato gar haimlich*. Natomiast w ».Acta internuntiorum* z r. 1597 (Archiwum
państw, w Gdańsku Abt. IX Nr. 52) znajdujemy szczegcSłowe protokoły tego śledztwa: na
karcie 129 »Examen Jani«, na kartach 13 1 —134 »Examen Nicophori DascaU. Stamtąd tei
protokoły te drukujemy. *°) w Rp.: Indorost.491

suam, quod nihil mali scripserit, et Nicophorus addidit, quod ex Paphun-
tino intellexerit, non fuisse in illis literis aliud nisi de discordia inter Po-
lonos et Ruthenos propter fidem et quod Metropolita sit vir bonus et
a se consecratus.

Quomodo fugerit ? Diścedente Capitaneo evasit. Yolebat ire ad III.
D. Cancellarium, conąuestum de iniuria.

Cur negavit literas? Dicit se non negasse, sed antę vespere, cum
esset sub cypho, neque rem bene intellexisset, negaverat.

Examen Nicophori Dascal.

Interrogatus, unde sit, respondit: de Thessalia, civitate Tricala.

De parentibus: pater erat mercator praecipuus, frater oeconomus
inter primates ecclesiasticos.

Quando discessit ex patria? domi studebat annis duodecim; cum
vero Hieremias esset in Patriarcham electus, discessit Yenetias, tandem
Patavium, ubi manebat, concionatoris et confessoris munere fungens, Antę
annos quadraginta induit habitum monasticum, diaconus et archidiaconus
fuit, adiuvans in missa Patriarcham. Cum esset in Constantinopoli et Hie-
remias esset in Moscoviam discessurus, conventibus metropolicis factus
est administrator patriarchatus, donec Patriarcha ex Moscovia rediret.

Interrogatus, num sit presbyter et quomodo diaconus confessionem
audiebat, quandoquidem hoc ad presbyteros pertinet, respondit quod spe-
ciali dono, scilicet authoritate Patriarch^ie, solet concedi facultas diaconis
et archidiaconis et ipsos quoque Patriarchos confessiones audiebat. Pres-
byter non est.

Ad interrogatoria puncta ex testimoniis:

An non verum, quod circa patriarchatum, quem ambiebat, debita
multa contraxit et Turcis novas maioresque pensiones promisit, quae po-
stea Christiani redimere sunt coacti; quod ipsius opera Hieremias Pa-
triarcha deiectus fuerit et ecclesiastici duo multa passi; quLd debita ma-
gna pro Arone et terra Moldavica contraxerit, merces diversas a merca-
toribus acceperit.'^ Respondit: tributum esse quatuor millia czekini, ultra
quod munera certa et donativa offeruntur Bassis, etc, quae ille ne qua-
drante quidem auxit; ansam nul lam deponendi Hieremiae dedit, imo, cum
Patriarcha Hieremias esset in nodis detentus, quidam alius factus fuit
Patriarcha, contra quem Dascal commovebatur et commovit Christianos,
ut in magna multitudine accesserint Imperatorem et obtinuerint restitu-
tionem Hieremiae. Dicit, quod multos circumcisos Christianos religioni
restituit, quos, alios in Moscoviam, alios in Italiam misit.

An non verum, quod debita magna pro Arone conquerentes, abra-492 •

sis barbis in galleras mitti curavit? Dicit: Aronem reliąuisse duos facto-
res, Demetrium et Gregorium, se quoque ab illo rogatum, ut in facta
eorum intenderet. Erat autem tiinc locumtenens Hieremiae et protosin-
gelos. Fatetur se aliąuoties admonuisse Aronem, ut debita exolveret et
fideiussores suos liberaret.

