RÓD PIASTÓW - BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Pierwszą dynastią panującą w Polsce byli Piastowie. Rządzili od powstania państwa polskiego (około 900 roku) do 1370, z krótką przerwą na panowanie Przemyślidów (1291-1305). W latach 1138-1320 miało miejsce tzw. rozbicie dzielnicowe, kiedy władza nad ziemiami polskimi należała równocześnie do wielu niezależnych książąt piastowskich.
Awatar użytkownika
Adambik
Posty: 501
Rejestracja: 24 lis 2010, 22:41

RÓD PIASTÓW - BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Post autor: Adambik » 23 paź 2012, 23:30

RÓD PIASTÓW
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
( 1980 - 2003 )
OPRACOWNIE: Zofia RogińskaMiastkowo 2003r.
SPIS TREŚCI
Wstęp........................................................................................................3
Spis wykorzystanych czasopism, ich skrótów i innych skrótów użytych
w bibliografii............................................................................................6
Wydawnictwa zwarte...............................................................................8
Artykuły publikowane w czasopismach ............................................... 12
Indeks autorów ......................................................................................15WSTĘP
1. Uwagi ogólne
Praca niniejsza ma charakter bibliografii przedmiotowej, która ukazuje ród Piastów.
To ród panujący w Polsce od powstania państwa do 1370 roku. Według kroniki Galla
Anonima po wypędzeniu księcia Popiela tron w Gnieźnie objął Siemowit, syn Piasta,
,,oracza” z gnieźnieńskiego podgrodzia, i jego żony Rzepki ( Rzepichy). Następcą Siemowita
został jego syn Leszek (Lestek), potem Siemomysł, ojciec Mieszka I. Dane o trzech
poprzednikach Mieszka I zaczerpnął kronikarz najprawdopodobniej z tradycji dworskiej.
Za panowania Mieszka I dziedziczne prawa Piastów do tronu polskiego były już w pełni
utrwalone, a więc musiały być wywalczone w stuleciu poprzednim. Po śmierci Mieszka I
władza zwierzchnia przechodziła przeważnie na najstarszego syna, młodszym wydzielano
zazwyczaj dzielnice, nad którymi panujący władca sprawował bezpośrednie zwierzchnictwo.
Do trwałego podziału rodu Piastów na kilka linii doszło w okresie rozbicia
dzielnicowego po 1138 roku ( od śmierci Bolesława III Krzywoustego). Podstawowe z nich
to: linia śląska, wielkopolska, małopolska, mazowiecka oraz kujawska. W miarę rozradzania
się poszczególnych pokoleń Piastowiczów rosła też liczba księstw – dzielnic. Książę kujawski
Władysław I Łokietek zjednoczył Polskę i w 1320 koronował się na króla. Po jego śmierci
tron przejął jego jedyny syn Kazimierz III Wielki. Zwierzchnictwa dwu ostatnich królów
polskich z rodu Piastów nie uznali liczni Piastowie śląscy, którzy w XIII i XIV wieku byli
lennikami króla czeskiego oraz mazowieccy, przejściowo także dobrzyńscy i kujawscy.
Kazimierz III Wielki był ostatnim Piastem na tronie polskim. W czasie swych rządów
stworzył podstawę przyszłej potęgi Polski pod panowaniem Jagiellonów.
Bibliografia przeznaczona jest dla nauczycieli oraz uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum.
Zakres bibliografii jest ograniczony. Jest to bibliografia retrospektywna
o ograniczonym zasięgu chronologicznym i obejmuje lata 1980 – 2003. Zasięg bibliografii
jest ograniczony do terenu państwa polskiego, do języka polskiego oraz posiada
nieograniczony zasięg autorski.
4To opracowanie to bibliografia selekcyjna - bibliografia specjalna treściowo,
bibliografia rejestrująca materiały, w których doborze zastosowano z góry założona selekcję
w ramach zakresu bibliografii i zasięgu bibliografii.
