Konkurs: Lwów - pięko, prestiż, Polska

Miejsce, w którym będą odbywały się wszelkie konkursy i plebiscyty organizowane lub współorganizowane przez historiapolski.eu. W tym dziale również będzie można zmierzyć się z historią za pomocą ciekawych quizów.
Awatar użytkownika
stach
Posty: 518
Rejestracja: 19 cze 2010, 03:48

Konkurs: Lwów - pięko, prestiż, Polska

Post autor: stach » 15 lis 2012, 20:38

Regulamin


III edycji konkursu


„Sarmatia”


im. Karola Levittoux


Temat:


Lwów –piękno, prestiż, Polska


I. Cele konkursu:


Popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa, historii i kultury Rzeczpospolitej oraz rozbudzenie zainteresowania tematyką Kresów.


II Organizator konkursu:


Biuro Poselskie Andrzeja Jaworskiego, ul. Kościuszki 12 81-704 Sopot (miejsce nadsyłania prac), aniawirska@wp.pl;


Project Manager: Marek Zambrzycki- sarmatia@strony.pl
III. Uczestnicy konkursu:


Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z kraju, a także polscy uczniowie w wieku 16-19 lat z Kresów i zagranicy.
IV. Przedmiot i tematyka konkursu:


Każdy uczestnik powinien wybrać jeden temat oraz zdecydować jaką formą (przy pomocy jakiego środka) go zaprezentuje. Do wyboru ma dwa tematy oraz pięć form ekspresji, które uszeregowane są według dwóch kategorii: „słowo” i „obraz”.


1.Tematy do wyboru


1. Przedstaw osiągnięcia i losy Polaka-Lwowianina zasłużonego na polu kultury, nauki lub przemysłu. Jakie jego cechy uważasz za godne naśladowania? Kim byłby on dzisiaj, gdyby miał dopiero 18 lat?


2. Przestrzeń polskości. Zaprezentuj miejsce (uczelnia, zabytek, park, fabryka, kapliczka, itd.) i związane z nim osoby. Które miejsce we Lwowie warte jest szczególnej uwagi?


2. Forma (środki) prezentacji tematu (do wyboru):
a) SŁOWO (esej, opowiadanie lub utwór poetycki)
b) OBRAZ (rysunek lub film)


3.Wymagania minimalne


Organizatorzy dają dużą swobodę w podejściu do tematu. Prace powinny jednak spełniać pewne minimalne wymogi. Cytaty –jeżeli są wykorzystywane- muszą być opatrzone przypisem (autor, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, numer strony). Wykorzystując reprodukcje (obrazów, map, zdjęć, etc.) należy podać autora (o ile jest wiadomy) oraz źródło z którego korzystano. Nie wolno zgłaszać prac wysłanych na inne konkursy lub tych, które były wcześniej publikowane.


Wymagania szczegółowe w odniesieniu do poszczególnych środków prezentacji tematu są następujące:


3.1. Rysunek


Praca nie musi być „historyczną fotografią”, równie dobrze może stanowić zamkniętą „całość dziejową”, ze swobodnie dobranymi rekwizytami, osobami, zjawiskami i detalami, tak, aby dzieło tworzyło specyficzny, niepowtarzalny, i jeżeli jest taka potrzeba artystycznego wyrazu –ahistoryczny, dyskurs historyczny.


3.2 Esej lub opowiadanie


Wymagania techniczne: tekst musi liczyć od 3 do 6 stron, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, 5; format doc. lub PDF.


3.3 Film


Powinien zostać nagrany oraz dostarczony na płycie CD lub DVD. Powinien trwać od 5 do maksymalnie 30 minut.


3.4 utwór poetycki


Wymagania techniczne: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1, 5; format doc. lub PDF. Autor może złożyć maksymalnie 3 wiersze. Każdy będzie traktowany jako oddzielna praca. Ocena jednego wiersza nie wpływu na ocenę innych.

4. Kryteria oceny:


1. Autorski pomysł (oryginalność) (0- 20 pkt.),


2. Forma artystyczna (0- 15 pkt.),


3. Wartość merytoryczna (0- 10 pkt.),


4. Zastosowanie się do wymagań ( 0- 5 pkt.),


5. Kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z kraju, polscy uczniowie w wieku 16-19 lat z Kresów oraz zagranicy.V. Jury:


1. Decyzje jury są ostateczne, nie podlegają odwołaniu.


2. Przewodniczącym jury jest dr Borys Semenowicz.


VI. Terminy:


a) Termin nadsyłania prac: prace można nadsyłać do końca kwietnia 2013.


b) Ostateczny termin wpłynięcia pracy: decyduje data stempla pocztowego (prace nadesłane po terminie nie będą uwzględniane w konkursie).


c) Każda praca musi zawierać metryczkę (Nazwisko i Imię uczestnika, adres domowy ucznia oraz adres szkoły, telefony kontaktowe i nazwisko i imię opiekuna, nauczyciela) i pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Od uczestników spoza kraju wymagamy adresu polskiej szkoły lub jakiejkolwiek polskiej instytucji lub parafii na który możemy wysłać nagrody.


d) Laureaci powiadomieni zostaną drogą e-mailową, telefonicznie bądź za pośrednictwem macierzystej szkoły.


e) rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom: maj/czerwiec 2013r.VII. Nagrody:


Na uczestników czekają cenne nagrody. Część z nich ufundowało wydawnictwo Arcana.VIII. Patroni:

1. Patronat Honorowy:


-ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

2. Ambasador instytucjonalny:


-Wydawnictwo Arcana

3. Ambasadorowie konkursu:


-prof. Ryszard Legutko,


-Ewa Siemaszko


-prof. Lucyna Kulińska


-Zbigniew Kozak


-dr Artur Górski


-Tomasz Poręba

4. Patroni medialni:


-Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy


-Dziennik Kijowski


-kwartalnik Myśl.pl


-Przegląd Oświatowy


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Udział w konkursie jest dobrowolny.


2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik:


a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych. Zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec Uczestników


b) wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.


c) zrzeka się praw do swojej pracy. Uczestnik wyraża ponadto zgodę na wykorzystanie swojej pracy przez organizatora oraz sponsorów konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek i modyfikacji w nagrodzonych pracach.


3. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem w całości niniejszego Regulaminu.


4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:


a) za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników,


b) za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane utratą przez organizatora mandatu poselskiego, działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie.


c) za ewentualne wady nagród rzeczowych


d) za problemy z brakiem możliwości odczytu nośnika z pracą konkursową, za wszelkie uszkodzenia nośnika lub pracy.


5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Kwestie dotyczące interpretacji regulaminy rozstrzygają Organizatorzy i są one ostateczne. Organizator zastrzega sobie nadto prawo do skończenia bądź przerwania konkursu przed upływem czasu jego zakończenia nie wręczając żadnych nagród ani wyróżnień. Organizator jest zwolniony z obowiązku udziału w jakiejkolwiek publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi oraz wynikami Konkursu.


6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.


Więcej informacji oraz regulamin: www.zbigniewkozak.pl

ODPOWIEDZ

Wróć do „KONKURSY, PLEBISCYTY, QUIZY”