An non verum, quod muneribus Sultanae gratiam quesiverit? Re-
spondit: Uxor Imperatoris defuncti est filia sacerdotis Graeci Nigropon-
tani. Haec misit ad se secreto, cum administrator esset, illaeque bene-
dictionem mitteret et ad Deum pro illa exoraret. Eleemosynae nomine
aureos centum sibi singulis annis mittebat; hoc idem antea faciebat Hie-
remiae. Accidit, quod 30 Turcicoium doctorum convenerant et conclu-
serant, ut ecclesias omnes in usum Turcicum redigerent, quod ne fieret,
laborabat Dascal apud Sultanam, Sułtana apud Imperatorem, et obtinue-
rat apud primarios, ne ecclesiis iniuria fieret. Sinan Hassa sub Arone im-
pellebat Imperatorem, ut deposito Arone, duos Turcos administratorcs
Yalachiae faceret. quod ille Sultanae per eunuchum quendam significavit;
quae Sinan-Bassae scripsit se id aegre laturam. Et, quamvis iam decre-
tum esset Imperatoris, effecit tamen, ne quicquam fiat. Mirabantur Tur-
cae, quod Sułtana tam bene vellet Graecis, nam tantos favores habebant
apud Sultanam Patriarcha et Daskal, ut etiam Turcae illos timerent.
Sułtana volebat quidem precibus Christianis commendari, sed non aliter
nominare quam Mariam, ne Imperator sobolfaciet. Dixit quoque, quod
Bassa quidam ambiebat ecclesiam pulcherrimam , eius domui conti-
guam; pro quo apud Sultanam id effecit, ut, cum illum generum Impe-
rator habere noluisset, missis quingentis hominibus, illum omnibus bonis
spoliaverit.

An non verum, quod Yalachos conquerentes, abrasis barbis. in ga-
leras mitti curaverit? Negat, imo e vinculis eos liberabat, quos Sułtana
condemnaverat.

An non verum, quod cadaveri Petri Vaivodae, magno sumptu in
mari invento, cutem detraxerit foenoque impletam et alumine conditam
Aroni miserit? Factum esse scit, sed se fecisse cum execratione negat;
Yalachos factores ipsos id fecisse dicit.

An non verum, quod chyrographa creditorum discerpserit ? Cum
venisset in Yalachiam, vidit plusquam quingenta chyrographa cum falsis
sigillis, quae fabricaverunt duo in Yalachia, duo Constantinopoli; quae
ille discerpsit et rem gratam fecit Aroni, pro quo remuneratus est veste
yaloris aureorum mille.

An non verum, quod viduae cohabitaverit eiusque filiam Aroni in
matrimonium elocaverit? Si de Sułtana erat in suspicione, et in ista po-
tuit fuisse, sed negat, cum semper habuerit ultra mille personas assisten-tes in patriarchatu, filiam eius baptisaverat, quam Aron in uxorem du-
xerat. Dicit etiam quod volebant Turcae in Monte Sinai ultra tria millia
monachorum interficere; quod ne fieret, ille effecit per Sultanam.

An non verum, quod rebellionem Aronis lacrumans deploraverit
eumque ad reconciliandum Turcarum Imperatorem stimulaverit? Dicit se
allocutum quidem fuisse Aronem, quod małe quidem fecisset; quondam
autem successit, admonebat, ut caute ageret et Kosakos sibi adiungeret

An non verum, quod literas apud lani repertas eidem descendenti
commcndaverit? Non fuit tunc Ostroviae, et ille Metropolita, qui eas
scripsit, erat ebriosus. Se Adrianopoli nullos amicos habere.

An non verum, quod cum eius consensu scriptae fuerant? Negat.
Tribus diebus persuadebat, ne lani mitteretur pro equis.

An non verum, quod presbyterum Philomonem et Ciriacum Poli-
roitum salutare iusserit? Negat; neque se eos nosse affumat. Metropoli-
tam vel literas lani commendasse negat, imo se postea venisse et utrum-
que simul reperisse.

Interrogatus, si Metropolitam vidit post discessum lani, tespondit:
se vidisse et cum eo Brestae fuisse.

Interrogatus, si illi retulit lani de sua detentione et interceptione
literarum, negat; sed postea Brestae id ab illo audivit, cum iam Metro-
polita^) discesserat

Interrogatus, si vidit Metropolitam simul cum Murato, cive Zamo-
scensi, respondit: se vidisse; sed innoxius est Murath.