Bibliografia została opracowana na podstawie innych źródeł bibliograficznych, więc
jest bibliografią pochodną. Materiał wykorzystany w niniejszym opracowaniu pochodzi
z następujących źródeł:
 Bibliografia Bibliografii Polskich (1995 - 2003)
 Bibliografia Zawartości Czasopism (1996 - 2003)
 Bibliografia Wydawnictw Zwartych (1980 – 2003)
2. Kompozycja bibliografii
Opracowanie bibliografii sporządzono na podstawie: PN-76/N-01153 Kompozycja
wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym
lub systematycznym. Składają się na nie: tytulatura, spis treści, wstęp, wykaz czasopism, ich
skrótów i wykaz innych skrótów użytych w bibliografii, zrąb główny – publikacje na temat
Rodu Piastów i indeks autorski.
Wykaz skrótów sporządzony został na podstawie: PN-76/N-01153 Skróty wyrazów
i wyrażeń w opisie bibliograficznym. Wykaz skrótów i tytułów czasopism natomiast
na podstawie normy: PN-N-01178:1994 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
Ze względu na formę wydawniczą bibliografia ogranicza się do:
 Wydawnictw zwartych
 Artykułów publikowanych w czasopismach
Przy wydawnictwach zwartych przyjęto układ bibliografii wg form piśmiennictwa, która
przedstawia się następująco:
 Książki
 Leksykony
 Mapy
 Materiały z sympozjum
 Prace Komisji Archeologicznej
 Przewodniki
 Rozprawy Habilitacyjne
5Podział taki ma służyć wyłącznie funkcjonalności bibliografii. Ułatwi korzystania
z bibliografii uczniom i nauczycielom, którzy mogą samodzielnie sięgnąć po wybrane
zagadnienia.
Opis bibliograficzny książki sporządzony został w drugim stopniu szczegółowości
na podstawie normy: PN-82/N- 01152.01.
Opis bibliograficzny artykułów z czasopism na podstawie normy: PN-/N-01152.02.
Zrąb główny składa się z 84 pozycji, zastosowano układ formalny.
Uzupełnieniem zrębu głównego jest indeks autorski, który wykazuje w szeregu abecadłowym
nazwy autorów dokumentów( z wyjątkiem autorów korporatywnych), zazwyczaj także nazwy
współpracowników.
6SPIS WYKORZYSTANYCH CZASOPISM, ICH SKRÓTÓW
I INNYCH SKRÓTÓW UŻYTYCH W BIBLIOGRAFII
1. Biul. Hist. Szt. – Biuletyn Historii Sztuki
2. Dol. Śl. – Dolny Śląsk
3. Fol. Hist. Crac. – Folia Historica Cracoviensia
4. Kwart. Hist. – Kwartalnik Historyczny
5. Najwyż. Czas – Najwyższy Czas
6. Nakł. UJ – Nakład Uniwersytet Jagielloński
7. Nasza Przeszł. – Nasza Przeszłość
8. Państ. Instytut Wydawniczy - Państwowy Instytut Wydawniczy
9. Państ. Wydaw. Naukowe – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
10. Prz. Hum. – Przegląd Humanistyczny
11. Prz. Bydg. – Przegląd Bydgoski
12. PTPN – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
13. Rocz. Elb. – Rocznik Elbląski
14. Rocz. Hist. – Rocznik Historyczny
15. Rocz. Pol. Tow. Herald. – Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
16. Rocz. Świd.- Rocznik Świdnicki
17. Stud. Hist. – Studia Historyczne
18. Stud. Źródłozn. – Studia Źródłoznawcze
19. Szkice Leg. – Szkice Legnickie
20. Śl. Kwart. Hist. – Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
21. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
22. Wydaw. Adam Marszałek – Wydawnictwo Adam Marszałek
23. Wydaw. Artystyczne i Filmowe – Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
24. Wydaw. Historyczne – Wydawnictwo Historyczne
25. Wydaw. „Novum” – Wydawnictwo „ Novum”
26. Wydaw. Poznańskie – Wydawnictwo Poznańskie
27. Wydaw. Zysk i S – ka. – Wydawnictwo Zysk i Spółka
28. Zesz. Hist. / WSP Częst. – Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Częstochowie
29. Ziem. Śl. – Ziemia Śląska
730. Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Hist. – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rzeszowie. Historia
8WYDAWNICTWA ZWARTE
Książki
1. Balzer Oswald: Genealogia Piastów. – Warszawa: Wydaw. Artystyczne i
Filmowe, [1980]. – XV, 574, [2] s.
2. Banaszkiewicz Jacek: Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze
nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. – Warszawa: Państ.