Quomodo legationis suae Sinan Bassae reddident rationem? Mane-
bat in quodam monasterio dies quinquaginta. Interim literae venerint ab
leremia Palatino ad se et ab aliis Graecis. qui rogabant, ut ad Sinan
Bassam iret et res leremiae Palatini componeret.

De quo literas habet ? Ad eam rem missi quoque erant per Hiere-
miam duo, unus Turca, alter Graecus, Polisaico. Dicit, reliquos Bassas
fuisse sibi inimicos, praeter Sinan, cum quo familiaritatem contraxerat,
quod illi donativa oflTerret cum Hieremia Patriarcha. Itaque, veniens ad
eum, requirebat ab eo, quid causae sit, quod militcs in praesidio habeat
contra Polonos et Illustrissimum Dominum Cancellarium, qui inimicum eius
eiecłt ex Yalachia et posuit virum bonum; respondebatque hoc bene
factum esse. Postea Sinan Bassam non vidit, neque illi de sua legatione
quidquam significavit. De effectu suae legationis dicit se persuasisse Bassae,
ut duos tabellartos miserit ad Tartarorum Imperatorem, iubens eum re-
cedere. Habebant tunc Turcae captivos in Moldavia ad trecenta millia,
quorum alii per se liberati sunt, alii ne caperentur effecit.

Interrogatus, si nuntii Sinan Bassae venerint ad Bassam, nescit.

1) w Rp. Metropolitam.494 _

Quare itineris sui et mansionis in Polonia 111. D. Cancellario i) men-
tionem non fecit ab eoque commeatum non petiit ? Respondit, quod ha-
buit literas a D. Palatino Kioviensi ^) et ad eum prius ivit, consulturus
ulterius de commeatu. Dicit se retulisse Hieremiae Palatino de suo propo-
sito et cum scitu ipsius res suas Leopolim praemiserat. Literas III. D.
Canceliarii dicit se vidisse, sed eas accepit nuncius Palatini Yalachiae,
qui dicebat eas mitti debuisse.

Utrum Sinan Bassae promiserit, quod III. D. Cancellarium et Pala-
tinum Yalachiae veneno interimere [velit]^} Negat.

Quid illi constat de exploratoribus in Yalachia punitis.^ Dicit se
habuisse secum tres homines. ex quibus uniis serviebat octo menses M. D.
Castellano LeopoUensi *), alter est hic, tertius fuit Turca, quem sibi ad-
diderat Sinan, ut se deduceret, qui postea cum literis iverat ad Tartaros;
et nihil ampHus scit.

Cur, christianus cum sit, conditiones intolerabiles et ignominiosas
nomine Sinan Bassae attulit? Habuit binas • literas ad 111. D. Cancellarium,
alteras ad Hieremiam Palatinum, quibus Hieremiae amicitiam promittebat
Bassa, modo ad se mitteret aliquem ex consanguineis, ut firmaretur ami-
citia; oretenus referebat, quae illi Sinan Bassa imposuerat.

Cur servos Turcas habuit.^ Negat.

Cur administrationem rerum Yalachicarum sub Hieremia Palatino
ambigit? Negat.

Cur ex detentione profugit, si erat innoxius, vel cur innocentiam
suam non declaravit? Quia idem fecit S. Paulus.

Interrogatus, cur fuerit detentus? Causam nescit, sed modum re-
ferebat.

Utrum exploratores ex Yalachia Constantinopolim miserit? Negat-

Utrum noverit Puan Aga, qui praesens fuit, cum Sinan Bassa ex-
ploratores cum Dascalo mittcbat? Negat se nosse hominem.

Utrum sub iuramento Sinan Bassae promiserit, quod conditiones
tyrannicas Palatino Hieremiae persuasurus fuit; pro quo illi Sinan Bassa
patriarchatum promiserat? Negat. lusserat quidem Bassa exigere iura-
mentum a leremia, sed se nullum iuramentum praestitisse Bassae
affirmat.

Utrum puerum calcibus interemerit? Negat.