Wydaw. Naukowe, 1986. – 203, [2] s.
3. Bobiński Witold: Powrót korony Piastów: od Bolesława Krzywoustego
do Kazimierza Wielkiego.- Warszawa: Fundacja Buchnera, 1992. - 76 s.
4. Boras Zygmunt: Książęta piastowscy Śląska. – Wyd. 3 popr. i rozsz.
-Katowice: ,,Śląsk”, [1982]. – 502, [2] s.
5. Boras Zygmunt: Książęta piastowscy Wielkopolski. – Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 1983. – 199, [4] s.
6. Chrzanowski Tadeusz: Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów: zarys dziejów.-
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993.- 460 s.
7. Chutkowski Janusz: Piastowscy władcy Głogowa. – Wrocław: ,,Werk”, 1996.
– 19, [4] s.
8. Elminowski Jacek: Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami
i Wittelsbachami w pierwszej połowie XIV wieku. – Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2002. – 120 s.
9. Grzybowski Andrzej: Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich:
(XII – XIV) .- Warszawa: Wydawnictwa UW, 1990.- 166 s.
10. Haisig Marian: Śląski rodowód państwowego godła Polski. – Wrocław:
;Silesia”, 1993. – 45, [1] s.
11. Hertel Jacek: Imiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu.
– Warszawa; Poznań: Państ. Wydaw. Naukowe, 1980. – 184, [3] s.
12. Hilczer – Kurnatowska Zofia: Monarchia pierwszych Piastów. – Warszawa:
Editions Spotkania, 1994. – 71, [1] s.
13. Jasienica Paweł: Polska Piastów.- Wyd. 6.- Warszawa: Państw. Instytut
Wydawniczy, 1990. - 405 s.
14. Jasienica Paweł: Polska Piastów. - Wyd. 7.- Warszawa: „Czytelnik”, 1996. -
345 s.
915. Jasiński Kazimierz: Prace wybrane z nauk pomocniczych historii. – Toruń:
Wydaw. UMK, 1996. - 416,[13] s.
16. Jasiński Kazimierz: Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich. – Poznań;
Wrocław: Wydaw. Historyczne, 2001. – 263, [1] s.
17. Jasiński Kazimierz: Rodowód pierwszych Piastów.- Warszawa: „Volumen”,
1993.
- 298 s.
18. Karłowska – Kamzowa Alicja: Sztuka Piastów Śląskich w średniowieczu:
znaczenie fundacji książęcych w dziejach sztuki gotyckiej na Śląsku.- Warszawa
Wrocław: Państ. Wydaw. Naukowe, 1991. - 154 s.
19. Klubówna Anna: Ostatni z wielkich Piastów. - Wyd. 2.- Warszawa: Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. - 315 s.
20. Małachowicz Edmund: Wrocławski zamek książęcy i kolegiata świętego
Krzyża na Ostrowie. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
1994. – 203, [2] s.
21. Modzelewski Karol: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X –XIII
wiek. .- Poznań: Wydaw. PTPN, 2000. – 257 s.
22. Panic Idzi: Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich. – Cieszyn: Biuro
Promocji
i Informacji. Urząd Miejski, 2003. – 36s.
23. Piech Zenon: Ikonografia pieczęci Piastów . – Kraków: Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych „ Universitas”, 1993. – 290 s.
24. Prinke Rafał Tadeusz: Królewska krew: polscy potomkowie Piastów i innych
dynastii panujacych. – Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, 1997.- 286, [1] s.
25. Rawski Józef: Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej: Gorzyce – strażnice
graniczne pierwszych Piastów. – Tarnobrzeg: Jan Rawski, 1997. –124 s.
26. Rudzki Edward: Polskie królowe. – Warszawa: Wydaw. „Novum”, 1990.-
301s.
27. Rybotycki Jan: Zamek piastowski w Jaworze. – Jawor: Jaworski Ośrodek
Kultury, 1988. – 16 s.
28. Sadowski Topmasz: Książęta opolscy i ich państwo. – Wrocław: ,,Rzeka”,
2001.
– 229 s.
1029. Sadowski Tomasz: Poczet książąt Wrocławia. – Wrocław: ,,Rzeka”, 1999. –
189 s.
30. Samsonowicz Agnieszka: Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. –
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 410 s.
31. Sieradzan Juliusz: Dynastia Piastów na lekcjach historii.- Płock:
„Korepetytor”, 1998. – 158 s.
32. Stronczyński Kazimierz: Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do
roku 1300.- Warszawa: Wydaw-a Artystyczne i Filmowe, 1980. – 340 s.
33. Ślęzak Władysław: Bytom za panowania Piastów. – Bytom: Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami, 1996. –148 s.
34. Śliwiński Błażej: Kronikarskie niedyskrecje czyli Życie prywatne Piastów.–
Gdańsk: „Maepress”, 1994.- 133 s.
35. Wolny Mariusz: Był sobie król ... czyli Poczet Piastów dla dzieci. – Warszawa:
,,Bellona”, 2004. – 295, [1] s.
36. Wyrozumski Jerzy: Dzieje Polski piastowskiej: ( VIII wiek – 1370). - Kraków:
„Fogra”, 1999. – 399 s.
37. Zlot Mieczysław: Zamek piastowski w Brzegu. – Opole: Instytut Śląski, 1988.
- 102 s.
38. Żylińska Jadwiga: Piastówny i żony Piastów. – Warszawa: Państw. Instytut
Wydawniczy, 1982. – 275, [5] s.
Leksykony
39. Piastowie / red. nauk. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg. – Kraków: Wydaw.
Literackie, 1999. – 944 s.
Mapy
40. Początki państwa polskiego: Kryzys i odbudowa państwa polskiego / red. map Dariusz
Przybytek, Izabela Hajkiewicz; red. i oprac. Komputerowe Cezary Mazur .
– Warszawa; Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
2000. - 5 map: kolor.; 146x104 cm
11Materiały z sympozjum
41. Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów.- Toruń 14 – 15 grudnia 1995 r./
pod red. Krystyny Zielińskiej – Melkowskiej; Zakład Nauk Pomocniczych i Historii
Średniowiecznej I, II Instytutu Historii i Archiwistyki UKM.- Toruń: UMK, 1997.-
430 s.
Prace Komisji Archeologicznej
42. Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów / red. Laciejewicz
Lech .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – 126 s.
Przewodniki
43. Łęcki Włodzimierz: Szlak Piastowski. – Poznań: Wydaw. WBP, 2000. – 32 s.
44. Łęcki Włodzimierz: Na szlaku Piastowskim. – Warszawa: „Polonia”, 1989.- 118 s.
45. Łęcki Włodzimierz: Szlak Piastowski: Poznań, Gniezno, Kruszwica, Inowrocław,
Żnin, Biskupin. – Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1984. – 200 s.
46. Rutkowski Adam: Zamek Piastów i Jagiellonów w Warszawie. – Warszawa: Zamek
Królewski, 1985. – 60 s.
Rozprawy Habilitacyjne
47. Szczur Stanisław: Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej.– Kraków: Nakł.
UJ, 1990. – 183 s.
12ARTYKUŁY PUBLIKOWANE W CZASOPISMACH
48. Bieńkówna Karolina: Państwo Mieszka i Bolesława // Najwyż. Czas. – 2001, nr 38,
s. 38 - 39
49. Buko Andrzej: Mieszko I Nieznany // Polityka. – 1999, nr 20, s. 78 – 80
50. Elminowski Jacek: Stosunki polityczne między Piastami a Luksemburgami
i Wittelsbachami w pierwszej połowie XIV wieku. – Toruń, 2002.- Rec. Andrzej
Marzec // Rocz. Hist. – R. 68. - (2002), s. 247 – 250
51. Gąsiorowska Patrycja: Streszcz. w jęz. ang. Klaryski z dynastii Piastów // Nasza
Przeszł. – T. 94. – (2000), s. 119 - 134
52. Grabowski Janusz: W sprawie daty urodzin Kazimierza I Trojdenowica:
ze studiów nad genealogią Piastów Mazowieckich // Rocz. Pol. Tow. Herald.