Utrum manum, qua literae graecae scriptae sunt, noverit? Nescit,
neque cognoscit. Sigillum legit: quod sic habet Paphuntinus Metropolita,
Dimoticus (qui locus est propinquus Adrianopoli).*) Jan Zamoyski. ■) Konstanty Ostrogski, *) Niema w Kp.
*) Stanisław Żółkiewski.Hernach haben I. Mt. Litauische remiss g^erichtet und iiber 2 actio-
nibus den tag zugebracht

D\e Lifflandische voni adel sindt von etlichen Starosten ver-
klaget worden, da doch die vom adel grosse unrecht und kurtz von
inen iayden muessen.

Nachmittag seindc sie auf den process khommen, zu dem
sich zwar die Catolischen erboten, aber die compositionem inter status
vorher gehen wollen. Darwieder sich der H. Peter G o r a i s k i ge-
legt und nicht wollen billigen, indem in der composition zwe schwere
puncta der confoederation repugnantia enthalten: I. Cognitio quae vera
sit religio. II. Restitutio templorum. Welche bayde nicht a deputatis, son-
dern in concilio miisten erórtert werden, der process aber kuntte von
deputatis berhamet werden, der zu kheiner andern meinung soli gefor-
dert werden, dan das die excessus contra confoederationem móchten be-
hamet werden.

Hieriiber haben sie sich gehadert bis auf den abent und unver-
richter sachen von einander gangen, aber dasselbe entschlos-
sen, dass khein pobór diess jahr sein soltt, unangesehen, das vor diesem
pro contributione pluralitas votorum gewest.

Den 15 MartiiO-

Hat I. Mt. promiscue causas criminales remissarum und quarta ge-
richtet, zwar keine andere ais quartensachen per controversiam abge-
laufen.

Unter dieser session haben die Landtboten zu zween unter-
schiedlichen malen 21 petita pro privatis bey I. Mt. praemissa ex-
cusatione, indem sie es auf der leute instantz thun mtisten, beyge-
bracht und intercediret: umb handtlangung zu erbawung Lemberg, umb
fortification Roatins, umb begnadung mit einer immunitet der stadt Ha-
litz, umb incorporation einer Vogtey zu der stadt Yislitz, umb befreyung
von den podwoden die New Stadtt; alhier worin sie den — ausserhalb die-
ser letzten bitt, die kurtz und rundt propter impossibilitatem abgeschla-
gen — sindt mit trostlichen worten abgeschieden worden; darunter aber
ist die stad Yislitz am besten durch erlangung der begertcn Yogtey be-
standen. Sonsten die kriegsleut mit ihren alten schulden sindt zu dem
H. Schatzmeister gewiesen, nicht abzalung, sondern berechnung halber;
in gleichen den eltern, so ihren sóhnen zu des algemeinen nutzes krigs-
dinsten, da sie auch geblieben, das ihrige zugestecket und dadurch von

*) Por. wyicj str. 1 10.49^

ihren giitern kommen, ist auch das maul mit zusagr aufgesperret worden;
den rechten der parten auch pro ąualitate actionum sind gewisse tage,
da sie vorkommen solten, genennet, und also dieser session concludiret
worden.

Die Land tbo ten aber mit grossen auflauffvon einander
g a n g e n , indem der Mirczinski mit seinem eigenen collega aus der Her-
schaft Vielun Magdaleński genandt, iiber dem pobór also venmwilligt,
das es unter den beyden zue mannschelten und blossung ihrer wehren,
aber dannoch aus sonderlicher Gottesschieckung ungeachtt. das ihre viel
von leder gewesen, zu keinen bludtvergiessen khommen.

Den 17 Martii').