T. 2.- (1995), s. 173 – 176
53. Gruzla Jarosław Mariusz: Podłoże polityczne koalicji dynastycznych i kierunki
polityki Piastów linii świdnickiej (1278-1368) // Rocz. Świd. – T. 25.- (1997),
s. 8 – 32
54. Gruzla Jarosław Mariusz: Udział książąt śląskich w rejzach krzyżackich na Litwę
w XIV wieku // Rocz. Elb. – T. 18. – (2002), s. 67 - 94
55. Horwat Jerzy: W sprawie daty urodzin Siemowita i Jerzego, młodszych synów
Kazimierza, księcia bytomskiego // Zesz. Nuk. WSP Rzesz. Hist.- Z. 8. - (1999),
s. 7 - 14
56. Kaczmarek Romuald, Witkowski Jacek: Odkrycie grobu księżnej Karoliny z Piastów
legnicko-brzeskich w Kościele św. Bartłomieja w Trzebnicy // Dol. Śl., nr 6,
s. 107 – 111
57. Kaganiec Małgorzata: Heraldyka Piastów Śląskich: 1146 – 1707.- Katowice, 1992.
-Rec. Bogusław Czechowicz // Biul. Hist. Szt. – 1994, nr 3, s. 294 – 297
1358. Kaganiec Małgorzata: Heraldyka Piastów Śląskich: 1146 – 1707. – Katowice, 1992. -
Rec. Piech Zenon // Rocz. Pol. Tow. Herald. – T. 2. – 1995, s. 217 – 233
59. Kaganiec Małgorzata: Heraldyka Piastów Śląskich: 1146 – 1707. – Katowice, 1992. -
Rec. Jurek Tomasz // Stud. Źródłozn. – T. 37. – (2000), s. 209 – 211
60. Kaganiec Małgorzata: Jeszcze o heraldyce Piastów Śląskich // Rocz. Pol. Tow.
Herald.- T. 2. – (1995), s. 235 - 237
61. Kaganiec Małgorzata: W odpowiedzi Bogusławowi Czechowiczowi na recenzję
książki „ Heraldyka Piastów Śląskich 1146 – 1707” // Biul. Hist. Szt. – 1994, nr 4,
s. 410 – 411
62. Kiełbasa Antoni: 290 rocznica śmierci księżnej Karoliny ostatniej z Piastów
Śląskich // Dol. Śl. – 1999, nr 6, s. 112 – 113
63. Kurzej Barbara: Rec. Książęta i księżne Górnego Śląska.- Katowice, 1995 // Śl.
Kwart. Hist. – 2003, nr 4, s. 447 - 451
64. Madejczyk Ewa: Streszcz w jęz. ang. Związki rodzinne Piastów i Rurykowiczów
do końca XIII wieku // Prz. Hum. – 2004, nr 1, s. 95 - 104
65. Panic Idzi: Jeszcze w sprawie daty zgonu i sposobu zapisu w źródłach imienia
księżnej cieszyńskiej Ofki // Stud. Hist. – Z. 4. – 1998, s. 599 – 604
66. Panic Idzi: Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich. – Cieszyn, 2003. – Rec. Barbara
Kurzej // Śl. Kwart. Hist.. – 2003, nr 4, s. 447 – 451
67. Pietrzak Jacek: Hełmy garnczkowe Piastów śląskich w XIII i XIV wieku // Ziem. Śl. –
T. 5. – (2001), s. 7 - 41
68. Popiel Paweł: Poglądy historyków polskich na temat chrztu Mieszka I // Wiad. Hist. –
1998, nr 2, s. 65 – 69
69. Prinke Rafał Tadeusz, Sikorski Andrzej: Królewska krew: polscy potomkowie
Piastów i innych dynastii panujących . – Poznań, 1997. – Rec. Aleksander Świeżawski
// Zesz. Hist. / WSP Częst. - Z. 6. – (2000), s. 431 - 434
70. Prinke Rafał Tadeusz, Sikorski Andrzej: Małgorzata z Felbrigg: Piastówna cieszyńska
na dworze Ryszarda II króla Anglii // Rocz. Hist. – R. 67. – (2001), s. 107 – 130