Bin ich berichtet worden von einem des H. Way woden von Kio w '-)
diener, dass in dem vergangenen examine der Nicophor soli sich auf
die gefarlicheste obiecta iiber verhofTen verandwortet und authenticis do
cumentis deromassen gerechtfertiget haben, dass der Instigator nhumer
keinen zuspruch wegen der Cron zu ime haben kundtt; es solten wol
etliche excessus an ime bestecken bleiben, aber die afficiren nicht diese
Cron, und dato sindt ihre viel in der meinung, das ime kein leidt wie-
derfahren soU, in anmerkung, dass er in grosser genade bey dem TOr-
ckischen Kayser, welcher es von dieser Cron. da ime hoc in passu etwas
wiederwertiges begegnen soltt, zu grossen wiederwillen aufnehmen mOchtt:
wiewol etliche vermeinen, dass er schwerlich auskommen wirdt, damit
er dem Hospodar in der Wallachey, der ime fiirnehmlich der Aro-
nischer befórderung halber in das spiel gebracht, kein ungelegenheit zu-
ftlgen mochtt.

Im anfang dieser heutiger session, welche zu criminalibus destiniret
gewest, nebenst andern 2 petitis, haben die Landtboten einen vom
adel Grabski genandt von seinen ritterlichen thaten, die er in sonder-
heit vor Dórsau bewiesen, vorbittIich comm en dir et; welcher un-
geachtt, dass der H. Grosscantzeler ^) gute zeugnus gab und der H. Un-
tercantzler *) wegen I. Mt. reasumendo seine vor Dantzigk mit jedemans
verwundern bewiesene ritterliche taten gerttmet, nichts mehr, ais zusage
davongetragen.

Hernacher ais die sach des H. Woywoden aus derWolin^)
mit dem Menkiczky wegen ihres jemmerlichen ermorten bruders,
worin sie den H. Woywoden ausdriicklich zeyhen, wie dass er solches,
durch seine Thatern, Kosaken und wibrantzen angestellet und beuelichen,

') Por. wyżej str. Iio; 157. >) Konstanty Ostrogfski. ') Jan Zamojski.
*) Jan Tarnowski. *) Aleksander Ostrosjski.49;,.

und aber es der H. Woywode directe negando in contrarium tanquanfi
in mentali actione evadiren will, fttrwahr haben abermahl dłe H. Land-
boten fiir etliche privatim intercediret, in sonderheit aber mit disli-
mitation der Podlaskier M von Bressker Woywodschaft angelanget: worzu
sich I. Mt. wie auch zu den anderen petitis mit worten willich finden
lassen.

Letzlich ais die H. S e n a t o r e s in der nemlichen sachen g e v o-
tiret, ob der H. Woy wod directe soltt evadiren, inmassen alle fast
miteinander in anmerkhung expressi statuti und similium decretorum be-
schlossen, oder aber dass Menkiczkin scrutinium solt vorher abgelesen
werden, welcher meinung der Culmische Bischof*), Woy wod von Len-
czicz^), 2 Kastellan, Marschalck *), und Untercantzler ^) gewest, sindt etli-
che Landtboten hinaufkhommen, 1. Mt. nebenst einem hófli-
chen exordio vermeldende, dass sie in betrachtung der schwerigkeit,
etlicher hendel, die welche alle reichstagk turbiren ^ und derselben eon-
sultationes und conclusiones zu behindern pflegen, gewisse deputaten aus-
gesetzet, die da dieselbe mit beystandt etlicher H. Senatoren, umb wel-
cher deputation sie gebeten, wegreumen und dauon solche ungelegenheit,
die reichstagk befreyen solten, benantlich aber wegen: schutzwehre, di-
sciplina militari, abschaffung der unordentlichen aussladungen, der Landt-
boten wahl, processes der confoederation, Griechischer religionis beschwer,
und sonst was da des reichstagsschluss in weg liegen mochte.

Nach gehaltener consultation hat I. Mt. ihr begeren, ausserhalb
der confoederation, die welche auf den negsten reichstag sollte yerscho-
ben werden, gebilliget, und dieseHerren zu beramung derselben
puncten yerordenet; den Lutzker'') und Colmischen ^) Bischofe, von
Krakauw ^\ Wilda ^®), Novogrod ") und Braczlaw ^') Woywode, Castellane
von der Lembergk*'), wie auch alle der Cron und Litauwen Cantzley-
officianten **) und Schatzmeister ^^). Die welche, ais I. Mt. aus der sesssion
deliberirende in der sachen aufgestanden, sindt zu schloss in der seligen
alten KOnigin gemach, in absein des Herrn Culmischen Bischofs, Litta-
wischen G rosscantzlers, bayder Untercantzler und Littawischen Schatz->) W Rp. Podlasck. «) Piotr Tylicki. ») Stanisław Miński.