71. Prokop Krzysztof Rafał: Książęta i księżne Górnego Śląska // Fol. Hist. Crac. Vol.6 –
1999, s. 273 – 277
72. Roszkowski Jerzy Marian: Podróże polskich monarchów i członków dynastii traktem
orawskim od XI do XVI wieku // Orawa. – 2003, nr 40/41, s. 157 - 163
73. Rymar Edward: Synowie Henryka Pobożnego dziedzicami księstwa polskiego // Zesz.
Hist. / WSP Częst. – Z. 2. – 1994, s. 35 – 51
1474. Rymar Edward: Rodowód książąt pomorskich. – Szczecin, 1995. – Rec. Śliwiński
Błażej // Kwart. Hist. – 1997, nr 4, s. 80 – 84
75. Rymar Edward: Rodowód książąt pomorskich. – Szczecin, 1995. – Rec. Nowakowski
Tomasz // Prz. Bydg. – R. 8. – 1997 s. 108 – 111
76. Sadowski Tomasz: Książęta opolscy i ich państwo. – Wrocław, 2001. - Rec.
Magdalena Winiarska // Śl. Kwart. Hist. – 2001, nr 3, s. 426 – 429
77. Sikorski Andrzej: Uwagi do genealogii książąt zatorskich ( XV / XVI w.) // Rocz. Pol.
Tow. Herald. – T. 3. – (1997), s. 31 - 40
78. Sroka Stanisław: Rec. Książęta i księżne Górnego Śląska // Stud. Hist. – 1997, z. 3, s.
428 – 429
79. Stańczyk Tomasz: Rec. Piastowie: Leksykon biograficzny // Rzeczpospolita . – 1999,
nr 13, s. 18
80. Stróżyk Paweł: Ikonografia denarów z imieniem Mieszka : ze studiów nad
ceremonialnymi nakryciami głowy pierwszych Piastów // Rocz. Hist. – 2000, nr 66,
s.121 – 134
81. Śliwiński Błażej: Kronikarskie niedyskrecje, czyli Życie prywatne Piastów – Gdańsk,
1994. - Rec. Jerzy Mularczyk // Szkice Leg.. – T. 17. – (1995), s. 346 – 348
82. Tęgowski Jan: Data ślubu Aleksandry, Piastówny cieszyńskiej, z możnowładcą
węgierskim Władysławem z Gary // Genealogia. – T. 13. – (2001), s. 31 – 38
83. Tęgowski Jan: Spokrewnienie Bolesława Krzywoustego ze Świętoborem
i Świętopełkiem, książętami pomorskimi z początków XII wieku // Genealogia. – T.
12. – (2000), s. 7 - 21
84. Zielonka Zbigniew: Królewski szczep piastowy: Polacy to jedyny naród europejski,
który swoje imię utożsamił z imieniem dynastii // Śląsk. – 2003, nr 4, s. 18 - 23
15INDEKS AUTORÓW
B
Balzer Oswald
Banaszkiewicz Jacek
Bieńkówna Karolina
Bobiński Witold
Boras Zygmunt
Buko Andrzej
Ch
Chrzanowski Tadeusz
Chutkowski Janusz
E
Elminowski Jacek
G
Gąsiorowska Patrycja
Grabowski Janusz
Gruzla Jarosław Mariusz
Grzybowski Andrzej
H
Haisig Marian
Hajkiewicz Izabela
Hertel Jacek
Hilczer-Kurnatowska Zofia
Horwat Jerzy
E
Elminowski Jacek
J
Jasienica Paweł
Jasiński Kazimierz
K
Kaczmarek Romuald Kaganiec Małgorzata
Karłowska-Kamzowa Alicja
Kiełbasa Antoni
Klubówna Anna
Kurzej Barbara
L
Laciejewicz Lech
Ł
Łęcki Włodzimierz
M
Madejczyk Ewa
Małachowicz Edmund
Mazur Cezary
Modzelewski Karol
N
Nowakowski Tomasz
O
Ożóg Krzysztof
P
Panic Idzi
Piech Zenon
Pietrzak Jacek
Popiel Paweł
Prinke Rafał Tadeusz
Prokop Krzysztof Rafał
Przybytek Dariusz
R
Rawski Józef
Roszkowski Jerzy Marian
Rudzki Edward
Rutkowski Adam
Rybotycki Jan
Rymar Edward
SSadowski Tomasz
Samsonowicz Agnieszka
Sieradzan Juliusz
Sikorski Andrzej
Sroka Stanisław
Stańczyk Tomasz
Stronczyński Kazimierz
Stróżyk Paweł
Ś
Ślęzak Władysław
Śliwiński Błażej
Sz
Szczur Stanisław
T
Tegowski Jan
W
Wollny Mariusz
Wyrozumski Jerzy
Z
Zielińska-Melkowska Krystyna
Zielonka Zbigniew
Zlot Mieczysław
Ż
Żylińska Jadwiga INDEKS TYTUŁÓW
B
Był sobie król ... czyli Poczet Piastów dla dzieci
Bytom za panowania Piastów
D
Data ślubu Aleksandry, Piastówny cieszyńskiej, z możnowładcą węgierskim Władysławem
z Gary
Dynastia Piastów na lekcjach historii