*) Mikołaj Zebrzydowski. *) Jan Tarnowski.

tracktiren
*) W rękopisie jest tak: . . , dla sensu wypada najlepiej turbiren.

') Bernard Maciejowski. ') Piotr Tylicki. ^ Mikołaj Firlej.
*®) Krzysztof Mikołaj Radziwiłł. **) Teodor Skumin Tyszkiewicz.
**) Janusz Zbaraski. i*) Stanisław Żółkiewski.

'*) To jest: Jan Zamoyski, Jan Tarnowski, Lew Sapieha, Gabryel Woyna.
*») Jan Firlej, Dymitr Chalecki.
Dyaryusz sejmu wanz. r. 1597. 32498

meisters zusahmenkhommen mit den Landtboten, derer souiel gewesen:
der Marschalck 1), Starostę Kamineczky *), Adam Stadniczky, Raschko.
Brodowsky, Potoczky, Garwaczky, Haubtman vor der Golb, Ostrowsky,
Urowiczky, Adam Goraisky.

Da dan alle die H. Senatores nach der rey auf alle capita
nach der ordnung, auserhalb der obrona, fast gleich gestimmet und
sich Yorglichen, und erstlich von dem kriegsregiment, es were wol bil-
lich, das man den mutwillen behamen soitt, aber doch also, das man
nicht alzusehr die leges scharfe, auf das nicht damit den jungen kriegs-
leuten die lust darzu benhommen wiirde; item das man die macht den
obristen, welche ehr pienarie haben muss, nicht solte gar benehmen, da-
mit dardurch nichts versehen wurde.

Dieser angelegenheit wuste der H. Grosscantzler^ mit nichts
anderst yorzukommen, dan aliein nervo belli und commeatu;da nun das
gelt nicht kundte allezeit gleich erfolgen, aiss solte man einen gewissen
proviantmeister authoritate comitiali verordenen, der auf den reichstag
eben so wol ais die Poborczen, rechnung zu geben schuldigk wehre. Was
belanget den anderen punct von postcurialibus citationibus, diese sindt
nicht anderst zu behamen, ais mit einer constitution, die damit einer
scharfen evocationis poena und einer schleinigen processi, in foro fori, be-
krefftigt wurde. In gleichen die unordtlichen zusummenkdnfte und ele-
ctiones der Landtboten khonten nicht besser richtigk gemacht werden
ais sancitis poenis contra excessus, in sonderheit wieder die, so armata
et freąuenti manu khommen hingefahren, die welche nicht aliein dadurch
sie die libera vota per incussionem metus opprimiren, sondern sich auch
per pluralitatem votorum durch beystandt ihrer diener und freunde zu
dem dinste drengen, welchen verdiensten unsere vorfahren in betrach-
tung der miihe nicht gerne angenohmen.

Von den letzten 2 punct hat niemandts anderst noch der Wil-
nische Woywod*), ais der H. Grosscantzler gedencken wollen, der
selbige aus briinstiger Hebe gegen das vaterlandt, dessen friedlichen zu
standt er gerne befiirderen woltę, unangesehen dass er sich vor einen
Catholischen hielt, hat gerahten, man solte kheinen zu der religion zwin-
gen, vielmehr einem jeden nach seinem guten gewissen glauben lassen,
er thett aućh wiinschen, das sie ais gliickselig mOchten sein, damit die-
ser schwerenpunct einmahl eines in dieser deputation khonntte geschlich-
tet werden, und weiln die Evangelischen dasselbe durch einen proces-
sum vermeinen zu vollenden, dass sie darauf bedacht sein sollen, das') Piotr Myszkowski. *) Jan Potocki. ') Jan Zamoyski.
*) Krzysztof Mikclaj Radziwiłł.4 99 _

ODPOWIEDZ

Wróć do „Teksty źródłowe”