Dzieje Polski Piastowskiej
E
Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów
Genealogia Piastów
H
Hełmy garczkowe Piastów śląskich w XIII i XIV wieku
Heraldyka Piastów Śląskich
I
Ikonografia denarów z imieniem Mieszka
Ikonografia pieczęci Piastów
Imiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu
J
Jeszcze o heraldyce Piastów śląskich
Jeszcze w sprawie daty zgonu i sposobu zapisu w źródłach imienia księżnej cieszyńskiej Ofki
K
Klaryski z dynastii Piastów
Kronikarskie niedyskrecje czyli Życie prywatne Piastów
Królewska krew: polscy potomkowie Piastów i innych dynastii panujących
Królewski szczep piastowy: Polacy to jedyny naród europejski, który swoje imię utożsamił
z imieniem dynastii
Książęta i księżne Górnego Śląska
Książęta opolscy i ich państwo
Książęta piastowscy Wielkopolski
Książęta piastowscy Śląska Ł
Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów
M
Małgorzata z Felbrigg: Piastówna cieszyńska na dworze Ryszarda II króla Anglii
Mieszko I Nieznany
Monarchia pierwszych Piastów
N
Na szlaku Piastowskim
O
Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów
Odkrycie grobu księżnej Karoliny z Piastów legnicka-brzeskich w Kościele św. Bartłomieja
w Trzebnicy
Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X –XIII wiek
Ostatni z wielkich Piastów
P
Państwo Mieszka i Bolesława
Piastowie
Piastowie: leksykon biograficzny
Piastowscy władcy Głogowa
Piastowskie dzieje Puszczy Sandomierskiej
Piastówny i żony Piastów
Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300
Początki państwa polskiego
Poczet książąt Wrocławia
Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich
Podanie o Piaście i Popielu: studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami
dynastycznymi
Podłoże polityczne koalicji dynastycznych i kierunki polityki Piastów linii świdnickiej
Podróże polskich monarchów i członków dynastii traktem orawskim od XI do XVI wieku
Poglądy historyków Polskich na temat Mieszka I
Polska Piastów
Polskie królowe
Powrót korony Piastów: od Bolesława Krzywoustego do Kazimierza Wielkiego
Prace wybrane z nauk pomocniczych historii R
Rocznica /290/ śmierci księżnej Karoliny ostatniej z Piastów śląskich
Rodowód książąt pomorskich
Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich
Rodowód pierwszych Piastów
S
Spokrewnienie Bolesława Krzywoustego ze Świętoborem i Świętopełkiem
Stosunki polityczne miedzy Piastami a Luksemburgami i Wittelsbachami
Synowie Henryka Pobożnego dziedzicami księstwa polskiego
Sz
Szlak Piastowski
Sztuka Piastów Śląskich w średniowieczu
Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów
Ś
Śląski rodowód państwowego godła Polski
Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów Śląskich
T
Traktaty międzypaństwowe Polski Piastowskiej
U
Udział książąt śląskich w rejzach krzyżackich na Litwę w XIV wieku
Uwagi do genealogii książąt Zamorskich
W
W odpowiedzi Bogusławowi Czechowiczowi na recenzję książki
Wrocławski zamek książęcy i kolegiata świętego krzyża
W sprawie daty urodzin Kazimierza I Trojdenowica
W sprawie daty urodzin Siemowita i Jerzego, młodszych synów Kazimierza, księcia
bytomskiego
Z
Zamek piastowski w Brzegu
Zamek piastowski w Jaworze
Zamek Piastów i Jagiellonów w Warszawie
Związki rodzinne Piastów i Rurykowiczów do końca XIII wieku
Opracowanie: Zofia Rogińska

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polska Piastów ogólnie”